Statuss:
Īstenošanā

NAP un ESF slim logo

Latvijā 2014. gada novembrī tika uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros" (turpmāk – Projekts) īstenošana.

Projekta mērķis ir nodrošināt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, garīgās un perinatālā un neonatālā perioda veselības jomu (turpmāk – prioritārās veselības jomas) veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai.

Projekta attiecināmās izmaksas tiks līdzfinansētas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ietvaros no Eiropas Sociālā fonda finansējuma 85% apmērā un 15% apmērā no valsts budžeta finansējuma.

No 2021.gada 1.oktobra projekta īstenotājs ir Veselības ministrija.

Projekta sadarbības partneri - Nacionālais veselības dienests, Veselības inspekcija, Slimību profilakses un kontroles centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Plašāka informācija pieejama Veselības ministrijas mājas lapas sadaļā "ES fondu investīcijas" 


Eksperta pakalpojumi veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības jomā

ESF līdzfinansētā projekta Nr. 9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu īstenošanai 2018. gada 31. maijā Nacionālais veselības dienests noslēdza līgumu par eksperta pakalpojumiem veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības trīs jomās:

 1. Ārstniecības iestāžu uzraudzības jomā
 2. Pacientu sūdzību analīzes jomā
 3. Ārstniecības riska fonda darbības izvērtēšanā

Eksperta pakalpojumus sniedza Nīderlandē reģistrēta starptautiska ekspertu grupa “Stichting Eurinspect” (turpmāk – eksperti), kas ir arī EPSO (European Partnership for Supervisory Organisations in Health Services and Social Care) biedri.

Ekspertu uzdevums bija analizēt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas ietvaru norādītajās jomās, pētīt pastāvošo praksi, sniegt priekšlikumus procesu pilnveidošanai, aprakstīt citu valstu labās prakses piemērus.

Lai gūtu vispusīgu priekšstatu par ārstniecības iestāžu uzraudzību, pacientu sūdzību analīzi un Ārstniecības riska fonda darbību, eksperti klātienē tikās ar Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas, Nacionālā veselības dienesta, ārstniecības iestāžu, nozares profesionālo apvienību, pacientu organizāciju, Tiesībsarga biroja pārstāvjiem, pētniekiem un nozarē iesaistītiem juristiem. Pirms gala ziņojuma iesniegšanas ekspertu grupa rīkoja klātienes prezentācijas un diskusijas Veselības ministrijas, tās pakļautības iestāžu, nozares profesionālo asociāciju, ārstniecības iestāžu, Tiesībsarga biroja, pacietu organizāciju un apdrošinātāju pārstāvjiem par izpētes rezultātiem, izstrādātajiem priekšlikumiem un labās prakses piemēriem.

2018. gada oktobrī eksperti iesniedza gala ziņojumu.

Galvenie ieteikumi ārstniecības iestāžu uzraudzības, pacientu sūdzību analīzes un Ārstniecības riska fonda darbības pilnveidošanai ziņojumā ir:

 • Stiprināt Veselības inspekcijas neatkarību un darbības atklātumu
 • Pāriet uz mācīšanās kultūru
 • Stiprināt personālu, ietverot nepārtrauktas izglītības un apmācību iespējas.
 • Koncentrēties uz veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un drošības uzlabošanu
 • Pāriet no atbilstības pārbaužu uz sadarbības metodēm, lai kļūtu par nozarē strādājošo uzticamu partneri
 • Ieviest ārstniecības iestāžu pašnovērtējumu kā daļu no ārstniecības iestāžu uzraudzības sistēmas
 • Ieviest labāku uz risku balstītu uzraudzības prioritāšu noteikšanu un labāk izmantot indikatorus
 • Pārskatīt pacientu sūdzību izskatīšanas kārtību, piemēram: ieviest triāžas procesu (iesniegumu iedalījumu pēc smaguma un ietekmes pakāpes), sūdzību klasifikāciju un mediācijas posmu
 • Ārstniecības riska fondu atdalīt no Veselības inspekcijas
 • Uzlabot Veselības inspekcijas tēlu gan nozares profesionāļu, gan visas sabiedrības ieskatā

Ekspertu sagatavotais gala ziņojums pilnā apjomā latviešu un angļu valodās.