Logotips

Lai izvērtētu Latvijas vispārizglītojošo mācību iestāžu vides kvalitātes svarīgu rādītāju – iekštelpu CO2 koncentrāciju, Veselības inspekcija, kā Veselības ministrijas sadarbības partneris ESF projektā „Kompleksi veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi”, 2017. gada 2. oktobrī uzsāka „Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījuma” (turpmāk – Pētījums) īstenošanu, adaptējot Pasaules veselības organizācijas (PVO) skolu vides pētījuma instrumentus un metodiku 2013. – 2015. gada Skolu vides kvalitātes pētījumam Eiropas valstīs.

Pētījuma rezultāti, to analīze, secinājumi un ieteikumi iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai:

Inspekcija plāno pētījumu turpināt līdz 2022. gada decembrim, kopumā apsekojot 109 skolas.

Inspekcija atgādina, ka pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā iespējams nodrošināt:

  • vēdinot klases telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
  • atvērot vēdināšanai paredzēto logu (-us) pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
  • nodrošinot un sekojot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
  • vēdinot gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
  • ierīkojot renovētajās skolas telpās atbilstoša inženiertehniskā risinājuma mehānisko ventilāciju.

Inspekcija izsaka pateicību visām izglītības iestādēm, kas atsaucās piedāvājumam piedalīties Pētījumā, tādējādi izrādot rūpes par izglītojamo un darbinieku veselību, kā arī ieinteresētību par skolas vides kvalitāti un drošumu.