Veselības inspekcija par prioritāru mērķi ir izvirzījusi izveidot vienotu veselības aprūpes iestāžu uzraudzības sistēmu, pārejot no atsevišķu gadījumu izskatīšanas uz plānveida veselības aprūpes iestāžu ilgtermiņa uzraudzību, un ir uzsākusi veselības aprūpes iestāžu plānveida pārbaudes visā Latvijas teritorijā neatkarīgi no to īpašuma formas un padotības.

Veselības aprūpes iestādēs tiek veiktas vienotas pārbaudes, un tajās tiek izvērtēts ārstniecības iestādes nodrošinājums ārstniecības pakalpojumu sniegšanai, tiek novērtēta iestādes atbilstība ārstniecības iestādēm noteiktajām obligātajām prasībām, kā arī tiek pārbaudīts, vai tiek ievērotas citu normatīvo aktu prasības, kas reglamentē ārstniecības iestāžu darbu, piemēram, par zāļu iegādi, uzglabāšanu, uzskaiti un iznīcināšanu, higiēnas, pretepidēmiskā režīma pamatprasību izpildi.

Inspekcija veselības aprūpes iestāžu kontroli veic ar mērķi:

  • savas kompetences ietvaros uzraudzīt un kontrolēt ārstniecības iestādēm saistošo normatīvo aktu izpildi;
  • izzināt situāciju veselības aprūpes iestādēs, konstatēt problēmas;
  • pārrunās ar veselības aprūpes iestādes darbiniekiem kopīgi rast iespējamos  risinājumus;
  • informēt veselības aprūpes iestādes vadību par pārbaudes rezultātiem;
  • prognozēt un ietekmēt situāciju, veikt preventīvus pasākumus un korekcijas, kā arī izvērtēt to efektivitāti. 

Veselības inspekcijas veikto pārbaužu apjoms

Veselības aprūpes iestādē tiek veikta vienota pārbaude, un tās laikā tiek izvērtēts, vai iestāde atbilst visu normatīvo dokumentu, kuri regulē veselības aprūpes iestāžu darbu un kuru izpildi kontrolē Veselības inspekcija, prasībām.

Pārbaudes norise

Inspekcijas veiktās pārbaudes var būt plānotas un neplānotas. Plānveida veselības aprūpes iestādes pārbaudes norise:

  1. pārbaudes laika saskaņošana ar iestādes vadību;
  2. iepazīšanās ar organizācijas sistēmu un pārbaudes gaitas saskaņošana ar iestādes vadību;
  3. veselības aprūpes iestādes izvērtēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  4. iestādes vadības un atbildīgo personu iepazīstināšana ar pārbaudes rezultātiem un Veselības inspekcijas rekomendācijām;
  5. inspekcijas akts, ar uzdevumiem novērst konstatētās eventuālās neatbilstības un uzdevumu izpildes termiņiem.

Likumā paredzētajos gadījumos Inspekcija var veikt pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma, īpašas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem un kontrolēt jebkuru objektu visā Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no tā padotības un apmeklēšanas režīma, izņemot ieslodzījuma vietas un citas normatīvajos aktos noteiktās ierobežotas pieejas iestādes un teritorijas, kuru apmeklēšana saskaņojama ar attiecīgās iestādes vadību vai teritorijas administrāciju.

Veicot plānveida pārbaudes un konstatējot neatbilstības, Inspekcija sniedz priekšlikumus un uzdod ārstniecības iestādei par pienākumu saprātīgā termiņā konstatētos pārkāpumus novērst.

Ja Veselības inspekcijas inspektors ir konstatējis tādu ārstniecības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kas rada risku veiksmīgai ārstniecības procesa norisei, ārstniecības iestādei izsaka rakstveida brīdinājumu. Brīdinājumā norāda visus konstatētos ārstniecības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus un sniedz ieteikumus, kā arī nosaka pārkāpumu novēršanas termiņu.

Ņemot vērā pārkāpuma ietekmi uz ārstniecības procesu un tā faktiskās novēršanas iespējas, pārkāpuma novēršanas termiņu nosaka no viena mēneša līdz trim mēnešiem. Atsevišķos gadījumos termiņš var būt garāks, piemēram, nepieciešama ēku daļēja pārbūve vai iekārtu kapitālremonts.

Par konstatēto ārstniecības jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu attiecīgā ārstniecības iestāde rakstveidā ziņo Inspekcijas amatpersonai. Inspekcijas amatpersona pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda, vai pārkāpumi ir novērsti.

Ja brīdinājumā norādītie pārkāpumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, Veselības inspekcijas amatpersonas var pieņemt lēmumu par ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības darbības apturēšanu.

Ja Jums rodas jautājumi vai nepieciešama konsultācija par ārstniecības iestāžu uzraudzību un kontroli, atbildes Jums sniegs Veselības inspekcijas speciālisti pa tālruni 67507990.