Izstāšanās līgums starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti stājās spēkā 2020. gada 1. februārī, ar to Apvienotajai Karalistei kļūstot par trešo valsti. Izstāšanās līgumā tika panākta vienošanās, ka tiek noteikts vismaz līdz 2020. gada 31. decembrim ilgs pārejas periods. Jautājumi un atbildes par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.

ES tiesību akti Apvienotajā Karalistē joprojām būs spēkā līdz pārejas perioda beigām. Pēc pārejas perioda beigām direktīva 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu vairs neattieksies uz Apvienoto Karalisti.

Izstāšanās līguma 41. pantā ir paredzēts, ka preces, kas likumīgi laistas ES vai Apvienotās Karalistes tirgū pirms pārejas perioda beigām un ir individuāli identificējamas, varēs turpināt brīvu apriti abos šajos tirgos un starp tiem, līdz nonāks pie galalietotājiem. 

Lai izmantotu šo nosacījumu, komersantam saskaņā ar Izstāšanās līguma 42. pantu jāspēj dokumentāri pierādīt, ka prece likumīgi laista ES vai Apvienotās Karalistes tirgū pirms pārejas perioda beigām:

“Ja ekonomikas dalībnieks attiecībā uz konkrētu preci atsaucas uz 41. panta 1. punktu, šim dalībniekam ir pienākums uz jebkāda attiecīgā dokumenta pamata pierādīt, ka šī prece tika laista tirgū Savienībā vai Apvienotajā Karalistē līdz pārejas perioda beigām.”

Atsaucoties uz 41. panta 1. punktu termini “laist tirgū” un “piegādāt preci izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai”:

  •  "laist tirgū” - nozīmē preci pirmoreiz darīt pieejamu tirgū Savienībā vai Apvienotajā Karalistē.
  • “piegādāt preci izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai” - nozīmē, ka pastāvoša un individuāli identificējama prece pēc ražošanas posma beigām ir divu vai vairāku juridisko vai fizisko personu rakstiskas vai mutiskas vienošanās priekšmets attiecībā uz īpašumtiesību, jebkādu citu īpašuma tiesību vai valdījuma nodošanu saistībā ar attiecīgo preci vai ir priekšmets piedāvājumā juridiskai vai fiziskai personai noslēgt šādu vienošanos.
  1. Izstāšanās līguma kopējos noteikumos ir noteikts, ka Apvienoto Karalisti pārejas perioda beigās atslēdz no visām ES datubāzēm un tīkliem, ja vien nav paredzēts citādi. 
  2. Ražotājiem un importētājiem, kas saskaņā ar direktīvas 2014/40/ES 5. un 20. (2) pantu iesniedz informāciju ES vienotajā datu ievades portālā EU-CEG, pēc pārejas perioda beigām jāievēro, ka paziņošanas prasība vairs neattiecas uz tirdzniecību Apvienotajā Karalistē.
  3. Pēc pārejas perioda beigām uz tabakas izstrādājumiem Apvienotajā Karalistē vairs nevar izmantot  kombinētos brīdinājumus ar krāsainiem fotoattēliem saskaņā ar direktīvas 2014/40/ES 10. pantu, jo minētie fotoattēli ir Eiropas Savienības īpašums.
  4. Pēc pārejas perioda beigām no Apvienotās Karalistes importētiem tabakas izstrādājumiem jābūt marķētiem ar unikālu identifikatoru, ko izdevusi tā ES dalībvalsts, kuras tirgū produkts tiek laists.
  5. Tabakas izstrādājumiem, kas tiek eksportēti uz Apvienoto Karalisti pēc pārejas perioda beigām jābūt marķētiem ar unikālu identifikatoru, ko izdevusi tā ES dalībvalsts, kurā produkts ražots.

Plašāka informācija par tabakas izstrādājumu izsekojamību importējot un eksportējot uz Apvienoto Karalisti sniegta Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta Paziņojumā ieinteresētajām personām "Apvienotās Karalistes un ES noteikumu par tabaku un ar tiem saistītiem izstrādājumiem atcelšana" (teksts angļu valodā).