Prasības  kosmētikas līdzekļiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (turpmāk – Regula Nr. 1223/2009).

Lai nodrošinātu Regulā Nr. 1223/2009 noteikto prasību izpildi, ar 2013.gada 11.jūliju stājās spēkā Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumi Nr.354 „Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība” (turpmāk -  MK noteikumi Nr.354), bet zaudēja spēku Ministru kabineta 20.04.2004. noteikumi Nr.354 „Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību”.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.354:

  • Veselības inspekcija ir kompetentā iestāde saskaņā ar regulas Nr. 1223/2009 34.pantu, un tā nodrošina kosmētikas līdzekļu tirgus iekšējo kontroli;
  • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās informācijas centrs ir iestāde, kas elektroniskā veidā saņem no Eiropas Komisijas regulas Nr. 1223/2009 13.panta 6.punktā minēto informāciju par kosmētikas līdzekļa pamatsastāvu, ko izmanto tikai ārstēšanas vajadzībām.

MK noteikumos Nr.354 ietvertas prasības:

  • regulas Nr. 1223/2009 19.panta 5.punktā minētās informācijas norādīšanai valsts valodā;
  • marķējumā obligātās informācijas norādīšanai kosmētikas līdzekļiem, kas nav fasēti vai tiek fasēti pārdošanas vietā pēc pircēja pieprasījuma, vai tiek fasēti tūlītējai pārdošanai;
  • kosmētikas līdzekļu mikrobioloģiskās tīrības kritēriji;
  • veidlapa, kura jāizmanto kosmētikas līdzekļu ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem, lai paziņotu kompetentajai iestādei par būtisku nevēlamu kosmētikas līdzekļa ietekmi atbilstoši regulas Nr. 1223/2009 23.pantam;
  • veidlapa, kuru aizpilda ražotāji Latvijā, kuriem nepieciešams Veselības inspekcijā saņemt brīvās tirdzniecības sertifikātu kosmētikas līdzekļu eksportam uz trešajām valstīm;
  • veidlapa, kuru aizpilda ražotāji Latvijā, kuriem nepieciešams Veselības inspekcijā saņemt  apliecinājumu par labas ražošanas prakses sertifikātu;
  • astoņās Eiropas Savienības direktīvās iekļautās kosmētikas līdzekļu paraugu ņemšanas, paraugu sagatavošanas un ķīmisko vielu noteikšanas metodes;
  • norādījumi par testu veikšanu akreditētās laboratorijās.
Par brīvā sertifikāta izsniegšanu

Vairāk par brīvā sertifikāta  izsniegšanu.