Veselības inspekcija:  

 

  • uzrauga un kontrolē, kā farmaceitisko darbību regulējošo normatīvo aktu prasības ievēro visas juridiskās personas, kuras veic darbības ar medikamentiem;
  • veic zāļu reklāmas izplatīšanas kontroli visos zāļu izplatīšanas posmos, kā arī masu informācijas līdzekļos, tai skaitā internetā.

 

Inspekcija veic visus nepieciešamos pasākumus, lai Latvijas zāļu tirgus tiktu nodrošināts ar kvalitatīvām zālēm, kuras tiek izplatītas atbilstoši tiesību normu prasībām un lai ierobežotu un pakāpeniski izskaustu maldinošu zāļu reklāmu masu informācijas līdzekļos. Tāpat tiek kontrolēti visi zāļu izplatīšanas posmi, sākot no zāļu ražotāja un izplatītāja līdz patērētājam, t.sk. arī ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes iestādes. Inspekcijas uzraudzība nodrošina zāļu kvalitātes saglabāšanu visos zāļu izplatīšanas posmos, kā arī ātru nekvalitatīvu zāļu izņemšanu no tirgus.

Lai Latvijas teritorijā veiktu darbības (iegāde, izplatīšana, uzglabāšana utt.) ar zālēm, ir nepieciešams saņemt attiecīgu licenci. Uzņēmumos, kas saņēmuši šādu licenci, ir izstrādāti standarta priekšraksti, atbilstoši kuriem tiek izplatītas zāles.

Veselības inspekcija veic šo uzņēmumu plānotas un neplānotas pārbaudes. Pārbaužu laikā stingri tiek kontrolēta zāļu izplatīšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām.

Veselības inspekcijai ir izveidojusies sadarbība ar muitas iestādēm, Pārtikas un veterināro dienestu un tā Sanitāro robežinspekciju, Valsts policiju, Zāļu valsts aģentūru u.c. institūcijām. Turpinot stiprināt jau izveidojušos sadarbību, tiek izstrādāti ciešāki informācijas apmaiņas pasākumi.

Iedzīvotāji un speciālisti konsultāciju un skaidrojumu par zāļu kontroles jautājumiem var saņemt pa tālruni 67357811. Sīkāku informāciju par iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanu skatīt šeit.