Informācijas sniegšana par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem

2016. gada 20. maijā stājies spēkā „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” (turpmāk – likums).

Likuma 5. panta pirmā daļa atbilstoši Direktīvai 2014/40/ES nosaka pienākumu ražotājiem un importētājiem sniegt Veselības inspekcijai informāciju par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, uzpildes flakoniem, augu smēķēšanas produktiem, jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem.

Informāciju ražotāji un importētāji iesniedz elektroniskā veidā Vienotajā datu ievades portālā (EU-CEG), ko izveidojusi  Eiropas Komisija. Veselības inspekcijai sniegtā informācija tiks uzglabāta  Eiropas Komisijas datubāzes EU-CEG nacionālajā datu repozitorijā.

Par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem, kas laisti tirgū līdz 2016. gada 20. maijam, jāiesniedz informācija līdz 2016.gada 20.novembrim.  Par jauniem tabakas izstrādājumiem un augu smēķēšanas produktiem  informācija jāiesniedz pirms to laišanas tirgū. Par elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem, kas tirgū tiek laisti pēc 20.maija, kā arī par jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem, informācija jāiesniedz sešus mēnešus pirms attiecīgā izstrādājuma paredzētās laišanas tirgū.

Iesniedzamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabineta  2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 440 „Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem”. 

Veselības inspekcija saņem, uzglabā, apstrādā, analizē un publicē informāciju, kas iesniegta atbilstoši šā likuma 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam. Ražotāji un importētāji veic samaksu Veselības inspekcijai par iesniegtās informācijas apstrādi. (Skatīt zemāk.)

Detalizēta informācija komersantiem un instrukcijas par informācijas sniegšanu pieejamas Eiropas Komisijas mājaslapā (angļu valodā).

Pirms informācijas iesniegšanas  komersantiem jāsaņem iesniedzēja identifikācijas numurs (turpmāk - iesniedzēja ID). Iesniedzēja ID saņemšanai jāaizpilda veidlapa Excel formātā, ko var lejupielādēt iepriekš minētajā Eiropas Komisijas mājaslapā. Veidlapa norādīta e-pasta adrese, uz kuru tā jānosūta, komersants pa e-pastu saņems veidlapas saņemšanas apstiprinājumu un varēs veikt turpmākās darbības. 

Aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās cigaretes, uzpildes flakonus un jaunieviestus tabakas izstrādājumus, par kuriem nav iesniegta informācija atbilstoši likuma 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam.

 


Samaksa par EU-CEG iesniegtās informācijas apstrādi

Pamatojoties uz  likuma 5. panta pirmajā daļā noteikto, ražotāji un importētāji saskaņā ar Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi veic samaksu par sniegtās informācijas apstrādi par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem.

Ražotāji un importētāji vai to filiāles Latvijā saņems rēķinu uz EU-CEG norādīto adresi, kurā būs katra paziņotā produkta identifikācijas numurs EU-CEG  un apmaksājamā summa aprēķināta atbilstoši  cenrāža 20., 21. vai 22. punktam:

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
20. Par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem pirmreizēji sniegtās informācijas apstrāde* izstrādājums 121,96 0,00 121,96
21. Par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem sniegtās informācijas ikgadēja apstrāde* izstrādājums 75,69 0,00 75,69
22. Aizliegtu vai ierobežotu piedevu klātbūtnes tabakas izstrādājumos un raksturīgā aromāta cigaretēs vai tinamajā tabakā novērtējums* izstrādājums 59,98 0,00 59,98

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Rekvizīti  maksājumiem par Veselības inspekcijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem:
Saņēmējs: Veselības inspekcija
Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012
PVN reģistrācijas Nr. 90002448818
Banka: Valsts kase
Bankas BIC: TRELLV22
Konts: LV75TREL 2290582006000


Kontaktinformācija:

Veselības inspekcijas Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļa
e-pasts: pdtu@vi.gov.lv