Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Klijānu iela 7, Rīga

Pakalpojuma pieprasīšana

VI centrālais birojs Rīgas reģions

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
 • Pirmdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

VI centrālais birojs Rīgas reģions

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
 • Pirmdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Reģistrācijas apliecība ir dokuments, kas apliecina, ka:
- ārstniecības personai attiecīgajā profesijā uz 5 gadiem no reģistrācijas vai pārreģistrācijas brīža ir tiesības nodarboties ar ārstniecību;
- ārstniecības atbalsta personai attiecīgajā profesijā uz 5 gadiem no reģistrācijas vai pārreģistrācijas brīža ir tiesības iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā ārstniecības iestādē.
Veselības inspekcija pēc ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas rakstveida pieprasījuma saņemšanas piecu darbdienu laikā izsniedz reģistrācijas apliecību.
Reģistrācijas apliecības vai apliecības dublikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums, kā izmaksas noteiktas Ministru kabineta noteikumos "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis".

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Aizpildītu pieteikumu par apliecības izsniegšanu var iesniegt:
  - Nosūtot pa pastu;
  - Izmantojot e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
  - elektroniski, sūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu pieteikumu uz vi@vi.gov.lv ;
  - klātienē, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu.

  Iesniedzot pieteikumu klātienē pakalpojuma samaksu iespējams veikt uzreiz bezskaidras naudas norēķinu formā. Ja samaksa netiek veikta klātienē, kā arī, iesniedzot pieteikumu elektroniskā formātā vai pa pastu, pieteicējam, uz pieteikumā norādīto e-pasta/pasta adresi tiek nosūtīts rēķins samaksas veikšanai.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Ņemot vērā pieteikumā norādīto reģistrācijas apliecības saņemšanas veidu, apliecība tiek izsniegta klātienē vai nosūtīta pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Pieteikums

Maksājumi

PozīcijaCena
Nosacījumu sagatavošana higiēnas prasību ievērošanai projektēšanas stadijā
vienģimenes mājai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai22.45
daudzdzīvokļu mājai34.42
ražošanas objektam64.57
publiskai ēkai42.60
ražošanas objektam (arī autostāvvietai)41.43
Projekta higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana
daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamam namam133.75
publiskai ēkai (objektiem, kam normatīvajos aktos ir noteiktas higiēnas prasības)
ar platību līdz 500 m256.90
ar platību no 501 m2 līdz 1 000 m297.41
ar platību no 1001 m2 līdz 5000 m2115.24
ar platību no 5001 m2 līdz 10 000 m2168.15
ar platību vairāk kā 10 001 m2213.32
citiem paaugstināta riska objektiem atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likumam, kas nav minēti šī cenrāža 2.2.apakšpunktā52.29
Atzinuma sagatavošana par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai
sabiedriski nozīmīgām būvēm
daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamam namam114.73
publiskai ēkai, ražošanas objektam
ar platību no 1001 m2 līdz 5000 m279.94
ar platību no 5001 m2 līdz 10 000 m2140.99
ar platību vairāk nekā 10 000 m2169.15
inženierbūvei un komunikāciju tīklam
autostāvvietai līdz 100 automašīnām79.85
autostāvvietai līdz 300 automašīnām110.39
autostāvvietai vairāk nekā 300 automašīnām176.76
angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei59.49
ceļu inženierkomunikācijai59.19
citam objektam, ja pašvaldība to ir noteikusi kā sabiedriski nozīmīgu būvi attiecīgajā teritorijā52.67
objektam, kam ir Veselības inspekcijas izsniegts higiēnas uzdevums projektēšanai vai nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai (īpašie noteikumi)
vienģimenes mājai, vasarnīcai, zemnieku saimniecībai
ar platību līdz 200 m256.40
ar platību vairāk nekā 200 m267.42
daudzdzīvokļu mājai114.73
publiskai ēkai, ražošanas objektam
ar platību līdz 500 m258.24
ar platību no 501 m2 līdz 1 000 m279.94
ar platību no 1 001 m2 līdz 5 000 m294.01
ar platību no 5001 m2 līdz 10 000 m2140.99
ar platību vairāk nekā 10 000 m2169.15
inženierbūvei un komunikāciju tīklam
autostāvvietai līdz 100 automašīnām79.85
autostāvvietai līdz 300 automašīnām110.39
autostāvvietai vairāk nekā 300 automašīnām176.76
angāram, noliktavai, īslaicīgas lietošanas būvei59.49
ceļu inženierkomunikācijai59.19
ūdensvadu un kanalizācijas tīklam un būvei52.67
citam objektam (piemēram, uztveršanas un pārraidīšanas antenai, radaram)51.34
Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektiem, kam normatīvajos aktos nav noteiktas higiēnas prasības
ražošanas uzņēmumam61.87
tirdzniecības uzņēmumam69.58
šahtveida akai24.41
dzīvojamai mājai, dzīvoklim22.98
citam objektam
ar platību līdz 250 m249.83
ar platību vairāk nekā 250 m255.58
inženiertehniskai būvei59.31
bērnu nometnēm (Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajām nometnēm atzinumu sniedz bez maksas)
dienas nometnei ar dalībnieku skaitu līdz 2031.96
dienas nometnei ar dalībnieku skaitu vairāk par 2036.12
diennakts nometnei ar dalībnieku skaitu līdz 2040.27
diennakts nometnei ar dalībnieku skaitu vairāk par 2044.44
Atzinuma sagatavošana par fizikālo faktoru (troksnis, EML) iespējamo līmeņu aprēķiniem38.32
Kuģa sanitārās apstrādes kontroles atbrīvojuma apliecības vai kuģa sanitārās apstrādes kontroles apliecības izsniegšana
ar kravnesību līdz 500 GT (gross tons)86.06
ar kravnesību no 500 līdz 5 000 GT (gross tons)114.27
ar kravnesību vairāk nekā 5 000 GT (gross tons)142.49
Atzinuma sagatavošana par kuģa attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti35.91
Transporta nodrošinājums higiēniskās novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā0.41
Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas rezultātiem13.15
Laboratorisko izmeklējumu un mērījumu uzdevuma izstrādāšana mikrobioloģiskajiem, ķīmiskajiem un fizikālajiem izmeklējumiem56.59
Parauga ņemšana higiēniskajiem un mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem pēc personas pieprasījuma
nomazgājumam9.66
dzeramajam ūdenim12.39
atklāto ūdenstilpju ūdenim9.68
kuģa notekūdeņiem20.87
Produkta higiēnas novērtējums un dokumenta noformēšana (pakalpojums nav noteikts normatīvajos aktos un tiek sniegts pēc personas brīvprātīga pieprasījuma)86.81
Veselību ietekmējošo vides faktoru (tai skaitā ķīmisko vielu un produktu) riska izvērtēšana52.25
Seminārs par Veselības inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem (pēc klienta pieprasījuma)34.21
Atzinuma sagatavošana par vides faktoru ietekmi uz veselību, būvprojekta novērtēšana (pēc ierosinātāja pieprasījuma)31.10
Apmācība par higiēnas prasību nodrošināšanu nodarbinātajiem, kuru darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai20.03
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības vai ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības dublikāta izsniegšana11.48
Statistiskās informācijas materiālu sagatavošana (valsts un pašvaldību institūcijām pakalpojums bez maksas)9.97
Paraugu atlase cigarešu emisiju testēšanai23.97
Par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem pirmreizēji sniegtās informācijas apstrāde121.96
Par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, to uzpildes flakoniem sniegtās informācijas ikgadēja apstrāde75.69
Aizliegtu vai ierobežotu piedevu klātbūtnes tabakas izstrādājumos un raksturīgā aromāta cigaretēs vai tinamajā tabakā novērtējums59.98
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības izsniegšana11.52

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process): Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)

Normatīvie akti:

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 317; 2016.06.01.)

Veselības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 309; 2019.07.12.)

Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 675; 2013.27.08.)

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Reģistru nodaļa

vi [at] vi.gov.lv
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012