Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā attiecīgajā profesijā tiek pārreģistrētas ārstniecības personas, kuras veic profesionālo darbību attiecīgā profesijā un vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, vai kurām beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš un netiek veikta resertifikācija, taču vēlas tupināt profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā. Pārreģistrācijas termiņš Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ir pieci gadi, sākot ar nākamo dienu pēc reģistrācijas termiņa beigām, bet ne ātrāk kā par lēmuma par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas pārreģistrāciju paziņošanas dienu. !! Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Veselības inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu. Šis ir bezmaksas pakalpojums.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana
Veselības inspekcijā jāiesniedz:
1.1.ārstniecības personas pārreģistrācijai:
iesniegumu/veidlapu „Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistra atjaunošanai” un tam klāt pievienotu informāciju apliecinošu dokumentu kopijas par profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai pilnveidi, kas iesniedzams, ne agrāk kā 90 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms reģistrācijas termiņa beigām:
• ārsta, zobārsta, ārsta palīga (feldšera), kosmētiķa, radiologa asistenta, biomedicīnas laboranta, masiera, zobu higiēnista, fizioterapeita, audiologopēda, ergoterapeita, tehniskā ortopēda, optometrista, fizioterapeita asistenta, ergoterapeita asistenta, uztura speciālista, zobu tehniķa, podologa, radiogrāfera, mākslas terapeita, militārā paramediķa, skaistumkopšanas speciālista (kosmetoloģijā) profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā, tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā vai dokumenta kopiju par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu attiecīgajā profesijā;
• zobārsta asistenta, māsas (vispārējās aprūpes māsa), vecmātes vai māsas palīga profesijā – vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā reģistrācijas termiņa laikā, tajā skaitā profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā vai dokumenta kopiju par profesionālās atbilstības pārbaudes sekmīgu nokārtošanu attiecīgajā profesijā.


Informāciju par izglītības iestādēm, kurās var nokārtot profesionālās atbilstības pārbaudes lasīt vairāk: https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-registracija.

Militāriem paramediķiem papildus iesniegumam/veidlapai „Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistra atjaunošanai” jāiesniedz Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apstiprinājums.

Ja ārstniecības persona pēc diploma iegūšanas Latvijā strādā vai ir strādājusi profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ārpus Latvijas Republikas, kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus reģistrācijas termiņa laikā, tad ārstniecības persona, kura vēlas veikt pārreģistrāciju, inspekcijā iesniedz iesniegumu (4. pielikums):

-darba devēja izziņu vai citu dokumentu par veikto profesionālo darbību, kurā norādīta profesija, amats un laikposms, kurā profesionālā darbība veikta;

-izziņu par tiesībām veikt profesionālo darbību (piemēram, Certificate of Good Standing), ko izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā ārstniecības persona veikusi profesionālo darbību.


1.2.ārstniecības atbalsta personas pārreģistrācijai:  
iesniegumu, kurā norāda ārstniecības atbalsta personas vārdu, uzvārdu, ārstniecības atbalsta personas identifikatoru un profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa pagarināšana un profesionālās pilnveides izglītības apliecību par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā (kopiju) vai uzrāda šā dokumenta oriģinālu. Iesniegums iesniedzams ne agrāk kā 90 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms reģistrācijas termiņa beigām.

Operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam (ārstniecības atbalsta persona) papildus iesniegumam jāiesniedz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta apstiprinājums.

Vēršoties klātienē ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments un jāuzrāda dokumentu oriģināli.

  1. Pakalpojuma saņemšana
    Veselības inspekcija mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrāciju vai par atteikumu reģistrēt ārstniecības personu vai ārstniecības atbalsta personu informē personu:

    1) elektroniski, uz iesniegumā/veidlapā „Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistra atjaunošanai” norādīto elektroniskā pasta adresi;
    2) pa pastu uz iesniegumā/veidlapā „Iesniegums pārreģistrācijai vai reģistra atjaunošanai” norādīto adresi;
    3) klātienē - Veselības inspekcijā, norādītājā darba laikā.

Saņemt pakalpojumu