Kas jāņem vērā tīmekļa vietnē pārdodot ķīmiskās vielas un maisījumus

Ja pārdodat ķīmiskos maisījumus (mazgāšanas, tīrīšanas līdzekļus, būvķīmiju, autoķīmiju, telpu aromātus, līmes u.c.) izmantojot tīmekļa vietni, tad jāņem vērā prasības, kas noteiktas CLP regulā[1].

PRASĪBAS ĶĪMISKIEM MAISĪJUMIEM

CLP regulas 48. panta otrajā daļā noteikts:

„Maisījuma, kurš klasificēts kā bīstams vai uz kuru attiecas 25. panta 6. punkts, reklāmā, kas varētu mudināt plašas sabiedrības pārstāvi noslēgt līgumu par iegādi, iepriekš neaplūkojot marķējumu uz etiķetes, min norādītās bīstamības veidu vai veidus.”

Tas nozīmē, ka izvietojot tīmekļa vietnē piedāvājumu iegādāties ķīmiskos maisījumus, obligāti jāsniedz informācija par maisījuma bīstamību, lai informētu potenciālo pircēju par preces īpašībām. Informāciju sniedz tīmekļa vietnē pie preces norādot uz konkrētās preces etiķetes esošos bīstamības apzīmējumus (H), kā arī papildu informāciju (EUH). Prasība neattiecas uz ķīmiskajiem maisījumiem, kas nav klasificēti kā bīstami un kam etiķetē nav norādīti bīstamības apzīmējumi (H) vai papildu informācija (EUH). Tādēļ, pirms preces ievietošanas tīmekļa vietnē, nepieciešams pārbaudīt, vai prasība attiecināma uz konkrēto preci - vai etiķetē sniegta informācija par bīstamību, ko jānorāda arī tīmekļa vietnē.

  Bīstamības apzīmējums (H) ir frāze,  ar ko apzīmē ķīmiskas vielas vai maisījuma fizikālu, ar veselību vai vidi saistītu bīstamības veidu, norādot bīstamības nopietnību. Bīstamības apzīmējumu pilnu tekstu apkopojums pieejams LVĢMC[2] tīmekļa vietnē. Jāņem vērā, ka ne vienmēr etiķetē pirms bīstamības apzīmējuma būs norādīts „H” burts un numurs (kods), jo kodu norādīt nav obligāti.

  Papildu informācija (EUH) ir papildu bīstamības apzīmējumi, ko iekļauj noteiktu maisījumu marķējumā. Papildu informācijas frāžu pilnu tekstu apkopojums pieejams LVĢMC tīmekļa vietnē. Jāņem vērā, ka ne vienmēr etiķetē pirms frāzes teksta būs norādīts „EUH” un numurs (kods), jo kodu norādīt nav obligāti.

Lai labāk informētu pircēju par iespējamo bīstamību, ieteicams papildus norādīt arī citu etiķetē minēto informāciju - vienu vai vairākas bīstamības piktogrammas[3], ja tādas ir etiķetē, un etiķetē minēto signālvārdu „Bīstami” vai „Uzmanību”.

Informāciju norāda tās valsts valodā, kurā prece tiek laista tirgū. Tātad Latvijas patērētājam paredzētā preces piedāvājumā informācija jānorāda latviešu valodā.


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP).

[2] LVĢMC – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

[3] Piktogramma - ir grafisks noformējums, kas ietver simbolu un citus grafiskus elementus, piemēram, robežlīnijas, fona zīmējumu vai krāsu, ar ko paredzēts sniegt konkrētu informā­ciju par attiecīgo bīstamību

PRASĪBAS ĶĪMISKĀM VIELĀM

CLP regulas 48. panta pirmajā daļā noteikts:

„Tādas vielas reklāmā, kura klasificēta kā bīstama, norāda attiecīgās bīstamības klases vai bīstamības kategorijas.”

Tas nozīmē, ka bīstamas vielas (piemēram, acetons, sālsskābe, tīra ēteriskā eļļa u.c.)  reklāmā, tai skaitā tīmeklī izvietojot piedāvājumu iegādāties vielu, obligāti jānorāda tās bīstamības klase un/vai kategorija. Vielas ir bīstamas, ja tās atbilst fizikālas, veselības vai vides bīstamības kritērijiem, kuri izklāstīti CLP regulas I pielikuma 2. līdz 5. daļā. Tad tās klasificē atbilstīgi minētajā pielikumā aprakstītajām attiecīgām bīstamības klasēm, dalot kategorijās pēc bīstamības nopietnības, piemēram, akūtas perorālas toksicitātes 4. kategorija. Bīstamības klašu un kategoriju apkopojums pieejams šeit.

PRASĪBAS IZPILDES KONTROLE

Jāņem vērā, ka no 2020. gadā tiek pastiprināti kontrolēta minētās prasības izpilde. Veselības inspekcija regulāri piedalās Eiropas Ķimikāliju aģentūras (turpmāk – ECHA) Ieviešanas informācijas apmaiņas foruma organizētajos “REACH-EN-FORCE” (turpmāk – REF) uzraudzības projektos. REF projektu mērķis ir pārbaudīt ķīmisko vielu un maisījumu atbilstību normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības dalībvalstīs, uzlabot normatīvo aktu izpildes kvalitāti un harmonizēt uzraudzības īstenošanu.

2020. gadā tika īstenots ECHA projekts REF-8, kura ietvaros visās Eiropas Savienības dalībvalstīs tika kontrolēta CLP regulas 48. panta prasību izpilde – vai potenciālajiem pircējiem tīmeklī tiek sniegta informācija par vielu un maisījumu bīstamību.

PAPILDUS INFORMĀCIJA

ECHA sniegtais prasības skaidrojums pieejams„Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes”.

Pārdodot preces tīmekļa vietnēs,  jāievēro vispārējās prasības, kuru ievērošanu uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, tā tīmekļa vietnē pieejamas Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai distances tirdzniecības jomā.