Profesionāļiem Ārstniecības iestāde
Tulkots ar mašīntulkotāju

Veselības inspekcijā vēršas ārstniecības iestādes – gan saimnieciskās darbības veicēji (fiziskas personas), gan individuālie komersanti, ar lūgumu sniegt informāciju par uzņēmējdarbības formas maiņu Ārstniecības iestāžu reģistrā.

Piemērs

Mainīt saimnieciskās darbības veicēja statusu uz Komercreģistrā reģistrētu komercsabiedrību (juridiska persona):

  • piemēram, uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību, ar piebildi, ka ārstniecības pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese) netiek mainīta.

Komercsabiedrību, kura plāno sniegt veselības aprūpes pakalpojumus jāreģistrē kā jaunu ārstniecības iestādi

Ņemot vērā fizisko personu un juridisko personu tiesībspēju un atbildības atšķirības, Komercreģistrā reģistrēta komercsabiedrība ir cits tiesību subjekts un tas nav uzskatāms kā pēctecīgs juridisks veidojums reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai, līdz ar to, Komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrība, kura plāno sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, ir reģistrējama Reģistrā kā jauna ārstniecības iestāde.

Jaunu ārstniecības iestādi reģistrē atbilstoši noteikumiem

Ārstniecības iestāžu reģistrāciju Reģistrā reglamentē Ministru kabineta 2022. gada 9.augusta noteikumi Nr.491 “Ārstniecības iestāžu reģistra noteikumi” Jaunas ārstniecības iestādes reģistrācija jāveic atbilstoši minēto noteikumu prasībām,

Svarīgi nodrošināt vides pieejamību ārstniecības iestādē

No jauna reģistrējamajām ārstniecības iestādēm ir piemērojamas noteiktās prasības1 vides pieejamības nodrošināšanai. Inspekcija saņemot ārstniecības iestādes paziņojumu par reģistrāciju, vērtēs ārstniecības iestādes vides pieejamību, t.sk. izvērtēs ārstniecības iestādes atbilstību obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm, tostarp atrašanos telpās/būvēs ar ārstniecības iestādēm atbilstošu būvju klasifikāciju kodu.

Papildus informācija par ārstniecības iestādes koda saglabāšanu

Papildus inspekcija vērš uzmanību, ka lai starp ārstniecības iestādi un NVD tiktu nodrošināta savstarpēji noslēgtā līguma par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu nepārtrauktība un netiktu pārtrauktas piekļuves e-veselībai, Inspekcija, pēc NVD lūguma saskata iespēju saglabāt ārstniecības iestādei juridiskā statusa maiņas gadījumā esošo ārstniecības iestādes kodu, taču tādā gadījumā, ārstniecības iestādei papildus Inspekcijā jāiesniedz brīvas formas iesniegums par ārstniecības iestāžu kodu2 saglabāšanu.


[1] Ministru kabineta 2009.gada 20. janvāra noteikumu Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 3.2. apakšpunktā noteiktās prasības.

[2] Starp ārstniecības iestādi un Nacionālo veselības dienestu savstarpēji noslēgtā līguma par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu nepārtrauktības un e-veselības piekļuves nodrošināšanai.

Neskaidri jautājumi?

Aicinām sazināties ar Veselības inspekcijas Reģistru nodaļu, tel. 67507989.