Veselības inspekcijas Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļa 2022. gadā veica ķīmisko maisījumu ražotāju un importētāju anketēšanu par tirgū laisto ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām.

Drošības datu lapas tika izraudzītas kā pašnovērtējuma objekts ķīmijas jomas komersantiem, jo tās ir galvenais dokuments ar kuru piegādes ķēdē tiek nodota informācija  par ķīmisko vielu un maisījumu bīstamību.

Ķīmisko vielu vai maisījumu piegādātājam ir jānodrošina vielas vai maisījuma saņēmējs ar drošības datu lapu, kas ir sagatavota saskaņā ar REACH regulas II pielikumu. Drošības datu lapa ir jāatjaunina, ja kļūst pieejama jauna informācija par vielas bīstamību. Latvijā drošības datu lapa jānodrošina latviešu valodā. Tādēļ komersantiem tika lūgts izvērtēt un aprakstīt, kā tie nodrošina savus pienākumus attiecībā uz drošības datu lapām, ar kādām grūtībām sastopas.

2022. gada jūnijā pašnovērtējuma anketas tika nosūtītas 138 komersantiem, kas Veselības inspekcijas Vienotajā uzraudzības informācijas sistēmā fiksēti kā uzraudzības objekti ķīmijas jomā ražotāji vai importētāji, no tiem 37 ir ražotāji, 101 importētājs.

Atpakaļ saņemtas 77 pašnovērtējuma anketas jeb 55% no izsūtīto anketu skaita.

Pēc uzņēmumu sniegtajiem komentāriem pašnovērtējuma anketās redzams, ka pašvērtējuma aizpildīšana palīdzējusi uzņēmumiem identificēt noteiktus trūkumus savās darbībās, kā visbiežāk konstatētais trūkums un nepieciešamais uzlabojums minēta drošības lapu caurskatīšana un to atjaunošana, ko norādījuši vismaz 10 uzņēmumi. Daudzi uzņēmumi norāda, ka svarīgi būtu nākotnē uzņēmumā ieviest iekšējās kontroles mehānismu kā sistemātiski un regulāri pārskatīt un atjaunot drošības datu lapas, kā arī sakārtot elektronisko sistēmu ar datiem par sortimentu un pievienot elektroniskai sistēmai drošības datu lapas, kā arī atjaunot informāciju uzņēmuma interneta vietnē.