Izpildes termiņš darba dienās
66
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšana ir pakalpojums, ko sniedz Latvijas Republikas reglamentētā profesijā ārvalstu speciālists no Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts uz laiku līdz 1 gadam, vienlaicīgi saglabājot savu pastāvīgo profesionālo darbību savā mītnes valstī.

Veselības inspekcija izsniedz atļauju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai māsas (medicīnas māsa), ārsta palīga, māsas palīga, zobārsta asistenta profesijās.

Ja Eiropas Savienības pilsonis ar Eiropas Savienībā iegūtu māsas (medicīnas māsa), ārsta palīga, māsas palīga vai zobārsta asistenta profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus (ierobežota ilguma), šai personai jāveic pastāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī.

Pirmo reizi uzsākot īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, persona par to paziņo Veselības inspekcijai, iesniedzot deklarāciju ar pievienotajiem dokumentiem. Atkārtotai deklarācijai par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu pievieno tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējai deklarācijai pievienotajiem dokumentiem vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš.

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Veselības inspekcijā jāiesniedz:

 • Deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, kas aizpildīta valsts valodā;
 • personu apliecinoša dokumenta kopiju;
 • pretendenta valsts piederību apliecinoša dokumenta kopiju un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā;
 • dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), un šo dokumentu tulkojumu valsts valodā;
 • likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotus dokumentus (oriģinālus), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā un šo dokumentu tulkojumu valsts valodā;
 • likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā (derīgi iesniegšanai atzīšanas institūcijā trīs mēnešus no to izdošanas dienas);
 • ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, – dokumentu, kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā.

Atkārtotai deklarācijai pievieno tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējai deklarācijai pievienotajiem dokumentiem vai kuriem ir beidzies derīguma termiņš.

Dokumentus atļaujas īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai māsas profesijā var iesniegt arī ES izveidotajā un uzturētajā vietnē "Tava Eiropa" sadaļā 
Eiropas profesionālā karte - EPC.

Samaksa par ar kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu -100,00 EUR, kas veicama gadījumos, kad Veselības inspekcija pieņem lēmumu par pretendentam veicamu kvalifikācijas pārbaudi.

Veselības inspekcija pārbauda saņemto pretendenta iesniegumu, tam pievienotos dokumentus.

 1. Ja deklarācija ir aizpildīta korekti un tai pievienoti visi nepieciešamie, Veselības inspekcija par atļaujas izsniegšanu  informē pretendentu
 2. Ja pretendenta izglītība un profesionālā kvalifikācija atšķiras no attiecīgajai reglamentētajai profesijai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Veselības inspekcija 2 nedēļu laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas dienas, pieņem lēmumu veikt kvalifikācijas pārbaudi un lēmumā norāda:
 • kvalifikācijas pārbaudē nosakāmo zināšanu, prasmju un kompetenču saturs un apjoms;
 • institūciju Latvijas Republikā, kurā pretendents var kārtot kvalifikācijas pārbaudi;
 • kvalifikācijas pārbaudes norises kārtību;
 • kvalifikācijas pārbaudes vērtēšanas kritērijus;
 • kvalifikācijas pārbaudes vietu un laiku;
 • maksu par kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai.
 1. Atbilstoši kvalifikācijas pārbaudes rezultātam, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju īslaicīgai profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijā.

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Veselības inspekcija, pēc lēmuma pieņemšanas atļaujas izsniegšanai vai atteikumam izsniegt atļauju īslaicīgai profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā, informē iesniedzēju:
 

 1. elektroniski, uz deklarācijā norādīto elektroniskā pasta adresi;
 2. pa pastu uz deklarācijā norādīto adresi;
 3. klātienē - Veselības inspekcijā, norādītājā darba laikā;
 4. māsas profesijā – paziņojums EPK platformā izveidotajā portālā.

Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana

Normatīvie akti:

Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus

Pozīcijas nosaukums

Mērvienība

Vienības cena bez PVN

Ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, EPK pieteikumu apstrādi un EPK izdošanu Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās saistītais izdevumu apmērs ir šāds:

atzīšanas institūcijas izdevumi saistībā ar kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai

Atzinums

100,00 EUR

Pārsūdzības iespējas

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Veselības inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Veselības inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012).

Atgādinājums

Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu Latvijas Republikā, Veselības inspekcija izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Uz tās pamata persona drīkst reģistrēties Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Lai reģistrētos ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, personai iesniegumu/ ar iegūto apliecību, Veselības inspekcijā iesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošus dokumentus. Informāciju par reģistrācijas procesu ārstniecības personu un ārstniecības personu reģistrā lasīt vairāk
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu pirmreizēja reģistrācija

Normatīvie akti

Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
(Saeima; likumi; 20.07.2001)

Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
(Ministru kabinets; noteikumi; 351; 28.05.2005)

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 317; 01.06.2016)

Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību
(Ministru kabinets; noteikumi; 419; 15.07.2016)

Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā
(Ministru kabinets; noteikumi; 827; 23.12.2016)

Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās
(Ministru kabinets; noteikumi; 566; 22.09.2017)

Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus
(Ministru kabinets; noteikumi; 103; 09.03.2019)

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2005/36/EK "Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu"
(Eiropas Parlaments un Padome; direktīva; 0; 07.09.2005)

Uzziņas par pakalpojumu

Reģistru nodaļa

vi [at] vi.gov.lv
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012