Kosmētikas līdzekļu ražotājiem Latvijā, kas produkciju eksportē uz trešajām valstīm, ir nepieciešams brīvās tirdzniecības sertifikāts, gadījumos, kad to pieprasa trešo valstu iestādes.

Veselības inspekcija izsniedz brīvās tirdzniecības sertifikātus kosmētikas līdzekļu ražotājiem Latvijā, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumu Nr. 354 „Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība” 13. punktu:

Veselības inspekcija kosmētikas līdzekļu ražotājam, kura komercdarbības vieta ir reģistrēta Latvijas Republikā, izsniedz brīvās tirdzniecības sertifikātu (norāda komersanta nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru), ja komersants ir paziņojis par sertifikāta pielikumā norādīto Latvijā ražoto kosmētikas līdzekļu laišanu tirgū un tie tiek brīvi pārdoti Eiropas Savienībā. Brīvās tirdzniecības sertifikāta saņemšanai kosmētikas līdzekļu ražotājs iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu (4. pielikums). Iesnieguma pielikumā minēto kosmētikas līdzekļu sarakstu iesniedz elektroniski.”                                                                                                                                                      (MK 03.11.2020. noteikumu Nr. 659 redakcijā)

BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS SERTIFIKĀTA IZSNIEGŠANA IR MAKSAS PAKALPOJUMS!

Maksa par pakalpojumu saskaņā ar Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 24) noteikta pielikuma 10. punktā:

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)
10. Brīvās tirdzniecības sertifikāta izsniegšana kosmētikas līdzekļu eksportam1
10.1. par sertifikāta izsniegšanu sertifikāts 44,99 euro 0,00 44,99 euro
10.2. par eksportējamā kosmētikas līdzekļa ar individuālu Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portāla numuru iekļaušanu sertifikātā ieraksts par vienu produktu 0,51 euro 0,00 0,51 euro

1 Pievienotās vērtības nodokli pakalpojumam nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.


Brīvās tirdzniecības sertifikāta saņemšanai kosmētikas līdzekļu ražotājs iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu, ko parakstījusi uzņēmuma paraksttiesīgā persona.

Iesnieguma forma noteikta Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumu Nr. 354 „Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība” 4. pielikumā:

IESNIEGUMS

Ja iesniegumā tiek pieprasīts vairāk nekā viens sertifikāta eksemplārs, tad samaksu par katru papildus eksemplāru piemēro saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem" 2. pielikuma 3.2. punktu. 

 

Veselības inspekcijā iesniegumu iesniedz vienā no zemāk minētajiem veidiem:

  • elektroniska dokumenta formā, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv;
  • pa pastu – nosūtot uz adresi: Veselības inspekcija, Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012 un pielikumā minēto kosmētikas līdzekļu sarakstu atsūtot elektroniski uz adresi: dati@vi.gov.lv;
  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums Veselības inspekcijai", un pievienojot aizpildītu iesnieguma veidlapu (video: "Kā sagatavot iesniegumu Veselības inspekcijai portālā Latvija.lv", šeit);

Pielikumā, kas ir iesnieguma neatņemama sastāvdaļa, jānorāda kosmētikas līdzekļa kategorija un nosaukums vai nosaukumi, kas ļauj to identificēt (ja nosaukums marķējumā un paziņošanas portālā norādīts vairākās valodās, norāda to nosaukumu, kurš nepieciešams sertifikātā) un numurs „Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portālā” (CPNP). Tabulu var pagarināt, lai ievadītu nepieciešamo kosmētikas līdzekļu skaitu.

Komersanta paraksttiesīgā persona ar savu parakstu iesniegumā apliecina, ka iesnieguma pielikumā minētie kosmētikas līdzekļi atbilst prasībām, kas noteiktas

  • Eiropas Parlamenta unPadomes regulā (EK) Nr.1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem;
  • Regulā Nr. 655/2013 ar ko nosaka kopējus kritērijus tādu apgalvojumu pamatojumam, kas attiecas uz kosmētikas līdzekļiem.
  • Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 354 „Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība”.

Veselības inspekcija iesniegumu pakalpojuma saņemšanai izskata pēc rēķina apmaksas saņemšanas, saprātīgā termiņā, ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Par kosmētikas līdzekļiem vai to paziņojumā CPNP konstatētajām nepilnībām, kas jānovērš pirms sertifikāta izsniegšanas, iesniedzējam tiek nosūtīta informācija uz kontaktiem norādīto e-pasta adresi.

Veselības inspekcija izvērtē kontroles vai atkārtotas kontroles veikšanu kosmētikas līdzekļu ražošanas uzņēmumā, lai pārbaudītu labas ražošanas prakses ievērošanu vai kosmētikas līdzekļa lietas dokumentāciju.

BTS apliecina, ka

  • komersants ir paziņojis par sertifikāta pielikumā norādīto Latvijā ražoto kosmētikas līdzekļu laišanu tirgū, ja komersants ir iesniedzis informāciju „Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portālā” (CPNP) saskaņā ar regulas Nr.1223/2009 13. pantu;
  • kosmētikas līdzekļi tiek brīvi pārdoti Eiropas Savienībā, ja ražotāja paraksttiesīgā persona to apliecinājusi iesniegumā.

BTS neizsniedz par kosmētikas līdzekļiem, kuri tiek ražoti vienīgi eksportam un netiek laisti tirgū Eiropas Savienībā,  jo tie bieži tiek ražoti atbilstoši trešo valstu drošuma prasībām, kas atšķiras no Eiropas Savienības prasībām. Normatīvie akti nenosaka šādu kosmētikas līdzekļu kontroli un uzraudzību, par to atbilstību trešo valstu prasībām atbild komersants.