Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ārstniecības personai un ārstniecības atbalsta personai, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš, ir tiesības to atjaunot. Reģistrācijas termiņš Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (turpmāk – reģistrs) ir pieci gadi. Reģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi no lēmuma par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrācijas termiņa atjaunošanas reģistrā paziņošanas dienas ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai. Šis ir bezmaksas pakalpojums.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Veselības inspekcijā jāiesniedz:
  1.1.ārstniecības personas reģistra atjaunošanai:
  • ja ārstniecības personas reģistrācijas termiņu vēlas atjaunot piecu gadu laikā no dienas, kad beidzies reģistrācijas termiņš reģistrā: iesniegumu/veidlapu „Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistra atjaunošanai” un tam klāt pievienotu informāciju apliecinošu dokumentu kopijas par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi pēdējo piecu gadu laikā pirms šā iesnieguma saņemšanas dienas Veselības inspekcijā:
  - ārsta, zobārsta, ārsta palīga (feldšera), zobārsta asistenta, kosmētiķa, radiologa asistenta, biomedicīnas laboranta, masiera, zobu higiēnista, fizioterapeita, audiologopēda, ergoterapeita, tehniskā ortopēda, optometrista, fizioterapeita asistenta, ergoterapeita asistenta, uztura speciālista, zobu tehniķa, podologa, radiogrāfera, mākslas terapeita, militārā paramediķa, skaistumkopšanas speciālista (kosmetoloģijā) profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā, tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā vai tam klāt pievienotu dokumenta kopiju par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu attiecīgajā profesijā;
  - māsas (vispārējās aprūpes māsas), vecmātes vai māsas palīga profesijā – vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā, tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā vai tam klāt pievienotu dokumenta kopiju par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu attiecīgajā profesijā;
  • ja ārstniecības personas reģistra termiņu vēlas atjaunot laika posmā, kas ir ilgāks par pieciem gadiem, no dienas, kad beidzies reģistrācijas termiņš reģistrā: iesniegumu/veidlapu „Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistra atjaunošanai” un tam klāt pievienotu dokumenta kopiju par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu attiecīgajā profesijā.
  Informāciju par izglītības iestādēm, kurās var nokārtot profesionālās atbilstības pārbaudes, lasīt vairāk: https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-registracija

  • ārstniecības personai, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš, bet kura profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ir veikusi profesionālo darbību ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā, ir tiesības atjaunot reģistrāciju, iesniedzot Veselības inspekcijā iesniegumu ar lūgumu atjaunot reģistrācijas termiņu reģistrā. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, ārstniecības personas identifikatoru, profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa atjaunošana un pievieno šādus dokumentus:
  - darba devēja izziņu vai citu dokumentu par veikto profesionālo darbību, kurā norādīta profesija, amats un laikposms, kurā profesionālā darbība veikta;
  - izziņu par tiesībām veikt profesionālo darbību (piemēram, Certificate of Good Standing), ko izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā ārstniecības persona veikusi profesionālo darbību.

  Militāriem paramediķiem papildus iesniegumam/veidlapai „Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistra atjaunošanai” jāiesniedz Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apstiprinājums.

  1.2. ārstniecības atbalsta personas reģistra atjaunošanai iesniedz Iesniegumu, kurā norāda ārstniecības atbalsta personas vārdu, uzvārdu, ārstniecības atbalsta personas identifikatoru un profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa pagarināšana un profesionālās pilnveides izglītības apliecību par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā (kopiju) vai uzrāda šā dokumenta oriģinālu.

Informācija par licencētām izglītības programmām pacientu datu aizsardzības jautājumos pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā   https://www.viis.gov.lv/registri/izglitibas_programmas (Meklēšana - atzīmē “Profesionālā izglītība” – informācijā“ Citi meklēšanas kritēriji” logā “Izglītības programmu kods” ieraksta 345001 – spied logu “Meklēt” – lejuplādējiet XLS failu ar izglītības iestādēm).

Vēršoties klātienē personai jāuzrāda dokumentu oriģināli un derīgs personu apliecinošs dokuments.

 1. Pakalpojuma saņemšana
  Veselības inspekcija mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrāciju vai par atteikumu reģistrēt ārstniecības personu vai ārstniecības atbalsta personu informē personu:

  1) elektroniski, uz iesniegumā/veidlapā „Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistra atjaunošanai” norādīto elektroniskā pasta adresi;
  2) pa pastu uz iesniegumā/veidlapā „Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistra atjaunošanai” norādīto adresi;
  3) klātienē - Veselības inspekcijā, norādītājā darba laikā.

Saņemt pakalpojumu