Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Reģistrācijas apliecība ir dokuments, kas apliecina, ka:

  • ārstniecības personai attiecīgajā profesijā uz 5 gadiem no reģistrācijas vai pārreģistrācijas brīža ir tiesības nodarboties ar ārstniecību;
  • ārstniecības atbalsta personai attiecīgajā profesijā uz 5 gadiem no reģistrācijas vai pārreģistrācijas brīža ir tiesības iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā ārstniecības iestādē.

Veselības inspekcija pēc ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas rakstveida pieprasījuma saņemšanas piecu darbdienu laikā izsniedz reģistrācijas apliecību.
Reģistrācijas apliecības vai apliecības dublikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums, kā izmaksas noteiktas Ministru kabineta noteikumos "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis".

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Aizpildītu pieteikumu par apliecības izsniegšanu var iesniegt:
- Nosūtot pa pastu;
- Izmantojot e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
- elektroniski, sūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu pieteikumu uz vi@vi.gov.lv ;
- klātienē, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Iesniedzot pieteikumu klātienē pakalpojuma samaksu iespējams veikt uzreiz bezskaidras naudas norēķinu formā. Ja samaksa netiek veikta klātienē, kā arī, iesniedzot pieteikumu elektroniskā formātā vai pa pastu, pieteicējam, uz pieteikumā norādīto e-pasta/pasta adresi tiek nosūtīts rēķins samaksas veikšanai.

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Ņemot vērā pieteikumā norādīto reģistrācijas apliecības saņemšanas veidu, apliecība tiek izsniegta klātienē vai nosūtīta pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi.

  Pieteikums

Nepieciešams pakalpojuma solī:

1
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN (euro)

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības izsniegšana

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības vai ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības dublikāta izsniegšana

Apliecība

 

 

Dublikāts

11,97

 

 

10,11

0,00

 

 

0,00

11,97 

 

 

10,11

Pārsūdzības iespējas

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)