Veselības inspekcija informē, ka Ministru kabinets 2021.gada 6.jūlijā pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (turpmāk – Noteikumi Nr.360), kas stājās spēkā ar 2021.gada 9.jūliju. Minētie grozījumi paredz atļaut veselības tūrismu, nosakot drošības prasības tikai ieceļojot no augsta riska trešajām valstīm un īpaši augsta riska valstīm.

 

Noteikumos Nr.360 noteikts, ka ārzemniekiem, kuri plāno ierasties Latvijā ārstēšanās (diagnostikas un terapijas) pakalpojumu saņemšanai no ES, EES, Šveices, AK un zema riska trešajām valstīm, atļauja veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai veselības tūrisma ietvaros nav jāpieprasa. Uz šiem ārzemniekiem, attiecināmi Noteikumu Nr.360 V2 nodaļā noteiktie nosacījumi ieceļošanai Latvijas Republikā. Ārstniecības iestādēm nav jāinformē Veselības inspekcija par plānotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu šiem ārzemniekiem.

Savukārt, par ārzemniekiem, kuriem paredzēts ierasties Latvijā no augsta riska trešajām valstīm vai no valstīm, kurās ir īpaši augsts risks sabiedrības veselībai veselības tūrisma pakalpojuma saņemšanai[1], 60.1 punktā norādītajā kārtībā ārstniecības iestāde, kas sniedz veselības tūrisma pakalpojumu, iesniedz Veselības inspekcijai informāciju veselības tūrisma atļaujas saņemšanai. Atļauju par veselības tūrismu Veselības inspekcija izsniedz īpašos gadījumos, kas saistīti ar humāniem apsvērumiem vai neatliekamu vajadzību.

Vienlaikus Noteikumu Nr.360 38.48 10.apakšpunktā noteikts, ka ārzemniekam, pēc Veselības inspekcijas atļaujas saņemšanas, ierodoties Latvijas Republikā, jāievēro Noteikumos Nr.360 noteiktie nosacījumi ieceļošanai, tostarp 56. un 61.5 punktā minētās prasības. Nosacījums ievērot ieceļošanas noteikumus ar noteikumu 60.2 punktu noteikts arī noteikumu 38.48 11.punktā noteiktajai  personai, kura pavada 38.48 10.punktā minēto personu, kas ierodas veselības tūrisma pakalpojuma saņemšanai.

 


[1] Valstu saraksts, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi (avots: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0)