Medicīnisko ierīču koordinācijas grupa (MDCG) ir izstrādājusi vadlīnijas I klases medicīnas ierīču ražotājiem.

Vadlīniju mērķis ir sniegt norādījumus I klases medicīnas ierīču (izņemot pēc pasūtījuma gatavotas medicīnas ierīces) ražotājiem, kas Eiropas Savienības tirgū laiž medicīnas ierīces atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm noteiktajām prasībām.

Vadlīnijas I klases medicīnas ierīču ražotājiem (MDCG 2019-15 rev1) ir pieejamas angļu valodā Eiropas Komisijas mājas lapā (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38787).