Ja veselības punkts ir līgumattiecībās ar valsti un piedāvā valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bērniem līdz 18 gadiem nav jāmaksā par atkārtotām pārsiešanām.

Informāciju par labi paveiktu mediķu darbu Jūs varat iesniegt ārstniecības iestādes vadībai vai Veselības ministrijai.

Šādos gadījumos pēc iespējas precīzāk jānorāda informācija par sniegto medicīnisko aprūpi, piemēram, datums, pilsēta, izsaukuma adrese, ārstniecības iestāde, ārsta vai medmāsas vārds, uzvārds, kā arī jāprecizē, kāda palīdzība tika sniegta. Rakstveida informāciju iespējams nosūtīta pa pastu vai elektroniski. Veselības ministrijas adrese:
Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, e-pasts: vm@vm.gov.lv, mājaslapa: www.vm.gov.lv.

Jārunā ar ārstniecības iestādes vadību, nodaļas vai poliklīnikas galveno ārstu, slimnīcas administrāciju. Ieteicams slimnīcas vadībai rakstīt iesniegumu par konkrēto situāciju. Ja neizdodas rast risinājumu – iesniegums Veselības inspekcijai.

Pacienta ārstēšanu slimnīcā nodrošina ārstējošais ārsts. Ārstējošais ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, nosaka pacientam atbilstošāko ārstēšanu – nepieciešamos izmeklējumus, medikamentus u.c. Ja pacients nav apmierināts ar veikto izmeklēšanu, sākotnēji jārisina jautājums ar ārstniecības iestādes vadību, ja neizdodas rast risinājumu  - iesniegums Veselības inspekcijai.

Iesniegumus Veselības inspekcijai var iesniegt, sūtot vēstulē pa pastu uz Inspekcijas mājas lapā norādītajām adresēm vai elektroniski, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv  pieejamo pakalpojumu „Iesniegums Veselības inspekcijai”.  

Atlīdzību par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par ārstniecības izdevumiem no Ārstniecības riska fonda pieprasa ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no tā nodarīšanas dienas.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamā iesnieguma iesniegšana.

Iesniegumā ietveramā informācija ir norādāma vienkāršā un saprotamā formā, ko pacients var aizpildīt pats. Iesnieguma izvērtēšana tiek veikta administratīvā procesa ietvaros, proti, visas nepieciešamās darbības – informācijas iegūšanu, pierādījumu vākšanu un ekspertīzes veikšanu nodrošina valsts pārvaldes iestādes, tādejādi pacients administratīvajā procesā var pārstāvēt sevi pats un nav nepieciešama pārstāvja (advokāta, jurista vai cita pilnvarota pārstāvja) pieaicināšana, izņemot gadījumu, ja pacients to īpaši vēlas.

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:

  1. Medicīniskie dokumenti, kas attiecas uz Iesniegumā norādīto sūdzību un ir pacienta rīcībā;
  2. Pilnvara (jāiesniedz, nepieciešamības gadījumā jāuzrāda oriģināls), ja pacientu pārstāv pilnvarotais pārstāvis;
  3. Mantojuma apliecība (jāiesniedz, nepieciešamības gadījumā jāuzrāda oriģināls), ja pacients ir miris;
  4. Ja tiek lūgts atlīdzināt ārstniecības izdevumus, kas veikti veselībai nodarītā kaitējuma novēršanai vai mazināšanai, atlīdzības prasījuma iesniegumam iesniedzējs obligāti pievieno:
  • ārstniecības izdevumus apliecinošus personificētus attaisnojuma dokumentus (jāiesniedz, nepieciešamības gadījumā jāuzrāda oriģināls), kas apliecina izmaksas par ārstniecības personas sniegtajām konsultācijām, medicīniskajām manipulācijām, diagnostiskiem un laboratoriskiem izmeklējumiem, zāļu un medicīnisko ierīču iegādi un medicīnisko rehabilitāciju (čekus, kvītis);
  • medicīnas dokumentus, kas pamato veiktos veselības aprūpes pakalpojumus (izraksts/epikrīze no ārstniecības iestādes vai ārsta speciālista, (konsultanta) slēdziens).

Ja pacients lūdz atlīdzināt arī ārstniecības izdevumus, jāaizpilda Ārstniecības izdevumu deklarācija (abas lapas) ar maksājumus apliecinošo dokumentu uzskaitījumu. Par ārstniecības izdevumiem, kas attiecas uz vienu veselības aprūpes epizodi, aizpilda atsevišķu veidlapu –
maksājumus apliecinošu dokumentu uzskaitījumu.

Papildus informāciju skatīt šeit.