Ministru kabineta 09.09.2016. noteikumi Nr. 593Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu” (turpmāk – noteikumi Nr. 593) nosaka kārtību, kā komersanti, kuri plāno uzsākt elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecību, iesniedz informāciju Veselības inspekcijai (turpmāk – Inspekcija). Noteikumi Nr. 593 izstrādāti pamatojoties uz Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 8. panta devīto daļu.

Ja Jūsu uzņēmums plāno nodarboties ar elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību, tad uz ikvienu komersantu (tai skaitā ražotājiem, vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem) attiecas noteikumu Nr. 593 prasība iesniegt Inspekcijā informāciju par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu.

Komersantiem pirms tirdzniecības uzsākšanas jāaizpilda noteikumu Nr. 593 pielikumā apstiprinātā veidlapa. Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta pirmajai daļai, lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā iekļaujami šādi rekvizīti: dokumenta autora nosaukums, dokumenta datums un paraksts. Minētā likuma 5.panta pirmajā daļā noteikts, ka dokuments parakstāms pašrocīgi. Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otro daļu elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts.

Līdz ar to, komersanta iesniegumu par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecību jāparaksta komersanta paraksttiesīgajai personai vai pilnvarotajai personai (iesniegumam pievienojot pilnvaras kopiju, kas apliecina paraksta tiesības).

Iesnieguma veidlapu aizpildīšanai iespējams lejuplādēt šeit:

Iesniegumā jānorāda sekojoša informācija:

  • par fizisku vai juridisku personu, kas uzsāk tirdzniecību;
  • par uzņēmuma paraksttiesīgo personu;
  • par kontaktpersonu, ja tā atšķiras no paraksttiesīgās personas;
  • par piedāvāto sortimentu, iesnieguma 4.punktā, atzīmējot piedāvāto produktu veidu;
  • par tirdzniecības vietu vai vairākām tirdzniecības vietām, kas pieder komersantam.

Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūta uz e-pastu vi@vi.gov.lv vai izmantojot portālu latvija.gov.lv izvēloties: "Rakstīt e-adresē". 

 

No 2023.gada 1.janvāra e-adreses lietošana juridiskām personām ir obligāta! 

Informācija par e-adresi

 

Iesnieguma 5. punktā ierakstu skaitu par tirdzniecības vietām var pēc nepieciešamības papildināt pēc 1. - 4. apakšpunktā dotā parauga!

Iesnieguma veidlapu paraksta uzņēmuma paraksttiesīgā persona.

Inspekcija iesniegumu izskatīs saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā norādīts Iesniegumu likumā.

Ja, izskatot iesniegumu, tiks konstatēts, ka tas nav aizpildīts atbilstoši vai ir aizpildīts nepilnīgi, Inspekcija 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstveidā pieprasīs komersantam precizēt iesniegto informāciju.

Komersantam pēc pieprasījuma saņemšanas 14 dienu laikā jāiesniedz Inspekcijai precizēta informācija.

Komersanta pienākumos ietilpst 14 dienu laikā paziņot Inspekcijai, ja tas uzsāk tirdzniecību jaunā vietā vai ja mainās iesniegumā norādītais komersanta nosaukums, juridiskā adrese, paraksttiesīgā persona, kontaktpersona, plānotais sortiments, tirdzniecības vietas nosaukums, faktiskā adrese vai telefons.

Komersantam 14 dienu laikā jāpaziņo Inspekcijai par iepriekš minētajām izmaiņām.

Noderīga informācija
Kāda informācija jāizvieto tirdzniecības vietā?

Saskaņā ar Tabakas likuma 8.panta astoto daļu elektronisko smēķēšanas ierīču un uzpildes tvertņu mazumtirdzniecības vietās jābūt redzamam uzrakstam, kas brīdina, ka: "Elektronisko smēķēšanas ierīču lietošana nopietni kaitē cilvēka veselībai."

Kādas elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus komersants var darīt pieejamus tirgū?

Atļauts tirgot tikai tādas elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus, par kuriem to ražotājs vai importētājs ir elektroniski datu bāzē EU-CEG iesniedzis informāciju Veselības inspekcijai un

  • veicis samaksu par informācijas apstrādi saskaņā ar Tabakas likuma 5.panta pirmo daļu un
  • ir pagājuši 6 mēneši no informācijas iesniegšanas EU-CEG

Izplatītājam (tirgotājam) ir iespējams patstāvīgi pārliecināties vai elektronisko cigarešu ražotājs vai importētājs ir iesniedzis informāciju datu bāzē EU-CEG.

Paziņoto produktu saraksts (ar divām lapām – vienā elektroniskās cigaretes, otrā tabakas izstrādājumi), par kuriem ir veikta paziņošana un samaksa, ir publicēts Veselības inspekcijas mājaslapā un tiek aktualizēts reizi mēnesī.