European Union directives, international guidelines and recommendations

Latvian normative documents

 • Izglītības likums
  • 01.09.2009. MK noteikumi Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
  • 24.11.2009. MK noteikumi Nr. 1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos";
  • 23.03.2010. MK noteikumi Nr. 277 "Kārtība, kāda nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"
 • Epidemioloģiskās drošības likums
  • 05.01.1999. MK noteikumi Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"
  • 11.04.2000. MK noteikumi Nr. 137 "Higiēnas prasības dienesta viesnīcām"
  • 26.09.2000. MK noteikumi Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
  • 12.12.2000. MK noteikumi Nr. 431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām"
  • 19.12.2000. MK noteikumi Nr. 439 "Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm"
  • 27.12.2002. MK noteikumi Nr. 610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm"
  • 14.06.2005. MK noteikumi Nr. 413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos"
  • 19.07.2005. MK noteikumi Nr. 523 "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves"
  • 27.12.2005. MK noteikumi Nr. 1040 "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām"
  • 19.09.2006. MK noteikumi Nr. 774"Kontaktpersonu primārā medicīniskā pārbaude, laboratoriskā pārbaude un medicīniskā novērošanas kārtība"
  • 21.11.2006. MK noteikumi Nr. 948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem"
  • 13.01.2009. MK noteikumi Nr. 37 "Higiēnas prasībām publiskas lietošanas peldbaseiniem"
  • 06.07.2010. MK noteikumi Nr. 618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi"
  • 17.09.2013. MK noteikumi Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"
  • 16.02.2016. MK noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”
  • 24.07.2018. MK noteikumi Nr. 447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai , un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”
 • Būvniecības likums
  • 30.06.2015. MK noteikumi Nr. 340 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"”
  • 30.06.2015. MK noteikumi Nr. 331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves””
  • 30.06.2015. MK noteikumi Nr. 332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"
  • 30.06.2015. MK noteikumi Nr. 327 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves””
  • 30.06.2015. MK noteikumi Nr.326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"”
  • 26.06.2015. MK noteikumi Nr.312  "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika""
  • 16.06.2015. MK noteikumi Nr.310 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"”
  • 19.10.2014. MK noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnormatīvi”
 • Aizsargjoslu likums
  • 29.12.1998. MK noteikumi Nr. 502 "Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika"
  • 20.01.2004. MK noteikumi Nr. 43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika"
  • 29.09.2009. MK noteikumi Nr. 1114 "Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām"
  • 22.12.2009. MK noteikumi Nr. 1635 „Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām”
 • Likums „Par piesārņojumu"
  • 16.10.2018. MK noteikumi Nr. 637 „Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi”
  • 22.01.2002. MK noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
  • 12.03.2002. MK noteikumi Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti"
  • 03.04.2007. MK noteikumi Nr. 231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem"
  • 30.11.2010. MK noteikumi Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"
  • 12.06.2012. MK noteikumi Nr. 409 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām"
  • 07.01.2014. MK noteikumi Nr. 16 "Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība"
 • Ķīmisko vielu likums
  • 23.10.2001. MK noteikumi Nr. 448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem"
  • 13.04.2010. MK noteikumi Nr. 350 "Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu"
  • 27.08.2013. MK noteikumi Nr. 628 "Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem"
  • 01.03.2016. MK noteikumi Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi"
  • 22.12.2016. MK noteikumi Nr. 795 "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”
    
 • Preču un pakalpojumu drošuma likums
  • 01.02.2005. MK noteikumi Nr. 96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes"
  • 14.02.2006. MK noteikumi Nr. 119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām"