Statuss:
Īstenošanā
EK logo

No 2017.gada decembra visā Eiropā ir uzsākts Eiropas Komisijas Veselības programmas projekts „Vienotā rīcība tabakas kontrolei” („Joint Action on Tobacco Control”) (turpmāk - Projekts), kura īstenošana ilgs līdz 2020.gada beigām.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (turpmāk - TPD)  ieviešanai visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, t.i., atbalstīt informācijas izplatīšanu mērķgrupām, atvieglot piekļuvi datiem, kas ievākti, izmantojot Eiropas Savienības kopīgo ievades portālu (turpmāk - EU CEG), pārraudzīt un atbalstīt tabakas izstrādājumu un e-cigarešu reglamentēšanu, palīdzēt dalībvalstīm veidot tīklus un veicināt sadarbību starp pētniecības iestādēm un laboratorijām, kas veic tabakas izstrādājumu novērtējumu, atbalstīt dalībvalstis prioritāro piedevu uzraudzības, novērtēšanas un atjaunināšanas procesā un integrēt Projekta rezultātus valstu politikā.

Projektā piedalās 31 zinātniska un valsts pārvaldes institūcija Eiropā, tostarp arī Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija). Inspekcija piedalās vienā no deviņām Projekta aktivitātēm „E-cigarešu novērtējums” (E-cigarette product evaluation), kuras mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienības tirgū tiek laistas tikai TPD prasībām atbilstošas elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni. Aktivitātes ietvaros veicamie darba uzdevumi:

  1. Izvērtēt TPD prasībās elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem nepieciešamos labojumus un papildinājumus.
  2. Izstrādāt EU-CEG iesniegto datu analizēšanas mehānismus un izvērtēt iesniegtos datus.
  3. Izveidot standartizētu formu nevēlamas iedarbības paziņošanai.
  4. Izveidot kontroles lapu, kas visās dalībvalstīs nodrošinātu konsekventu elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu prasību izpildes kontroli.

Plašāka informācija par Projektu pieejama šeit: Eiropas Komisijas informācija par vienoto rīcību tabakas kontrolei.