Veselības inspekcija vērš jaunreģistrēto ārstniecības iestāžu uzmanību uz to , ka lai Nacionālais veselības dienests varētu aprēķināt Ārstniecības iestādei ārstniecības riska fonda maksājumu kārtējā gada atlikušajam periodam, ārstniecības iestādei, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumu Nr.1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” 28.punktu, mēneša laikā pēc tās reģistrēšanas Ārstniecības iestāžu reģistrā jāpaziņo Nacionālajam veselības dienestam datumu, ar kuru tā uzsāk veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Nacionālais veselības dienests, atbilstoši  Ministru kabineta 2013. gada 5.novembra noteikumiem Nr.1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”, kas nosaka pacientu tiesības uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par viņu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, ārstniecības iestādēm aprēķina gada riska maksājuma apmēru par ārstniecības iestādē strādājošām ārstniecības personām, balstoties uz pieejamo informāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (turpmāk - Reģistrs).

Veselības inspekcija aicina ārstniecības iestādes regulāri pārbaudīt un, ja nepieciešams, sniegt izmaiņas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistram par ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, to specialitātēm, nodarbinātības veidu - pamatdarbu vai blakusdarbu.

Atgādinam, ka Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.317 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.317) 7.punkts nosaka, ka  ārstniecības iestāde piecu dienu laikā informē Reģistru par izmaiņām ārstniecības personu sastāvā, kas uzsāk, maina vai beigušas profesionālo darbību, iesniedzot noteikumu Nr.317 2. pielikumu.

Lai aktualizētu Reģistrā esošo informāciju, ārstniecības iestādei jānosūta pieprasījums par ārstniecības iestādē strādājošām personām uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv.