Farmācija Informācija

Atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.2 punktā noteiktajam, zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai citām personām, kas ir reklāmas devēji vai reklāmas izplatītāji, reizi gadā jāiesniedz paziņojumu par sniegto materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, kas sniegts iepriekšējā gadā (turpmāk – Paziņojums).

Jāatgādina, ka 2019. gada 1. janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumi Nr. 294 „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”” (turpmāk – Grozījumi).  Grozījumu 1.5. apakšpunkts paredz izmaiņas Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.2 punktā, nosakot, ka Paziņojums par iepriekšējo gadu jāiesniedz līdz 30. jūnijam elektroniski, izmantojot Inspekcijas tīmekļa vietnē pieejamo formu, papildus norādot:

 

  • informāciju par katru paziņojuma sniedzēja organizēto vai sponsorēto pasākumu, norādot pasākuma norises vietu un laiku;
  • informāciju par atlīdzību pasākuma organizēšanā un norisē iesaistītajiem speciālistiem (lektoriem un konsultantiem), minot katra speciālista vārdu, uzvārdu, specialitāti un saņemto atlīdzību;
  • apkopotu informāciju par pasākuma organizēšanas un norises izmaksām, izņemot šo noteikumu 32.3.2. apakšpunktā minēto, iekļaujot izdevumus ēdināšanai, telpu nomai, tehniskajam aprīkojumam, samaksu trešajai personai (ja tāda iesaistīta), samaksu par pasākuma pieteikuma izskatīšanu, izdevumus dalību apstiprinošu dokumentu sagatavošanai, stenda vietas nomas maksu cita rīkotāja pasākumā.

 

Apkopjot informāciju par zāļu reģistrācijas īpašnieku vai to pilnvaroto pārstāvju sniegto informāciju par materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, informāciju par atlīdzību pasākuma organizēšanā un norisē iesaistītajiem speciālistiem (lektoriem un konsultantiem) un apkopotu informāciju par pasākuma organizēšanas un norises izmaksām par 2020.gadu, secināms, ka Inspekcijā deklarētais atbalsts Covid-19 ietekmē ievērojami ir samazinājies un sastāda 2509853.55 euro (skat. Tabulu Nr.1). Tomēr jāpiebilst, ka jau šogad daļa zāļu reģistrācijas īpašnieku vai to pilnvaroto pārstāvju, kas ir Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas un Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācijas biedri, brīvprātīgi ir publicējuši arī informāciju par pētījumiem un attīstībai izlietotām summām, kā arī informāciju par publikāciju apmaksu speciālistiem, tādējādi kopējā deklarētā summa ir 4464265.27 euro. Šeit gan jāatzīmē, ka šogad Inspekcija informāciju par publikāciju apmaksu speciālistiem publicē neatklājot speciālistu vārdus uzvārdus.

 

Tabula Nr.1

Periods

Materiālā vai cita veida atbalsta apjoms kopā (euro)

Paziņojumu iesniedzēju skaits

2015.

2861454.61

48

2016.

3107898.90

49

2017.

3521089.75

48

2018.

4293983.97

62

2019.

4795640.87

63

2020.

2509853.55

64

Detalizētāk analizējot iesniegtos paziņojumus par 2020.gadu, secināms, ka lielākās izmaksas  ir deklarējuši SIA ABBVIE, Pfizer Luxembourg Sarl filiāle Latvijā, SIA Merck Sharp & Dohme Latvija, SIA AstraZeneca Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "sanofi-aventis Latvia", SIA Roche Latvia, SIA Novartis Baltics, SIA GlaxoSmithKline Latvia un Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle (skat. Tabulu Nr.2), kas sniedza dažāda veida atbalstu, tostarp finansiāli atbalstīja dažādu semināru, konferenču, kongresu organizēšanu, kā arī veica dažāda apjoma ziedojumus dažādām profesionālajām ārstu organizācijām un atbalstīja ārstu izglītošanos starptautiskos pasākumos, kā arī atspoguļoja pētījumiem un attīstībai izlietotās summas, kā arī informāciju par publikāciju apmaksu speciālistiem.

 

Tabula Nr.2

  Atbalsts un mārketinga izdevumi Izdevumi pētījumiem, attīstībai un publikāciju apmaksu speciālistiem Kopsumma
ABBVIE SIA 103026.28 547336.85 650363.13
Pfizer Luxembourg Sarl filiāle Latvijā 47340.33 479700.29 527040.62
Merck Sharp & Dohme Latvija, SIA 80325.58 357191.50 437517.08
SIA AstraZeneca Latvija 119553.45 256567.50 376120.95
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "sanofi-aventis Latvia" 180446.32 143359.00 323805.32
SIA ROCHE LATVIJA 230117.7 60860.44 290978.14
SIA "Novartis Baltics" 71099.59 98821.36 169921.03
GlaxoSmithKline Latvia SIA 87980.24 43947.34 131927.58
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle 129676.42 - 129676.42

Salīdzinājumā ar 2019.gadu (814), ir samazinājies arī atbalsts Latvijas speciālistiem pasākumos, kas organizēti ārpus Latvijas. 2020.gadā atbalsts sniegts mazāk kā 300 gadījumos, turklāt daļa pasākumu notika attālināti vai tika atcelti. Lielākais atbalsts vienam speciālistam dalībai pasākumā sastāda līdz 4599 euro (skat. Tabulu Nr.3), ko  sniedza UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle.

 

Tabula Nr.3

ASCO GU 2020 Moscone Center, SanFrancisco, USA 13.02.2020-15.02.2020 4599
Gastrointestinal cancers symposium Moscone center, San Francisco, CA, United States of America (US) 23-25 Jan 2020 3879.73
4 Corners of Cardiology (4CC) komitejas organizēts seminārs "International 4 Corners of Cardiology Meeting 2020" 123 Collins St, Melbourne VIC 3000, Austrālija 07.-08.02.2020 3500
17th Annual Winter Lung Cancer Conference Maiami, Florida 07-09.02.2020 3040.4
ESC Congress 2020 Amsterdam, Netherland 2020. gads 2500

 

Apkopotā informācija par sniegto atbalstu ikvienam sabiedrības loceklim ir pieejama šeit.