Prasības tetovēšanas līdzekļiem

Ar Komisijas regulu (ES) 2020/2081 ir grozīts XVII pielikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un noteiktas prasības ķīmiskiem maisījumiem, ko izmanto tetovēšanai.

Maisījuma izmantošana tetovēšanā nozīmē to, ka šis maisījums jebkādā procesā vai procedūrā (ieskaitot procedūras, ko parasti dēvē par permanento grimu, kosmētisko tetovēšanu, uzacu pigmentēšanu matiņu tehnikā un mikropigmentēšanu) tiek injicēts vai ievadīts cilvēka ādā, gļotādā vai acs ābolā, lai uz ķermeņa atstātu zīmi vai rakstu  (turpmāk tetovēšanas līdzeklis jeb tetovēšanas tinte).

Ar to Eiropas Savienībā tiek noteiktas saskaņotas speciālas prasības tetovēšanas tintes sastāvam un prasības marķējumam. Tā kā sabiedrībā arvien pieaug to cilvēku skaits, kas izvēlas sev veikt tetovējumu, tad  konkrētu Savienības līmenī saskaņotu prasību noteikšana tetovēšanas tintes sastāvam un marķējumam ir ļoti svarīga patērētāju drošumam.

Atsevišķas prasības tetovēšanas līdzekļiem un to marķējumam ietvertas Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 182 „Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem”, kas ir spēkā no 2016. gada 1. janvāra. Tetovēšanas līdzekļus atļauts pārdot vai izmantot pakalpojuma sniegšanai, ja tie ir sterili.

PRASĪBAS SASTĀVAM

Ar grozījumiem REACH regulas XVII pielikumā tiek noteikti ierobežojumi, kas aizliedz gan tetovēšanā izmantojamu maisījumu laišanu tirgū, gan šo maisījumu izmantošanu tetovēšanā, ja to sastāvā kāda no šajās bīstamības klasēs klasificētām* vielām pārsniedz noteikto koncentrācijas robežlielumu:

 • kancerogēns” (1.A, 1.B vai 2. kategorija),
 • “cil­mes šūnu mutagēns” (1.A, 1.B vai 2. kategorija),
 • “toksisks reproduktīvajai sistēmai” (1. A, 1.B vai 2. kategorija)

izņemot vielas, kas klasificētas tikai tādas ietekmes dēļ, ko izraisa ekspozī­cija ieelpošanas ceļā

 • “sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu” (1., 1.A vai 1.B kategorija),
 • “kodīgs ādai” (1., 1.A, 1.B, 1.C kategorija),
 • “kairinošs ādai” (2. kategorija),
 • “nopietni acu bojājumi” (1. kategorija),
 • “acu kairinājums” (2. kategorija).

Tetovēšanas tintēs tiek aizliegtas vielas, kas aizliegtas kosmētikas līdzekļu sastāvā, iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem II pielikumā un pārsniedz noteikto koncentrācijas robežlielumu.

Tetovēšanas tintēs tiek aizliegta daļa no kosmētikas līdzekļos atļautām krāsvielām, tās ir krāsvielas, kurām regulas Nr. 1223/2009 IV pielikumā noteikti lietošanas nosacījumi, piemēram, „Līdzekļi, ko noskalo”, „Nedrīkst izmantot līdzekļos, kurus lieto uz gļotādām”, „Neizmantot kosmētikas līdzekļos acīm”, ja šīs krāsvielas pārsniedz noteikto koncentrācijas robežlielumu.

Krāsvielas, kurām regulas Nr. 1223/2009 IV pielikumā noteikti koncentrācijas vai citi ierobežojumi, tetovēšanas tintēs var būt veidā, kurš atbilst norādītajiem nosacījumiem.

Prasību noteikšanā pielietota dinamiska saikne gan ar regulu (EK) Nr. 1223/2009, gan ar regulu (EK) Nr. 1272/2008. Tas nozīmē, ka ierobežojumi attiecināti ne tikai uz vielām, kas jau ir iekļautas šo regulu pielikumos (ja izpildās attiecīgi nosacījumi), bet arī uz vielām, kas minētajos pielikumos tiks iekļautas nākotnē. Tātad, ierobežojumi tiek automātiski piemēroti vielām, ja tās tiek klasificētas attiecīgās bīstamības klasēs un kategorijās un iekļautas regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) VI pielikuma 3. daļā, ar brīdi, kad sāk piemērot attiecīgajā daļā noteikto klasifikāciju. Tāpat ierobežojumi tiek automātiski piemēroti vielām, kas iekļautas regulas Nr. 1223/2009  II pielikumā vai ar nosacījumiem IV pielikumā.

Ierobežojumi attiecināti arī uz vielām, kas varētu vai nu noārdīties līdz tādu aromātisko amīnu atliekām, kuri ir klasificēti kancerogenitātes vai mutagenitātes dēļ, vai šādas atliekas satur.

Tiek aizliegtas vielas, kas ar specifiskām robežkoncentrācijām nosauktas REACH XVII pielikumam pievienotā 13. papildinājuma sarakstā.

Attiecībā uz diviem pigmentiem Pigment Blue 15:3 un Pigment Green 7 ierobežojumus piemēro no 2023. gada 4. janvāra.

PRASĪBAS MARĶĒJUMAM

Ņemot vērā veselības riskus, kas izriet no tetovēšanai paredzētu maisījumu sastāvā esošām vielām, un to, ka arvien vairāk cilvēku vēlas iegūt tetovējumus un permanento grimu, ir harmonizētas arī prasības uz iepakojuma norādāmās informācijas saturam, lai nodrošinātu, ka ierobežojumus var pienācīgi īstenot un panākt uzticēšanos Savienības tirgū laisto tetovēšanas līdzekļu drošumam, kā arī nodrošināt kontroles iestādēm iespēju veikt būtisko prasību izpildes uzraudzību.

 • Tetovēšanas līdzekļu marķējumā jābūt informācijai, ka tie paredzēti tetovēšanai, to nodrošina ar paziņojumu “Maisījums tetovējumu vai permanentā grima veidošanai”. Šim paziņojumam obligāti jābūt uz iepakojuma, norādi uz iepakojuma nevar aizstāt ar norādi instrukcijā vai pievienotā lapiņā.
 • Marķējumā jābūt partijas identifikācijas numuram, kas ļauj identificēt konkrētu tetovēšanas līdzekļa ražošanas partiju.
 • Marķējumā jābūt sastāvdaļu sarakstam dilstošā secībā pēc sastāvdaļu masas vai tilpuma preparāta formulēšanas brīdī.
 • Ja maisījums satur niķeli vai hromu, nepārsniedzot specifisko robežkoncentrāciju, tad jābūt norādījumam “Satur niķeli. Var izraisīt alerģisku reakciju.” vai  “Satur hromu (VI). Var izraisīt alerģisku reakciju.”.
 • Jānorāda pH regulējošo vielu klātbūtne.
 • Jānorāda drošības norādījumi lietotājiem.

Ja tetovēšanas līdzeklis ražots ārpus Eiropas  Savienības, jābūt norādītam ne vien ražotājam, bet arī tās personas nosaukumam un adresei, kas atbildīga par tetovēšanas līdzekļa laišanu tirgū. Marķējumam jābūt nodrošinātam latviešu valodā.

Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums pirms pakalpojuma sniegšanas klientam sniegt informāciju par tetovēšanas līdzekļiem, par to  nosaukumu, sastāvu, partijas numuru, ražotāju vai importētāju Eiropas Savienībā (MK noteikumu Nr. 182 31. punkts). Nav pieļaujams, ka pakalpojuma sniedzējam vai tetovēšanas tintes pārdevējam nav ziņu par tintes sastāvu. Ar 2022. gada 4. janvāri arī REACH regula nosaka, ka tetovēšanas tintes marķējumā ir norādīts pilns sastāvdaļu saraksts un tetovēšanas veicējam pirms maisījumu izmantot tetovēšanā, jāiepazīstina persona, kurai tiek veikta procedūra, ar iepakojuma marķējumā esošo vai lietošanas pamācībā iekļauto informāciju.

REACH regulas XVII pielikuma prasības neattiecas uz tādiem tetovēšanas līdzekļiem, kurus laiž tirgū un izmanto tikai medicīniskiem nolūkiem Regulas (ES) 2017/745 izpratnē. Lai nodrošinātu konsekventu regulatīvu pieeju starp Regulu (ES) 2017/745 un Regulu (EK) Nr. 1907/2006 un garantētu cilvēka veselības aizsardzību augstā līmenī, gadījumos, kad šādus maisījumus var laist tirgū vai lietot medicīniskiem un nemedicīniskiem mērķiem, abās regulās noteiktie īpašie pienākumi un prasības jāpiemēro kumulatīvi.

Pēdējos gados ātrās ziņošanas sistēmā RAPEX ir palielinājies ziņojumu skaits par bīstamām vielām tetovēšanā izmantojamos ķīmiskos maisījumos – tetovēšanas tintēs. Pirms tetovēšanas līdzekļa iegādes ieteicams vietnē pārbaudīt, vai par konkrēto produktu nav RAPEX (Safety Gate) ziņojums.

* klasifikācija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) VI pielikuma 3. daļā.