Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

E-pakalpojums nodrošina iespēju uzraudzības objekta pārstāvjiem sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai informāciju par kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi – konstatēto neatbilstību un uzdoto veicamo pasākumu izpildi, vai arī lūgt pagarināt termiņu tā veikšanai. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.

Paziņojumu uzsākot jānorāda:

  • pakalpojuma persona
  • reģistrācijas numurs
  • objekta adrese (no kontroles akta)
  • kontroles akta numurs
  • kontroles akta datums

  Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi šeit;


E-pakalpojuma lietošanas nosacījumi, ierobežojumi un ieteikumi:

  1. pielikumā pievienotā dokumenta izmērs nedrīkst pārsniegt 3MB. Pretējā gadījumā e-pakalpojumu nebūs iespējams izpildīt
  2. izvēloties atbildi saņemt "Elektroniski portālā", pārliecinieties, vai ir aktivizēta E-adrese. Plašāka informācija par E-adresi ir pieejama šeit
  3. lai pārliecinātos par e-pakalpojuma veiksmīgu izpildi, pēdējā e-pakalpojuma izpildes solī sagaidiet apstiprinājumu, ka informācija ir iesniegta Veselības inspekcijā

Saņemt pakalpojumu