Atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus (turpmāk – Noteikumi) 32.2 punktā noteiktajam, zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai citām personām, kas ir reklāmas devēji vai reklāmas izplatītāji, reizi gadā jāiesniedz paziņojumu par sniegto materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm, kas sniegts iepriekšējā gadā (turpmāk – Paziņojums).

Vēršam uzmanību! 2021. gada 07. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumi Nr.602 „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”” (turpmāk – Grozījumi).  Grozījumu 4.punkts paredz izmaiņas Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.2 punktā, nosakot, ka turpmāk zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai citām personām, kas ir reklāmas devēji vai reklāmas izplatītāji, paziņojums par sniegto materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem, ārstniecības iestādēm un farmaceitiskās darbības subjektiem (turpmāk – Paziņojums)  jāiesniedz līdz 30. maijam. Savukārt Grozījumu 6.punkts nosaka, ka Paziņojumā turpmāk papildus ir jānorāda arī:

  • informāciju par pētījumiem un attīstībai izlietoto summu
  • informāciju par publikāciju apmaksu speciālistiem, norādot katra speciālista vārdu, uzvārdu, specialitāti un saņemto atlīdzību.

Tāpat ar pieņemtajiem Grozījumiem ir precizēts, ka Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” prasības ir attiecināmas arī uz farmaceitiskās darbības subjektiem (aptiekām, aptieku filiālēm un zāļu lieltirgotavām), kuri apvieno farmaceitus un farmaceitu asistentus, kas atbilstoši noteikumu 2.2. apakšpunktam ir uzskatāmi par speciālistiem, kuriem ir tiesības izplatīt zāles. Kā arī precizēts, ka Paziņojumā ir atspoguļojama informācija par ziedojumiem un dāvinājumiem.


Atbilstoši veiktajiem grozījumiem, Veselības inspekcija ir sagatavojusi Paziņojuma automatizēti apstrādājamu formu, kurā ietverti Noteikumu 32.2 punktā minētie dati, kas stājās spēkā 2021. gada 7.septembrī. Skaidrojums par Paziņojuma kolonnās norādāmo informāciju lūgums skatīt šeit.

Paziņojumu var iesniegt:

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Inspekcijas Komercprakses nodaļu tālr. 67081547, e-pasts kn@vi.gov.lv