Informācija par ķīmisko vielu reģistrāciju

Ja ražojat ķīmiskās vielas vai importējat tās no valstīm, kas neietilpst Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), tādā apjomā, kas pārsniedz vienu tonnu gadā, Jums ir jāpārliecinās vai tās nepieciešams reģistrēt saskaņā ar REACH regulu (EK) Nr. 1907/2006*. Turklāt, ja ražojat vai importējat ķīmisko maisījumu, tā sastāvā var būt vielas, kas ir jāreģistrē. Dažas ķīmiskas vielas (un maisījumos esošas vielas) ir daļēji vai pilnīgi atbrīvotas no REACH reģistrācijas prasībām. Atbrīvojumi attiecas uz vielām, ko reglamentē citi tiesību akti, piemēram, vielām zālēs un biocīdos, kā arī uz dabā sastopamām vielām.

Plašāka informācija par ķīmisko vielu reģistrāciju un REACH regulu (EK) Nr. 1907/2006 pieejama Eiropas ķimikāliju aģentūras (ECHA) tīmekļa vietnē.

Jums ir jāpārliecinās, vai vielām jābūt reģistrētām, ja esat:

 • ES ražotājs un/vai importētājs, kurš ražo un/vai importē vielas kā tādas vai vielas maisījumos;
 • "vienīgais pārstāvis", kurš reģistrēts ES un kuru ir iecēlis ārpus ES reģistrēts ražotājs, sintezētājs vai izstrādājumu ražotājs, lai izpildītu importētāju reģistrācijas pienākumus.

* Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Papildu informāciju par REACH regulas prasībām var saņemt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, kas ir REACH un CLP palīdzības dienests, sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastu reach@lvgmc.lv vai zvanot Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas REACH un CLP palīdzības dienestam pa tālruni 67032027.

Nereģistrētu vielu atrašanās tirgū ir nelikumīga

Pasākumi, kas jāveic, lai aizsargātu savu komercdarbību:

1. Apziniet savai komercdarbībai būtiski svarīgās vielas.

 • Izskatiet, kuras no Jūsu produkcijas sastāvdaļu un procesa materiālos esošajām vielām ir svarīgas Jūsu komercdarbībai. Tas ietver atsevišķas vielas, vielas maisījumos un Jūsu lietotajās precēs iestrādātās vielas.

2. Pārbaudiet, vai vielas Jūsu piegādes ķēdē jau ir reģistrētas.

 • Drošības datu lapā jābūt norādītam bīstamu ķīmisko vielu reģistrācijas numuram. Ja tā nav, sazinieties ar piegādātāju.

3. Ja viela Jūsu piegādes ķēdē nav reģistrēta, vaicājiet piegādātājiem par viņu plāniem.

4. Ja Jūsu piegādātājs plāno reģistrēt kādu vielu, pārliecinieties, vai reģistrācija attieksies uz Jūsu izmantoto vielas lietošanas veidu.

 • Sazinieties ar savas nozares organizāciju, jo ir iespējams, ka tā apkopo informāciju par saviem biedriem un sektora mērogā var informēt piegādātājus par vielas tipiskākajiem lietošanas veidiem.

5. Ja Jūsu piegādātājs neveiks vielas reģistrāciju, meklējiet citus piegādātājus.

 • Uzņēmumus, kas jau ir reģistrējuši konkrēto vielu, var atrast ECHA tīmekļa vietnē, ja vien šie uzņēmumi nav pieprasījuši ievērot anonimitāti.

6. Ja neviens piegādātājs nav nolēmis vielu reģistrēt, apsveriet konkrētās vielas tiešu importēšanu.

 • Jums viela ir jāreģistrē, ja importējat to apjomā virs vienas tonnas gadā. Reģistrācijas prasības ir vienkāršākas, ja importētais vielas apjoms nepārsniedz 10 tonnas gadā.
 • Pavaicājiet savam piegādātājam ārpus ES, vai tas plāno iecelt uzņēmuma „vienīgo pārstāvi”, kas būs atbildīgs par vielas reģistrāciju. Tādā gadījumā Jūs saglabāsiet pakārtotā lietotāja statusu, lai gan faktiski Jūs veiksiet vielas importu.

7. Palīdziet veicināt savu piegādātāju un darījumu partneru informētību par reģistrāciju saskaņā ar REACH un citiem pienākumiem.

 

Par REACH reģistrācijas noslēgto periodu 2008 - 2018

No 2008. gada līdz 2018. gadam bija jāreģistrē esošās ķīmiskās vielas. Beidzoties pēdējam termiņam, 2018. gada 31. maijā noslēdzās 10 gadus ilgais esošo ķīmisko vielu REACH reģistrācijas periods. Par esošajām vielām dēvē tās vielas, kas jau bija saražotas vai laistas tirgū pirms REACH regulas* stāšanās spēkā. Sākot no 2008. gada 1. jūnija esošo vielu reģistrācijai atkarībā no ievestajiem apjomiem un bīstamības tika noteikti trīs reģistrācijas termiņi:

1) līdz 2010. gada 30. novembrim bija jāreģistrē tādas vielas:

 • kas saražotas vai importētas apjomā virs 1000 tonnām gadā;
 • kas ir kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai apjomā virs 1 tonnas gadā;
 • kas ir bīstamas ūdens organismiem vai videi, apjomā virs 100 tonnām gadā;

2) līdz 2013. gada 31. maijam bija jāreģistrē vielas, kas saražotas vai importētas apjomā no 100 līdz 1000 tonnām gadā;

3) līdz 2018. gada 31. maijam bija jāreģistrē vielas, kas saražotas vai importētas apjomā no 1 līdz 100 tonnām gadā.

Visā reģistrācijas periodā Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA) 13620 Eiropas Savienības uzņēmumi ir iesnieguši gandrīz 90000 REACH reģistrācijas pieteikumus par 21551 dažādu ķīmisku vielu laišanu Eiropas Savienības tirgū. No tiem 32 ir Latvijas uzņēmumi ar 161 reģistrācijas pieteikumu, kuros sniegta informācija par vairāk kā 130 dažādām ķīmiskām vielām.

Informācija par esošo vielu REACH reģistrācijas rezultātiem pieejama ECHA sagatavotajā ziņojumā.

Lai gan 2018. gadā noslēdzās esošo ķīmisko vielu reģistrācija, REACH reģistrācija turpinās, jo joprojām ir jāveic jauno ķīmisko vielu reģistrācija. Inspekcija atgādina, ka vielas pirms ražošanas, importēšanas vai laišanas Eiropas Savienības tirgū ir jāreģistrē, ja to ievestais vai saražotais apjoms pārsniedz vienu tonnu gadā. Tāpat uzņēmumi ir atbildīgi par drošu ķīmisko vielu izmantošanu un tiem regulāri jāatjauno un jāaktualizē veiktā reģistrācija, piemēram, jānorāda aktuālais ražotās vai importētās vielas apjoms, jauni izmantojuma vai lietojuma veidi un jaunākie ieteikumi drošai izmantošanai.