Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
88
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Veselības inspekcija nodrošina Eiropas profesionālās kartes (turpmāk - EPK) pieteikumu saņemšanu, izskatīšanu, tās apstrādi un turpmāku virzību reglamentētajā māsas profesijā.
EPK ir elektronisks dokuments, kas ir līdzvērtīgs lēmumam par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. EPK var pieteikties ES pilsoņi, kuriem citā ES dalībvalstī ir tiesības veikt profesionālo darbību vai ir iegūta profesionālā kvalifikācija.
Lai profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendentiem būtu pieejama informācija par viņu tiesībām un pienākumiem, ir pieejama atjaunotā Rokasgrāmata "Viss, kas jāzina par profesionālo kvalifikācijas atzīšanu" direktīvas 2005/36/EK lietotājiem, kurā skaidrotas direktīvas 2005/36/EK prasības un to piemērošana. Lietotāja rokasgrāmatas tulkojums pieejams visās oficiālajās ES valodās, un ir pieejams vietnē: https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-profes…
Eiropas profesionālās kartes priekšrocības:
• Jūsu izcelsmes valsts iestādes palīdzēs jums sagatavot pieteikumu un pārbaudīs, vai tas ir pareizs un aizpildīts pilnīgi. Tās arī apliecinās jūsu dokumentu autentiskumu un derīgumu.
• Gatavojot nākamos iesniegumus, jums nebūs dokumenti augšup jāielādē atkal.
• Ja uzņemošās valsts atbildīgās iestādes neizskata jūsu pieteikumu noteiktajā termiņā, kvalifikācija tiks atzīta automātiski, un jūs varēsit izveidot EPK sertifikātu savā tiešsaistes kontā.
EPK izdošanas procedūra
Veselības inspekcija, kā pretendenta izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde:
• saņemot pretendenta EPK pieteikumu Iekšējā tirgus informācijas sistēmā (turpmāk - IMI), vienas nedēļas laikā apstiprina pieteikuma saņemšanu, pārbauda dokumentu kopas pilnīgumu un, informē pretendentu par trūkstošiem dokumentiem (ja tādi ir) un par samaksu;
• viena mēneša laikā, pēc visu trūkstošo dokumentu saņemšanas, pārbauda pretendenta iesniegto dokumentu atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un apliecina autentiskumu un derīgumu, EPK pieteikumu nosūta uzņemošās valsts kompetentajai iestādei.
Veselības inspekcija, kā uzņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde, saņemot pretendenta EPK pieteikumu IMI, vienas nedēļas laikā pārbauda visas dokumentu kopas pilnīgumu un atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja nepieciešams, pieprasa tās valsts kompetentajai iestādei, kurā pretendentam ir tiesības veikt profesionālo darbību māsas profesijā, un pretendentam iesniegt trūkstošos dokumentus un informē pretendentu par samaksu:
1) viena mēneša laikā, pēc visu trūkstošo dokumentu saņemšanas, izdod:
• EPK karti īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai,
• EPK pastāvīgai profesionālai darbībai,
• pagarina EPK derīguma termiņu īslaicīgu profesionālo pakalpojumu;
2) divu mēnešu laikā, kad ir nepieciešams piemērot adaptācijas periodu vai zināšanu pārbaudi.
Gadījumos, ja Veselības inspekcija divu mēnešu noteiktajā termiņā nav pieņēmusi lēmumu par kvalifikācijas pārbaudes veikšanu īslaicīgu pakalpojumu sniedzējam, IMI sistēma automātiski automātiski izdos EPK, ko Veselības inspekcija reģistrē IMI sistēmā statusā, kas līdzvērtīga Veselības inspekcijas izdotajai EPK.

EPK ir spēkā:
• uz nenoteiktu laiku, ja pretendēts vēlas apmesties jaunajā valstī uz pastāvīgu dzīvi,
• 12 mēnešus, ja pretendents sniedz pakalpojumus īslaicīgi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieteiktos EPK, pretendentam ir jāaizpilda pieteikuma formu IMI sistēmā (Eiropas Profesionālās kartes platformā).
  Pretendents EPK pieteikumā sniedz šādu informāciju:
  1. pretendenta identitāte (personas pilsonību apliecinošs dokuments)
  2. attiecīgās personas profesionālās kvalifikācijas apliecinošie dokumenti, kas dod iespēju pretendēt uz māsas profesiju;
  3. dalībvalsts, kurā pretendents plāno veikt pastāvīgu profesionālo darbību, vai dalībvalsts, kurā pretendents plāno īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu;
  4. dalībvalsts, kurā pretendentam ir likumīgs statuss māsas profesionālo darbību veikšanai pieteikuma iesniegšanas brīdī;
  5. plānotās profesionālās darbības mērķi: pastāvīgai vai īslaicīgai profesionālās darbības veikšanai;
  6. pastāvīgai profesionālai darbībai, viens no izvēlētajiem režīmiem: 6.1.automātiskā atzīšanas sistēma saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK III sadaļas III nodaļu,
  6.2.vispārējā atzīšanas sistēma saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK III sadaļas I nodaļu;
  7. īslaicīgai profesionālai darbībai, viens no izvēlētajiem režīmiem:
  7.1. brīva pakalpojumu sniegšana, veicot kvalifikāciju iepriekšēju pārbaudi saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 7. panta 4. punktu,
  7.2. brīva pakalpojumu sniegšana, iepriekš neveicot kvalifikāciju pārbaudi saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 7. panta 4. punktu;
  8. izcelsmes valsts kompetentās iestādes izziņa, kas apliecina, ka:
  • izcelsmes valstī iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst visiem nosacījumiem, lai strādātu māsas profesijā izcelsmes valstī ( A daļas 1.punkta c) apakšpunkts), un
  • nav aizliegts veikt profesionālo darbību māsas profesijā (A daļas 1.punkta d) apakšpunkts un A daļas 2.punkta g) apakšpunkts.

 2. Maksa par EPK pieteikuma apstrādi:
  • personai, kura izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi Latvijas Republikā, kā arī no personas, kam Latvijas Republikā ir atzīta profesionālā kvalifikācija un kas pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu pastāvīgai profesionālajai darbībai vai īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, – 80 euro;
  • personai, kura izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un kas pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu pastāvīgai profesionālajai darbībai vai īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai māsas reglamentētajā profesijā Latvijas Republikā, – 240 euro.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Veselības inspekcija, kā pretendenta izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde EPK pieteikumu nosūta uzņemošās valsts kompetentajai iestādei EPC platformā izveidotajā profilā.

  Veselības inspekcija, kā uzņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde , pēc lēmuma pieņemšanas par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijas Republikā, informē iesniedzēju:

  1) elektroniski iesniedzēja e-adresē/uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi;
  2) pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi;
  3) klātienē - Veselības inspekcijā, norādītājā darba laikā.

Maksājumi

PozīcijaCena
EPK pieteikuma apstrāde (pastāvīgai profesionālajai darbībai māsas, farmaceita, fizioterapeita, nekustamā īpašuma aģenta vai kalnu gida reglamentētajā profesijā citā ES vai EEZ valstī) EUR
EPK pieteikuma apstrāde un EPK izdošana (īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai māsas, farmaceita, fizioterapeita, nekustamo īpašumu aģenta vai kalnu gida reglamentētajā profesijā citā ES vai EEZ valstī) EUR
EPK pieteikuma apstrāde un EPK izdošana (izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta citā ES vai EEZ valstī) (pastāvīgai profesionālajai darbībai vai īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai māsas,farmaceita vai fizioterapeita reglamentētajā profesijā LR) EUR

Saņemt pakalpojumu