Pēc personas brīvprātīga pieprasījuma un, ņemot vērā ārējo normatīvo aktu prasības, vispārējas higiēnas normas, Veselības inspekcijas speciālisti izvērtē produkta sastāvdaļu un to savstarpējo attiecību atbilstību deklarētajām produkta īpašībām, to bīstamību cilvēka veselībai ar mērķi aizsargāt patērētāju veselību un nodrošināt drošu un nekaitīgu darba vidi.

Produkta higiēnas novērtējuma pieteikuma  veidlapa.

Maksa par pakalpojumu: 86,81 euro.

Vairāk informācijas iespējams saņemt Vides veselības nodaļā, tālrunis 67819695