Lai netiktu izplatīta Zāļu reklamēšanas noteikumiem neatbilstoša reklāma plašai publikai, Veselības inspekcijas Farmācijas departamenta Komercprakses nodaļa veic nepārtrauktu masu saziņas līdzekļu un citu informācijas nesēju monitoringu, kā arī veic zāļu reklāmas uzraudzības pārbaudes, tai skaitā farmaceitiskās darbības uzņēmumu rīkoto semināru kontroles.

Vispārīgas prasības reklāmai nosaka Reklāmas likums, savukārt specifiskas prasības zāļu reklāmai papildus Reklāmas likumā noteiktajam reglamentē 17.05.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”.

Veselības inspekcija veic zāļu reklamēšanas prasību kontroli arī pēc iedzīvotāju iesniegumiem.  

Veselības inspekcijas speciālisti konsultāciju un skaidrojumu par zāļu  reklāmas jautājumiem var saņemt pa tālr. 67081547.