Eiropas Savienības direktīvas, starptautiskās vadlīnijas un rekomendācijas

Latvijas normatīvie dokumenti

 • Izglītības likums
  • 01.09.2009. MK noteikumi Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
  • 22.08.2023. MK noteikumi Nr. 474 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
 • Epidemioloģiskās drošības likums
  • 05.01.1999. MK noteikumi Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"
  • 11.04.2000. MK noteikumi Nr. 137 "Higiēnas prasības dienesta viesnīcām"
  • 26.09.2000. MK noteikumi Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
  • 12.12.2000. MK noteikumi Nr. 431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām"
  • 27.12.2005. MK noteikumi Nr. 1040 "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām"
  • 14.06.2005. MK noteikumi Nr. 413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos"
  • 19.07.2005. MK noteikumi Nr. 523 "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves"
  • 19.09.2006. MK noteikumi Nr. 774 "Kontaktpersonu primārā medicīniskā pārbaude, laboratoriskā pārbaude un medicīniskā novērošanas kārtība"
  • 21.11.2006. MK noteikumi Nr. 948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem"
  • 06.07.2010. MK noteikumi Nr. 618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi"
  • 17.09.2013. MK noteikumi Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"
  • 14.04.2015. MK noteikumi Nr. 182 “Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem”
  • 08.12.2015. MK noteikumi Nr. 693 “Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu”
  • 16.02.2016. MK noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”
  • 24.07.2018. MK noteikumi Nr. 447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai , un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”
  • 09.10.2018. MK noteikumi Nr. 631 “Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai”
  • 15.01.2019. MK noteikumi Nr. 13 “Prasības kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšanai”
  • 28.07.2020. MK noteikumi Nr. 470 “Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem”
 • Būvniecības likums
 • Pārtikas aprites uzraudzības likums
  • 26.09.2023. MK noteikumi Nr. 547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"
 • Ministru kabineta iekārtas likums
 • Aizsargjoslu likums
  • 29.12.1998. MK noteikumi Nr. 502 "Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika"
  • 20.01.2004. MK noteikumi Nr. 43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika"
  • 29.09.2009. MK noteikumi Nr. 1114 "Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām"
  • 22.12.2009. MK noteikumi Nr. 1635 „Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām”
 • Likums "Par zemes dzīlēm"
  • 06.09.2011. MK noteikumi Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai"