Ministru kabineta 09.09.2016. noteikumi Nr. 593   „Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu” (turpmāk – noteikumi Nr. 593) izstrādāti pamatojoties uz Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 8. panta devīto daļu.

Noteikumi Nr. 593 paredz kārtību, kādā komersanti, kuri nodarbojas ar elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību, iesniedz informāciju par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu.

Komersantiem pirms tirdzniecības uzsākšanas jāaizpilda noteikumu Nr. 593 pielikumā apstiprinātā forma un jāiesniedz tā Veselības inspekcijai (turpmāk – Inspekcija) izskatīšanai. Iesniegumu var iesniegt personīgi Rīgā, Klijānu ielā 7, nosūtīt pa pastu (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV – 1012) vai iesniegt elektroniski, ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu vai izmantojot portālu www.latvija.lv. Inspekcija iesniegumu izskatīs saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā norādīts Iesniegumu likumā. Ja, izskatot iesniegumu, tiks konstatēts, ka tas nav aizpildīts atbilstoši vai ir aizpildīts nepilnīgi, Inspekcija 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstveidā pieprasa komersantam precizēt iesniegto informāciju. Komersantam pēc pieprasījuma saņemšanas 14 dienu laikā jāiesniedz Inspekcijai precizētu informāciju.

Iesniegumā jānorāda informācija par tirdzniecības vietu un piedāvāto sortimentu. Veidlapu paraksta uzņēmuma paraksttiesīgā persona, norādot kontaktinformāciju par sevi un kontaktpersonu, ja tāda ir. Ierakstu skaitu iesniegumā par tirdzniecības vietām iespējams papildināt pēc nepieciešamības. Komersanta pienākumos ietilpst ziņot Inspekcijai, ja tas uzsāk tirdzniecību jaunā vietā vai ja mainās iesniegumā norādītā komersanta nosaukums, juridiskā adrese, paraksttiesīgā persona, kontaktpersona, plānotais sortiments, tirdzniecības vietas nosaukums, faktiskā adrese vai telefons. Komersantam 14 dienu laikā jāpaziņo Inspekcijai par iepriekš minētajām izmaiņām.