Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nosacījumu sagatavošanai veic objektu izvērtēšanu no higiēnas viedokļa, ņem vērā normatīvo aktu prasības, kā arī labas prakses higiēnas nosacījumus un ieteikumus nozarēs, kurās pašlaik nav izstrādāti ārējie normatīvie akti. Rezultātā tiek izsniegts NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI PROJEKTĒŠANAS STADIJĀ. Šis ir maksas pakalpojums.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Veselības inspekcijā iesniedzams aizpildīts pieteikums un tam pievienojami dokumenti:

  • īpašuma apliecinošie dokumenti;
  • ēkas vai telpas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
  • pirmsprojekta skice;
  • zemes robežu plāns;
  • skaidrojošais raksts par objektu (tehnoloģiju apraksts, inženierkomunikācijas u. tml.).

Speciālists ir tiesīgs pieprasīt papildus dokumentus.

Atbilstoši Būvniecības likuma prasībām no 2019.gada 1.jūlija pakalpojuma pieprasīšana veicama izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu.

2. Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu klients var saņemt atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:

  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
  • pa pastu;
  • klātienē;
  • BIS

Maksājumi

Pozīcija Cena
dzīvoklim, vienģimenes mājai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai 39.08 EUR
daudzdzīvokļu mājai 62.10 EUR
publiskai būvei 77.45 EUR
publiskai telpai 62.10 EUR
ražošanas ēkai 108.08 EUR
ražošanas telpai 62.10 EUR
inženierbūvei 69.76 EUR
angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei 62.10 EUR
citam 1. punktā neminētam objektam 69.76 EUR

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - nav.

Normatīvie akti

Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 24; 2022.11.01.)

Veselības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 309; 2019.07.12.)