Darbnespējas lapu izsniedz ārstniecības iestādes ārsts vai ārsta palīgs pēc personas personīgas apskates un izmeklēšanas, pieņemto lēmumu pamatojot medicīniskajā dokumentācijā.

Kārtību, kādā tiek apliecināta personas pārejoša darbnespēja un slimības lapu izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 03.04.2001. noteikumi Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”.

Ārsts vai ārsta palīgs darbnespējas lapu sagatavo elektroniski veselības informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu (turpmāk – e-veselības sistēma).

Pēc personas pieprasījuma ārsts vai ārsta palīgs izsniedz e-veselības sistēmā sagatavoto darbnespējas lapu papīra formā, un tajā ir norāde "Darbnespējas lapa ir sagatavota un reģistrēta veselības informācijas sistēmā".

Darbnespējas lapu izsniedz:

  1. sakarā ar slimību (arī arodslimību) vai traumu (arī nelaimes gadījumu darbā), kas saistīta ar darbspēju zaudēšanu;  
  2. ja nepieciešams saņemt ārstniecisku vai profilaktisku medicīnisko palīdzību;
  3. ja nepieciešama izolācija karantīnas laikā;
  4. ja atveseļošanās laikā pēc slimības (traumas) saskaņā ar medicīnisku atzinumu darbspēju atjaunošanai nepieciešams ārstēties rehabilitācijas iestādē;
  5. sakarā ar stacionārā veicamu protezēšanu vai ortozēšanu;
  6. sakarā ar stacionārā veicamu izmeklēšanu, ja ir ārsta norīkojums;
  7. personai, kas kopj slimu bērnu vecumā līdz 14 gadiem;
  8. grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.

1.-6. punktos minētajos gadījumos DNL lapu izsniedz arī bezdarbniekiem.

Ja darbnespēja saistīta ar šiem (1.-6.p.) nosacījumiem, izņemot gadījumus, ja pārejošas darbnespējas cēlonis ir arodslimība, kas konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra, personai par pirmajām 10 darbnespējas dienām izsniedz darbnespējas lapu A.  Minētajos gadījumos darbnespēja turpinās ilgāk par 10 dienām, sākot ar 11.darbnespējas dienu, bet ja pārejošas darbnespējas cēlonis ir arodslimība, kas konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra, sākot ar pirmo darbnespējas dienu personai izsniedz darbnespējas lapu B.

Savukārt personai, kas kopj slimu bērnu vecumā līdz 14 gadiem, un grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā no pirmās darbnespējas dienas izsniedz darbnespējas lapu B.

Ja ir ievēroti visi nepieciešamie nosacījumi, ārvalstī izsniegto darbnespēju apliecinošu dokumentu pielīdzina Latvijā izsniegtajai darbnespējas lapai.

Ja darbnespējas lapa ir izrakstīta kļūdaini, darbnespējas lapu anulē,  tās ārstniecības iestādes vadītājs vai ārsts, vai ārsta palīgs, kurā izsniegta darbnespējas lapa, elektroniski, tiešsaistes režīmā izdarot atzīmi e-veselības sistēmā. Ja darbnespējas lapa ir izsniegta nepamatoti, to drīkst anulēt tās ārstniecības iestādes vadītājs, kurā izsniegta darbnespējas lapa, - ja saņemts Veselības inspekcijas atzinums par darbnespējas lapas nepamatotu izsniegšanu.

Ārsts izsniedz darbnespējas lapu par visu darbnespējas periodu. Ārsta palīgs izsniedz darbnespējas lapu par pirmajām 10 darbnespējas dienām.

Ja ārsts vai ārsta palīgs konstatē, ka ir noticis ārstēšanās režīma pārkāpums, tiek izdarīta attiecīga atzīme darbnespējas lapā.

Ja darbnespēja turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ārstam ir pienākums nosūtīt darbnespējīgo personu uz Veselības un darbspēju eksper­tīzes ārstu komisiju.  Komisija sniedz atzinumu par darbnespējas lapas pagarināšanu vai nosaka invaliditāti.

Ārstniecības iestādēs izsniegto darbnespējas lapu pamatotību kontrolē Veselības inspekcija. Sīkāku informāciju par darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību iespējams saņemt pa tālruni 67081600.

Iedzīvotāji, kuri ir neapmierināti ar ārstniecības iestādē izsniegtu darbnespējas lapas pamatotību, var iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā