Par Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumā noteiktajām marķējuma prasībām tabakas izstrādājumiem un filtriem

Veselības inspekcija informē, ka plastmasu saturoši tabakas izstrādājumu filtri ir otrajā vietā no tiem vienreizlietojamiem plastmasas priekšmetiem, kuri visbiežāk sastopami pludmalēs. Tādēļ tiem noteikts īpašs marķējums, lai informētu patērētājus par plastmasu klātesamību izstrādājumā, par veidiem, kā minēto izstrādājumu nevajag izmest atkritumos, un par attiecīgo negatīvo ietekmi uz vidi, kas rodas no piegružošanas vai cita veida nepareizas izstrādājuma izmešanas atkritumos.

Saskaņā ar Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likuma (turpmāk — Plastmasu likums) 16. panta 4. punktu Veselības inspekcija veic šā likuma 7. pantā noteikto marķēšanas prasību kontroli atbilstoši Inspekcijas kompetencei.

Saskaņā ar Plastmasu likuma 7. pantu Ražotājs nodrošina, ka noteiktiem tirgū laistiem vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem, t.i. tabakas izstrādājumiem ar filtriem un filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, piemēro prasību uz to iepakojuma izvietot skaidri saredzamu, salasāmu un neizdzēšamu marķējumu, informējot patērētājus. Marķējumā jāizvieto piktogramma:

tabaka

Ar šo piktogrammu informē patērētājus par:

  • veidu, kādā apsaimniekojami izstrādājumu atkritumi, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju;
  • plastmasas saturu izstrādājumā;
  • plastmasas negatīvo ietekmi uz vidi, ja ar to piegružo vidi vai ievieto atkritumu konteineros, kas tai nav paredzēti.

Ražotājs 7. panta pirmajā daļā noteiktos vienreizlietojamus tabakas izstrādājumus ar filtriem un filtrus, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, marķē saskaņā ar šādām prasībām:

  • marķējumu izvieto uz izstrādājuma primārā (tirdzniecības) vai sekundārā iepakojuma. Ja vairākas izstrādājumu vienības tiek grupētas tirdzniecības vietā, marķējums norādāms uz katras izstrādājuma vienības primārā iepakojuma;
  • marķējumu var neizvietot uz iepakojuma, ja tā virsmas laukums ir mazāks par 10 kvadrātcentimetriem.

Marķēšanas prasības saskaņā ar 7. panta pirmo un otro daļu ir noteiktas Komisijas 2020. gada 17. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2020/2151, ar ko paredz noteikumus par saskaņotām marķējuma specifikācijām, kuras attiecas uz vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem, kas norādīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu pielikuma D daļā (turpmāk — Regula Nr. 2020/2151), 2. un 3. pantā.

Saskaņotās tabakas izstrādājumu ar filtriem un filtru, ko tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, marķējuma specifikācijas ir noteiktas Regulas Nr. 2020/2151III pielikumā.

!!! Saskaņā ar Regulas 2020/2151 3. pantu, marķējuma informatīvo tekstu norāda tās dalībvalsts valodā, kur izstrādājumus laiž tirgū.

!!! Saskaņā ar Regulas 2020/2151 III pielikumā noteikto, uz tabakas izstrādājumu ar filtriem iepakojuma vienības un ārējā iepakojuma un uz filtru, ko tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, iepakojuma, marķējumu var piestiprināt uzlīmes veidā, ja minētie izstrādājumi tirgū laisti pirms 2022. gada 4. jūlija.

!!! Saskaņā ar Plastmasu likuma pārejas noteikumu 4. punktu, šā likuma 7. panta pirmajā daļā minētās marķēšanas prasības nepiemēro izstrādājumiem, kas laisti tirgū līdz 2021. gada 2. jūlijam un ko var dokumentāri pamatot ar preču piegādes dokumentiem vai muitas deklarācijām, kas noformētas atbilstoši muitas procedūrai — laišana brīvā apgrozībā, ko glabā 10 gadus un uzrāda kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma.