Ja pacients ārstniecības iestādē saskaras ar iespējamu pacienta tiesību aizskārumu, vai apšauba saņemtās ārstniecības kvalitāti, ir jāvēršas pie ārstniecības iestādes vadības, kura operatīvi varēs izvērtēt attiecīgo situāciju un atrast labāko risinājumu pacientam konkrētajā situācijā.

Ja problēmsituāciju nevar atrisināt ārstniecības iestādē, un pacientam ir šaubas par ārstniecības iestādes darbību, veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti pacientam ir tiesības iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā.

Ņemot vērā iesniegumā minēto informāciju tiek analizēta pacienta medicīniskā dokumentācija, ārstniecības personu paskaidrojumi vai tiek veikta kontrole ārstniecībaS iestādē. Nepieciešamības gadījumā no iesniedzēja  tiek lūgta papildus informācija;

Inspekcija veic ekspertīzes, pārbaudes un sniedz atzinumus par veselības aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitāti ārstniecības iestādē. 

  • konstatējot neatbilstības, Veselības inspekcija uzdod ārstniecības iestādei konstatētos pārkāpumus novērst;

  • atkarībā no konstatētajiem pārkāpumiem, Veselības inspekcija var izteikt aizrādījumu, brīdinājumu vai apturēt ārstniecības iestādes darbību bez iepriekšēja brīdinājuma, pieņemt lēmumu par administratīvā naudas soda piemērošanu ārstniecības personām vai ārstniecības iestādei, lūgt Latvijas Ārstu biedrību izvērtēt ārsta sertifikāta atbilstību;

  • ja Veselības inspekcija saskata iespējamas noziedzīga nodarījuma pazīmes, lietas materiāli tiek pārsūtīti tiesībsargājošām institūcijām. 

 

  • Iesniegumu var iesniegt ne vēlāk kā divu gadu laikā no tiesību vai interešu aizskāruma dienas;

  • Iesniegums tiek izskatīts 30 dienu laikā, sarežģītos gadījumos termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem.

Valstī ir izveidots Ārstniecības riska fonds, kurā iedzīvotājs var vērsties, lai:

  • saņemtu atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu), kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā;

  • saņemtu atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar ārstniecību, ja ārstniecība ir bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības personas vai apstākļu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas pacienta dzīvībai vai veselībai.

Lai pacients pieprasītu atlīdzību no Ārstniecības riska fonda, viņam ar iesniegumu jāvēršas Veselības inspekcijā, Klijānu ielā 7,  LV-1012. (iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu). Pacients iesniegumā (iesnieguma veidlapas paraugs) pacients norāda veidlapā prasīto informāciju.

Tāpat Pacientam ir arī tiesības savu aizskarto interešu aizstāvēšanai civilprocesuālajā kārtībā vērsties tiesā.