Veselības inspekcija tika izveidota 2007.gada 1.oktobrī, sasikaņā ar Ministru kabineta 11.07.2007. rīkojumu Nr.432 “Par Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas, Valsts farmācijas inspekcijas un Valsts sanitārās inspekcijas reorganizāciju un Veselības inspekcijas izveidošanu". Ar rīkojuma tekstu iespējams iepazīties šeit.

Veselības inspekcija (VI) ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, tās darbību nosaka Ministru kabineta 09.07.2019. noteikumi Nr.309 "Veselības inspekcijas nolikums". Skatīt šeit.

2009.gada 1.septembrī saskaņā ar 29.07.2009. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 509 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”. Inspekcija pārņēma arī daļu no Sabiedrības veselības aģentūras funkcijām - slimību uzraudzību (izņemot infekcijas slimības), tādu vides faktoru uzraudzību, kuri izraisa saslimšanu un veselības veicināšanas īstenošanas uzraudzību reģionos. Rīkojuma tekstu skatīt šeit.

2009.gada 1.oktobrī no Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras Veselības inspekcija pārņem ārstniecības iestāžu reģistra papildināšanu un informācijas aktualizēšanu, ārstniecības personu reģistra uzturēšanu, kā arī medicīnas ierīču lietotāju, ražotāju un tirgus uzraudzību. Savukārt no Medicīnas profesionālā izglītības centra – ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšanu.

Inspekcija veic arī veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju un to sniegšanas uzraudzību, pārbaudot atbilstību normatīvajiem aktiem un līgumiem, iepriekš  bija Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras kompetencē.