Logotips

Lai izvērtētu Latvijas vispārizglītojošo mācību iestāžu vides kvalitātes svarīgu rādītāju – iekštelpu CO2 koncentrāciju, Veselības inspekcija, kā Veselības ministrijas sadarbības partneris ESF projektā „Kompleksi veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi”, 2017. gada 2. oktobrī uzsāka „Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījuma” (turpmāk – Pētījums) īstenošanu, adaptējot Pasaules veselības organizācijas (PVO) skolu vides pētījuma instrumentus un metodiku 2013. – 2015. gada Skolu vides kvalitātes pētījumam Eiropas valstīs.

Ar Pētījuma 1. posma rezultātiem, to analīzi, secinājumiem un ieteikumiem iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai iespējams iepazīties šeit.

Ar Pētījuma 2. posma rezultātiem, to analīzi, secinājumiem un ieteikumiem iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai iespējams iepazīties šeit.

Lai stundās nenāktu miegs!

Pirms sākt satraukties par miegainību dienas laikā kā nopietnu saslimšanu priekšvēstnesi, aicinam pārliecinieties, vai telpas, kurās ilgstoši jāuzturas, tiek atbilstoši vēdinātas. Nepietiekamas ventilācijas rezultātā notiek ogļskābās gāzes uzkrāšanās telpā, bet paaugstināts CO2 (oglekļa dioksīda) līmenis var ietekmēt cilvēka fizisko un emocionāli psiholoģisko labsajūtu.

Laika posmā no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada martam pētnieki apsekoja 41 skolu, veicot iekštelpu gaisa kvalitātes mērījumus 118 mācību telpās. Iegūtie ventilācijas intensitātes rezultāti vērtējami kā labi – 14 (12 %); viduvēji – 67 (57 %); slikti – 37 (31 %) kabinetos. Izvērtējot vidējās CO2 koncentrācijas iespējamo ietekmi uz skolēnu un skolotāju veselību, secināts, ka iekštelpu gaisa kvalitāte ir laba – 9 (8 %); viduvēja – 81 (68 %); slikta – 28 (24 %) mācību telpās.

2019./2020. mācību gadā Inspekcija turpināja izvērtēt Latvijas vispārizglītojošo mācību iestāžu vides kvalitātes svarīgu rādītāju – iekštelpu CO2 koncentrāciju. 2019. gada 30. septembrī  tika uzsākts Pētījuma 3. posms. Līdz apkures sezonas beigām tika plānots apsekot 21 skolu atbilstoši izglītības iestāžu atlasei, kas aptver visus  Latvijas plānošanas reģionus un apdzīvotās vietas tipus.

Inspekcija plāno pētījumu turpināt līdz 2022. gada decembrim, kopumā apsekojot 109 skolas.

Inspekcija atgādina, ka pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā iespējams nodrošināt:

  • vēdinot klases telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
  • atvērot vēdināšanai paredzēto logu (-us) pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
  • nodrošinot un sekojot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
  • vēdinot gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
  • ierīkojot renovētajās skolas telpās atbilstoša inženiertehniskā risinājuma mehānisko ventilāciju.

Inspekcija izsaka pateicību visām izglītības iestādēm, kas atsaucās piedāvājumam piedalīties Pētījumā, tādējādi izrādot rūpes par izglītojamo un darbinieku veselību, kā arī ieinteresētību par skolas vides kvalitāti un drošumu.