Elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes šķidrumu marķējums, tirdzniecības vietā izvietojamā informācija

Visām elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm un to uzpildes šķidrumiem, kas tiek laisti tirgū Latvijā, jābūt marķētiem atbilstoši  „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma” (turpmāk – Tabakas likums) prasībām.  

Tabakas likuma 6. panta piektajā un sestajā daļā ir noteiktas prasības elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tvertņu noformējumam, iepakojuma vienību izskatam un informācijas saturam. 

  • elektroniskā cigarete, kas ir izstrādājums vai šā izstrādājuma daļa, ieskaitot kapsulu, rezervuāru un ierīci bez kapsulas vai rezervuāra, kuru var izmantot, lai caur iemuti ieelpotu nikotīnu saturošu tvaiku, un kas var būt vienreizējas lietošanas vai uzpildāma ar uzpildes flakonu un rezervuāru, vai uzlādējama ar vienreizējas lietošanas kapsulām,
  • elektroniska ierīce, kas ir izstrādājums vai šā izstrādājuma daļa, ieskaitot kapsulu, rezervuāru un ierīci bez kapsulas vai rezervuāra, kuru var izmantot, lai caur iemuti ieelpotu nikotīnu nesaturošu tvaiku, un kas var būt vienreizējas lietošanas vai uzpildāma ar tilpni, kurā iepildīts nikotīnu nesaturošs šķidrums, un rezervuāru, vai uzlādējama ar vienreizējas lietošanas kapsulām.
  • uzpildes flakons, kurā iepildīts nikotīnu saturošs šķidrums, ko var izmantot, lai atkārtoti uzpildītu elektronisko cigareti;
  • tilpne, kurā iepildīts nikotīnu nesaturošs šķidrums, ko var izmantot, lai atkārtoti uzpildītu elektronisko smēķēšanas ierīci.

Uz elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm un uzpildes tvertnēm norādāma sekojoša informācija:

1) visu izstrādājumā iekļauto sastāvdaļu saraksts dilstošā secībā  un nikotīna saturs un daudzums izstrādājumā un katrā devā;

2) partijas numurs;

3) ieteikums izstrādājumu glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Katrai elektronisko smēķēšanas ierīču vienībai un uzpildes tvertnei pievieno informatīvu lapiņu, kas satur:

1) norādījumus par izstrādājuma lietošanu un glabāšanu, tostarp norādi, ka izstrādājumu nav ieteicams lietot jauniešiem un nesmēķētājiem;

2) informāciju par kontrindikācijām;

3) brīdinājumus īpašām riska grupām;

4) informāciju par iespējamu nevēlamu iedarbību;

5) informāciju par pieraduma izraisīšanu un toksiskumu;

6) ražotāja vai importētāja un juridisko vai fizisko personu kontaktinformāciju Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā.

Saskaņā ar Tabakas likuma 7. panta piekto daļu uz katras elektroniskās cigaretes un uzpildes flakona iepakojuma vienības un ārējā iepakojuma ir drukāts brīdinājums par ietekmi uz veselību:

Šis izstrādājums satur nikotīnu, kas ir stipru pieradumu izraisoša viela.

Minētā brīdinājuma noformēšanas un novietošanas prasības nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 306 „Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 306).

Elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes šķidrumu iepakojumiem tiek piemērotas  papildu obligātās marķēšanas prasības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (turpmāk – CLP), ja to sastāvā ir vielas, kas iekļautas CLP ielikumos un kurām noteikta harmonizēta klasifikācija.

Nikotīnam saskaņā ar CLP noteikta harmonizētā klasifikācija. Saskaņā ar CLP regulas 4. panta 4. punktu, ja ķīmisks maisījums ir klasificēts kā bīstams, piegādātājam ir jānodrošina, ka pirms laišanas tirgū maisījums ir arī marķēts un iepakots atbilstīgi CLP regulas III un IV sadaļai.

Elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes šķidrumiem, kas klasificētā kā bīstami jābūt drošības datu lapām latviešu valodā. ECHA sniegtais CLP prasību skaidrojums pieejams Eiropas Ķimikāliju aģentūras mājaslapā

Saskaņā ar Tabakas likuma 8.panta astoto daļu elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu mazumtirdzniecības vietās jābūt redzamam uzrakstam, kas brīdina, ka: "Elektronisko smēķēšanas ierīču lietošana nopietni kaitē cilvēka veselībai."

Komersanti, kas laiž tirgū elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes šķidrumus, var aizpildīt pašpārbaudes anketu, lai gūtu ieskatu, vai  tiek ievērotas normatīvo aktu prasības, kā arī veikt pašnovērtējumu.

Abās anketās dotajiem prasību aprakstiem ir pievienota norāde uz attiecīgā normatīvā akta pantu vai punktu no kura tā izriet.