Tulkots ar mašīntulkotāju

 

Lai ārstniecības iestāde varētu nodarbināt Ukrainas ārstniecības personas:

 • ārstniecības personai ir jābūt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtai ilgtermiņa vīzai. Informācija par ilgtermiņa vīzas saņemšanu pieejama PMLP tīmekļvietnē;
 • ārstniecības personai jāaizpilda deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu un jāpievieno vismaz  pases, izglītības dokumenta kopija:
  • ārstiem, zobārstiem deklarācija ar vīzas, pases un diploma kopiju jāiesniedz Latvijas Ārstu biedrībā, e-pasts: lab@arstubiedriba.lv, vai migration@arstubiedriba.lv;
  • māsām, ārsta palīgiem, māsas palīgiem, zobārsta asistentiem deklarācija ar vīzas, pases un diploma kopiju jāiesniedz Veselības inspekcijā, e-pasts: vi@vi.gov.lv;
  • vecmātēm, zobu higiēnistiem deklarācija ar vīzas, pases un diploma kopiju jāiesniedz Latvijas Māsu asociācijā, e-pasts: birojs@masuasociacija.lv
  • fizioterapeitiem, radiologa asistentiem un pārējiem veselības aprūpes jomas profesiju pārstāvjiem deklarācija ar vīzas, pases un diploma kopiju jāiesniedz Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienībā, e-pasts: lappos@lappos.lv

Atļauja īslaicīgai darbībai Latvijā tiek izsniegta uz vienu gadu.

Veidlapa "Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu", 2. pielikums Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumiem Nr.47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā".

Papildus norādām, ka ārstniecības iestāde nodrošina, ka ārstniecības personas, kuras ir ieradušās no Ukrainas, profesionālo darbību profesijā vai specialitātē veic ārstniecības personas uzraudzībā, kuras darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Māsas, māsas palīgi strādā reģistrētas māsas vadībā, kuras darba stāžs profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi. Kā arī nodrošina saziņu attiecībā uz valodas pielietojumu profesionālās darbības veikšanai ar pacientu un citām ārstniecības personām.

* Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums

 

Infografika krievu valodā

Mashynnyy pereklad tekstu

Для того, щоб медичний заклад міг прийняти на роботу лікарів в Україні:

 • Лікар повинен мати довгострокову візу, видану  Управлінням у справах громадянства та міграції. Інформація щодо отримання довгострокової візи доступна на сайті УCГM;
 • Лікар повинен заповнити декларацію про надання тимчасових професійних послуг та додати принаймні копію паспорта, документа про освіту:
  • лікарі та стоматологи повинні подати декларацію з копією візи, паспорта та диплома до Латвійської медичної асоціації на e-mail: lab@arstubiedriba.lv або migration@arstubiedriba.lv;
  • медичні сестри, фельдшери, фельдшери, помічники-стоматологи повинні подати до Інспекції охорони здоров’я декларацію з копією візи, паспорта та диплома на електронну пошту: vi@vi.gov.lv.
  • акушери, стоматологи-гігієністи повинні подати декларацію з копією візи, паспорта та диплома до Латвійської асоціації медичних сестер, e-mail: birojs@masuasociacija.lv.

Дозвіл на тимчасову діяльність у Латвії видається на один рік.

Додаток 2 до Положення розпорядження Кабінету Міністрів від 21.01.2021 № 47 «Декларація про надання тимчасових послуг» (Латиська мова).

Крім того, зазначаємо, що медичний заклад забезпечує, щоб медичні працівники, які прибули з України, виконували професійну діяльність за професією або спеціальністю під наглядом лікаря, який має після здобуття медичного стажу не менше п’яти років за відповідною спеціальністю. сертифікат лікаря. Медсестри та помічники медсестри працюють під наглядом кваліфікованої медичної сестри, яка має стаж роботи за цією професією не менше п’яти років. Він також забезпечує спілкування з пацієнтами та іншими медичними працівниками щодо використання мови для професійної діяльності.

* Закон про підтримку цивільного населення України (Латиська мова)

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma (https://m.likumi.lv/ta/id/330546-ukrainas-civiliedzivotaju-atbalsta-likums ) 14.pantam Ministru kabineta noteiktā īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā ir piemērojama arī ārstniecības personām, kuras ir Ukrainas civiliedzīvotāji un kuras izceļo no Ukrainas vai nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā. Šiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri pašlaik izceļo kara dēļ (bēgļiem), ir noteiktas izņēmuma tiesības saņemt atļauju, lai sniegt īslaicīgus profesionālos pakalpojumus ārstniecībā Latvijas Republikā līdz diviem gadiem.

Lai Ukrainas māsas, ārsta palīgi, māsas palīgi, zobārsta asistenti,  iegūtu tiesības praktizēt ārstniecībā Latvijā:

1) ārstniecības personai ir jābūt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtai ilgtermiņa vīzai. Informācija par ilgtermiņa vīzas saņemšanu pieejama PMLP mājaslapā https://www.pmlp.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem ;

2) ārstniecības personai jāaizpilda deklarācija (lejuplādēt – šeit) par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu un jāpievieno vismaz pases, izglītības dokumentu kopija, kā arī ilgtermiņa vīzas Latvijā kopija. Ja ir, tad jāpievieno arī profesionālās pieredzes apliecinošo dokumentu kopijas, profesionālās tālākizglītības pilnveides apliecinošo dokumentu kopijas.

Paraugs deklarācijas aizpildīšanai (lejuplādēt – šeit)

Saskaņā ar 2021. gada 21. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 47 Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā 1. daļas 3.1 apakšpunktu deklarācija ir jāaizpilda valsts valodā (latviešu valodā).

Lai ātrāk virzītos process ar Ukrainas atbildīgajām institūcijām par dokumentu pareizību un patiesumu, dokumentus var iesniegt pirms ir saņemt ilgtermiņa vīza, bet uz dokumentu iesniegšanas brīdi personai jābūt pieteikumam PMLP. Dokumenti tiek pieņemti arī krievu vai angļu valodā. Dokumentiem ukraiņu valodā jāpievieno tulkojums latviešu, angļu vai krievu valodā. Tulkojums var būt pašrocīgi vai ar līdzcilvēku palīdzību veikts. Šādā gadījumā katras tulkotās lapas apakšā jāraksta “TULKOJUMS PAREIZS” un ārstniecības personai tas ir jāapliecina ar savu parakstu.

Izglītības dokumentu kopijas tiek pieņemtas ieskenētā veidā uz e-pastu: vi@vi.gov.lv , bet vēršam uzmanību, ka deklarācijas oriģināls ar pašrocīgu parakstu iesniedzams obligāti klātienē – Veselības inspekcijā, Klijānu ielā 7, Rīgā , LV-1050 (1.stāvā – lietvedībā), vai iesniedzams pa pastu.

3) Paralēli, iesniedzot deklarāciju un dokumentus Veselības inspekcijā, māsai, ārsta palīgam, māsas palīgam, zobārsta asistentam ir jāaizpilda verifikācijas anketa (lejuplādēt -šeitun jānosūta Ukrainas Veselības ministrijai uz e-pastu moz@moz.gov.ua

.Tad, kad saņemts apliecinājums, tas jāiesniedz Veselības inspekcijā uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv .

Atļauja īslaicīgai darbībai Latvijā tiek izsniegta uz vienu gadu.

Pēc atļaujas īslaicīgai darbībai Latvijā saņemšanas,  ārstniecības personas strādā:

 • māsas, māsas palīgi, strādā reģistrētas māsas vadībā, kuras darba stāžs profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi;
 • feldšeri strādā attiecīgajā specialitātē sertificēta speciālista vadībā, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi;
 • zobārsta asistenti, strādā reģistrēta zobārsta asistenta vadībā, kura darba stāžs profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi

Ja ir nepieciešama palīdzība deklarācijas aizpildīšanā vai vēlaties iesniegt pilnībā aizpildītu deklarācijas oriģinālu ar tai klāt pievienotajiem dokumentiem, lūdzu ierasties Veselības inspekcijā 1.stāvā darba laikā no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Aicinām aizpildīt deklarāciju Jūsu iespēju robežās.
Ja nepieciešama palīdzība deklarācijas aizpildīšanā vai rodas kādi jautājumi, lūdzu sazināties pa tālruni +371 67081659; +371 67507989 vai e-pastā vi@vi.gov.lv

Veselības inspekcija, kā galvenā koordinējošā institūcija visām ārstniecības personām, kur piesakās arī darba devēji, kam ir iespēja pieņemt darbā Ukrainas ārstus publicē sarakstu (lejuplādēt – šeit) par ārstniecības iestādēm, kas izteikušas vēlmi pieņemt darbā Ukrainas mediķus.