Statuss:
Noslēdzies

NAP un ERAF logo slim

Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) laika posmā no 2013. gada oktobra līdz 2015. gada novembrim kā Sadarbības partneris piedalījās Nacionālā veselības dienesta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība” (ID nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008) aktivitātes „Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2. kārtas izstrāde” īstenošanā.

Projekta ietvaros izstrādāto Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas (turpmāk - VUIS) moduļu izmantošanu ikdienas darbā Inspekcija uzsāka 2016. gadā:

  1. Laboratoriju izmeklējumu modulis, kurš ir paredzēts dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa rezultātu uzturēšanai. Pilnvērtīgai un efektīvai izstrādātā moduļa izmantošanai uz VUIS ir pārnesti visi dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa dati, kuri līdz šim tika uzkrāti Inspekcijas dzeramā ūdens monitoringa informācijas sistēmā (turpmāk - DZUMON). Kopš 2016.gada visa DZUMON funkcionalitāte ir pārcelta uz VUIS, kur dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa dati tiek uzkrāti vienoti ar citu Inspekcijas rīcībā esošo uzraudzības informāciju, tādējādi nodrošinot augstāku informācijas integritātes līmeni un labāku tās pieejamību.
  2. Iesniegumu modulis ar sistēmas funkcionālajiem papildinājumiem (ekspertīzes, administratīvie akti, apstrīdēšanas) un ienākošo dokumentu datu sasaiste ar uzraudzības objektiem;
  3. Risku analīzes moduļa pamatfunkcionalitāte un Uzraudzības plānošanas modulis, kas ļauj ar sistēmas līdzekļiem balstīt uzraudzības plānošanu uz iepriekš sistematizētas informācijas izvērtējumu un objektīvu risku novērtējumu;
  4. E-pakalpojums Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai portālā www.latvija.lv, kas nodrošina ūdensapgādes saimnieciskās darbības veicējiem (t.sk. pārtikas uzņēmumu pārstāvjiem) paziņot Inspekcijai dzeramā ūdens monitoringa rezultātus (iesniegt testēšanas pārskatu rezultātus) elektroniskā veidā un precizēt ūdensapgādes informāciju. E-pakalpojuma rezultātā iesniegtā informācija sistematizētā veidā uzreiz nokļūst VUIS darba vidē, tādējādi būtiski atvieglojot tās apstrādi;
  5. E-pakalpojums „Pieprasījums par aktuālo stāvokli Veselības inspekcijas uzraudzības objektā portālā www.latvija.lv, kas nodrošina Inspekcijas uzraudzībā esošo objektu atbildīgajām personām iespēju attālināti iegūt informāciju par veiktajām Inspekcijas kontrolēm.

Projekta īstenotājs – Nacionālais veselības dienests.

Projektu finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda starpniecību.