Kosmētikas līdzekļu ražotājiem Latvijā, kas produkciju eksportē uz trešajām valstīm, ir nepieciešams brīvās tirdzniecības sertifikāts, gadījumos, kad to pieprasa trešo valstu iestādes.

Veselības inspekcija izsniedz brīvās tirdzniecības sertifikātus kosmētikas līdzekļu ražotājiem Latvijā, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumu Nr. 354 „Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība” 13. punktu:

Veselības inspekcija kosmētikas līdzekļu ražotājam, kura komercdarbības vieta ir reģistrēta Latvijas Republikā, izsniedz brīvās tirdzniecības sertifikātu (norāda komersanta nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru), ja komersants ir paziņojis par sertifikāta pielikumā norādīto Latvijā ražoto kosmētikas līdzekļu laišanu tirgū un tie tiek brīvi pārdoti Eiropas Savienībā. Brīvās tirdzniecības sertifikāta saņemšanai kosmētikas līdzekļu ražotājs iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu (4. pielikums). Iesnieguma pielikumā minēto kosmētikas līdzekļu sarakstu iesniedz elektroniski.”                                                                                                                                                      (MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 659 redakcijā)

Brīvās tirdzniecības sertifikāta saņemšanai kosmētikas līdzekļu ražotājs iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu, ko parakstījusi uzņēmuma paraksttiesīgā persona:

 

  • elektroniski – valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums Veselības inspekcijai", elektroniska dokumenta formā, (video: "Kā sagatavot iesniegumu Veselības inspekcijai portālā Latvija.lv", šeit);
  • elektroniski – elektroniska dokumenta formā, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv;
  • pa pastu – nosūtot uz adresi: Veselības inspekcija, Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012 un pielikumā minēto kosmētikas līdzekļu sarakstu atsūta elektroniski uz adresi: dati@vi.gov.lv;
  • klātienē – Veselības inspekcijā, Klijānu ielā 7, Rīgā.

Pielikumā, kas ir iesnieguma neatņemama sastāvdaļa, jānorāda kosmētikas līdzekļa kategorija un nosaukums vai nosaukumi, kas ļauj to identificēt (ja nosaukums marķējumā un paziņošanas portālā norādīts vairākās valodās, norāda to nosaukumu, kurš nepieciešams sertifikātā) un numurs „Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portālā” (CPNP). Tabulu var pagarināt, lai ievadītu nepieciešamo kosmētikas līdzekļu skaitu.

Komersanta paraksttiesīgā persona ar savu parakstu iesniegumā apliecina, ka iesnieguma pielikumā minētie kosmētikas līdzekļi atbilst prasībām, kas noteiktas

  • Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (EK) Nr.1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem;
  • Regulā Nr. 655/2013 ar ko nosaka kopējus kritērijus tādu apgalvojumu pamatojumam, kas attiecas uz kosmētikas līdzekļiem.

BTS  izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums.

Veselības inspekcija iesniegumu izskata atbilstoši Iesniegumu likuma 5.panta 3.daļā noteiktajam, t.i., saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Veselības inspekcija izvērtē kontroles vai atkārtotas kontroles veikšanu kosmētikas līdzekļu ražošanas uzņēmumā, lai pārbaudītu labas ražošanas prakses ievērošanu vai kosmētikas līdzekļa lietas dokumentāciju.

BTS apliecina, ka

  • komersants ir paziņojis par sertifikāta pielikumā norādīto Latvijā ražoto kosmētikas līdzekļu laišanu tirgū, ja komersants ir iesniedzis informāciju „Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portālā” (CPNP) saskaņā ar regulas Nr.1223/2009 13. pantu;
  • kosmētikas līdzekļi tiek brīvi pārdoti Eiropas Savienībā, ja ražotāja paraksttiesīgā persona to apliecinājusi iesniegumā.

BTS neizsniedz par kosmētikas līdzekļiem, kuri tiek ražoti vienīgi eksportam un netiek laisti tirgū Eiropas Savienībā,  jo tie bieži tiek ražoti atbilstoši trešo valstu drošuma prasībām, kas atšķiras no Eiropas Savienības prasībām. Normatīvie akti nenosaka šādu kosmētikas līdzekļu kontroli un uzraudzību, par to atbilstību trešo valstu prasībām atbild komersants.