Kas drīkst veikt botox un filleru injekcijas
 • Filleri un botulīntoksīna injekcijas ir komplicētas estētiskās medicīnas procedūras;
 • Saskaņā ar noteikumiem* filleri un botulīntoksīna injekcijas ir ārstnieciskā  metode, ko veic ārsta praksē;
 • Šīs injekcijas var veikt tikai ārsti kas saņēmuši Latvijas Ārstu Biedrības izdotu sertifikātu par metožu M63 „Botulīna toksīna pielietojums estētiskajā medicīnā” un M64 „Biomateriālu pielietojums estētiskajā medicīnā” apgūšanu (piemēram, dermatologi, plastikas ķirurgi, neirologi, neiroķirurgi, oftalmologi, kosmetologi);
 • Sertificēto ārstu saraksts, kas tiesīgi veikt filleru un botulīntoksīna injekcijas, tiek publicēts Latvijas estētiskās medicīnas asociācijas tīmekļvietnē: https://www.lema.lv/doctors 
 • Ja procedūru veic pakalpojumu sniedzējs bez atbilstošas kvalifikācijas un zināšanām, ir palielināts risks komplikāciju iespējamībai (piemēram, aklums, ja tiek trāpīts preparāts asinsvadā, kas apasiņo acs ābolu);
 • Pirms izvēlies speciālistu, pārliecinies vai viņš ir saņēmis atbilstošu sertifikātu un vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir reģistrēta kā ārstniecības iestāde: registri.vi.gov.lv/air

Papildus skaidrojošo informāciju skatīt šeit.

piemers


* Ministru kabineta 24.05.2016. Nr.317 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 1.pielikuma 5.nodaļas 27.p. un 28.p.:

 

biorevitalizācija infografika
 • Mazinvazīvas skaistumkopšanas injekcijas kā mezoterapija un biorevitalizācija ir kosmētiķu un skaistumkopšanas speciālistu (kosmetoloģijā) kompetence, kas norādīta abu šo profesiju standartos1;
 • Minētie speciālisti ir ārstniecības personas2, kas tiek reģistrētas ārstniecības personu reģistrā - tiem jāpilnveido sava profesionālā kvalifikācija, kā arī jāveic iegūtās specialitātes sertifikācija un resertifikācija Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienībā (LĀPPOS);
 • Šīs profesijas ir iekļautas arī skaistumkopšanas nozares kvalifikāciju struktūrā3 un ir veselības aprūpes jomas reglamentētas profesijas2.

Lai kosmētiķi un skaistumkopšanas speciālisti (kosmetoloģijā) varētu veikt mezoterapiju un biorevitalizāciju:

 • jābūt spēkā esošam ārstniecības personas specialitātes sertifikātam (kosmētiķis vai skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā)),
 • kabinetam jābūt iekārtotam un uzturētam atbilstoši noteiktajām higiēnas prasībām4,
 • par savu darbību ir jāpaziņo5 Veselības inspekcijai.

Pirms izvēlies speciālistu, pārliecinies vai viņš ir saņēmis atbilstošu specialitātes sertifikātu ārstniecības personu reģistrā, t.sk. vai sertifikāts ir spēkā esošs: registri.vi.gov.lv/rap

Piemēram:

piemers

 

1 - Ar kosmētiķa un skaistumkopšanas speciālista (kosmetoloģijā) profesiju standartiem var iepazīties šeit: https://www.visc.gov.lv/lv/profesiju-standarti-un-profesionalas-kvalifikacijas-prasibas

2 - Ārstniecības likums;

- Ministru kabineta  24.03.2009. noteikumi Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”;

- Likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”

3 - Nozaru kvalifikāciju struktūru saraksts (meklēt: skaistumkopšanas nozare): https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/nks_saraksts.shtml

4 Ministru kabineta 09.10.2018. noteikumi Nr.631 „Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai”

5 - Paziņošana par skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniegšanu: https://www.vi.gov.lv/lv/pazinosana-par-skaistumkopsanas-un-tetovesanas-pakalpojumu-sniegsanu

 

Dažādi skaistumkopšanas kursi dod iespēju darboties skaistumkopšanas un SPA salonos, taču tikai attiecīgo kursu beigšana neļauj to beidzējam reģistrēties un sertificēties kā ārstniecības personai, t.sk. nedod tiesības sniegt ārstnieciskus pakalpojumus. Kosmētiķis ir skaistuma terapijas speciālists ar profesionālo vidējo izglītību kosmetoloģijā, bet skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā ir speciālists ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību kosmetoloģijā. Abi speciālisti ir ārstniecības personas un tiek reģistrētas Ārstniecības personu reģistrā. Kosmetologs ir ārsts, visbiežāk ar dermatologa kvalifikāciju (kosmetologs ir ārstniecības personas papildspecialitāte).

Profesiju standartos ir noteikts, ko drīkst darīt kosmētiķis un skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā, piemēram, procedūras kā mezoterapiju, mikropigmentāciju un ķermeņa pīrsingu, kosmētiķis drīkst pielietot tikai pēc speciālu pilnveides kursu beigšanas. Savukārt personām, kuras ir apguvušas tikai neformālos tālākizglītības īslaicīgos kursus skaistumkopšanā, netiek izsniegts profesionālās kvalifikācijas iegūšanas izglītības dokuments, bet tikai apliecība/ sertifikāts par konkrētās programmas (kursa) apguvi. Minētās personas nav kvalificēti skaistumkopšanas jomas profesionāļi un nedrīkst sevi pozicionēt kā kosmētiķus vai skaistumkopšanas speciālistus kosmetoloģijā.

Lai skaistumkopšanas salonā varētu nodarboties ar ārstniecību, pakalpojumu sniedzējam jābūt reģistrētam kā ārstniecības personai un salonam jābūt reģistrētam Ārstniecības iestāžu reģistrā un konkrētā speciālista kabinets ir jāiekārto atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra Noteikumos Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” minētām prasībām (3.2.nodaļa). Prasības aprīkojuma un medicīnisko ierīču tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai ir noteiktas Ministru kabineta 2016. gada 16. februāra noteikumos Nr.104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”. Ārstniecības iestāžu reģistrā iekļautam kabinetam ir jāievēro arī citas veselības aprūpes jomas normatīvo aktu prasības.

Ņemot vērā, ka mūsdienās skaistumkopšanas jomā ienāk dažādas aparatūras un procedūras, kas veicina kosmetoloģijas un medicīnas saplūšanu, ir svarīgi, ka speciālists, kas veic kosmētiskās procedūras, ir ārstniecības persona, jo viņa darbība tiešā veidā skar cilvēka veselību un drošību.

Veselības inspekcija brīdina, ka neprofesionāli veiktas kosmētiskās procedūras, t.sk. bez atbilstošām zināšanām un kvalifikācijas, var apdraudēt pakalpojuma saņēmēja veselību un aicina izvēlēties kvalificētu speciālistu skaistumkopšanas pakalpojumus.

Pārliecināties, vai konkrētais skaistumkopšanas speciālists ir sertificējies kā ārstniecības persona, iespējams šeit.