Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai garantētu epidemioloģisko drošību uz kuģiem un nepieļautu infekcijas slimību ierosinātāju klātbūtni, reizi sešos mēnešos starptautiskajos ūdeņos peldošiem kuģiem, kā to nosaka Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi, ir jāveic kompetentās institūcijas novērtējums un jāsaņem dokumentāls apliecinājums. Ja beidzies kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecības vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecības derīguma termiņš, atbildīgā persona (kuģa aģents, kuģa īpašnieks vai cita pilnvarotā persona) iesniedz Veselības inspekcijā pieteikumu. Veselības inspekcijas speciālists veic kuģa higiēnisko novērtēšanu uz vietas. Rezultātā tiek sagatavota kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecība un/vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecība.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana
Atbildīgā persona pieteikumu iesniedz personīgi, elektroniski e-pastā vai e-adresē.

Iesniedzamie, nepieciešamie dokumenti:

  • Pieteikums.
  • Kuģa ģenerālā deklarācija (kopija) vai cits dokuments, kas sniedz vispārējo informāciju par kuģi – nosaukums, karogs, kravas vai pasažieru kuģis, kravnesība utt..
  • Jūras sanitārā deklarācija.

Speciālists ir tiesīgs pieprasīt papildus dokumentus.

Ja pieteikums saņemts pirms kuģa ienākšanas ostā, minētie dokumenti tiek saņemti no Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas (SKLOIS) vai no atbildīgās personas kuģa pienākšanas brīdī.

Ja iesniegums un tam pievienojamie dokumenti tiek iesniegti e-adresē:

  • izvēlas veidlapu "Kuģu sanitārās apstrādes kontroles apliecība";
  • aizpilda veidlapu un nospiež izvēlni "Saglabāt";
  • pievieno iesniegumam pielikumus un/vai izvērstāku ziņas tekstu;
  • pārbauda sagatavotā iesnieguma saturu un nospiež izvēlni "Sūtīt".

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu klients var saņemt atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:

  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
  • pa pastu;
  • klātienē.

Pēc kuģa novērtēšanas atbildīgajai personai tiek izsniegta sagatavotā Apliecība, ko paraksta atbilstošās nodaļas vadītājs. Ja kuģis atrodas ostā īslaicīgi, apliecību paraksta higiēnas ārsts, kurš veic novērtējumu.

Atbilstoši Starptautisko vadlīniju prasībām uz kuģa jābūt apzīmogotai un parakstītai Apliecībai.

Pakalpojuma apmaksa
Pēc kuģa novērtēšanas tiek sagatavots un klientam elektroniskā veidā nosūtīts pakalpojuma apmaksas rēķins atbilstoši Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādim. Sagatavotais rēķins jāsamaksā 30 dienu laikā no tā saņemšanas.

Maksājumi

Pozīcija Cena
ar kravnesību līdz 500 GT (gross tons) 142.01 EUR
ar kravnesību no 501 līdz 5 000 GT (gross tons) 186.38 EUR
ar kravnesību vairāk nekā 5001 GT (gross tons) 224.37 EUR
pasažieru prāmim/kuģim 211.73 EUR
Atzinuma sagatavošana par kuģa attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti 59.65 EUR

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).

Normatīvie akti:

Par Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 417; 2007.06.30.)

Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 1050; 2010.11.24.)

Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 458; 2023.08.15.)