Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
44
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ārstniecības iestādēm, kas vēlas piedāvāt ārstniecības pakalpojumus ārvalstu pacientiem (t.s. veselības tūrisms), nepieciešams aizpildīt iesniegumu. Iesniegumā kā ārstniecības iestādes struktūrvienības, kurās tiks piedāvāts pakalpojums, jānorāda Ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēti kabineti vai nodaļas.


! Veselības inspekcija vērš uzmanību - veselības tūrisma pakalpojumu sniedzēju sarakstā var tikt iekļautas ārstniecības iestādes, kas ir reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā vismaz 3 gadus.


  • Ja ārstniecības iestādē pēdējo 3 gadu laikā ir bijusi veikta Veselības inspekcijas pārbaude, lēmums par  iestādes iekļaušanu ārstniecības iestāžu sarakstā tiks pieņemts nedēļas laikā.
  • Ja ārstniecības iestādē nav veikta kontrole pēdējo 3 gadu laikā - lēmums tiek pieņemts divu mēnešu laikā.

1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Ārstniecības iestādēm, kas vēlas piedāvāt ārstniecības pakalpojumus ārvalstu pacientiem (t.s. veselības tūrisms), nepieciešams aizpildīt Iesniegumu veselības aprūpes eksporta pakalpojumiem (turpmāk – Iesniegums). Iesniegumā kā ārstniecības iestādes struktūrvienības, kurās tiks piedāvāts pakalpojums, jānorāda Ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrētie kabineti vai nodaļas.

Iesniegumā jānorāda piedāvātie ārstnieciskie pakalpojumi, norādot vietu (adresi) kur piedāvātos pakalpojumus varēs saņemt, kā arī jānorāda kurās no reģistrētajām ārstniecības iestādes struktūrvienībām (kabinetiem/nodaļām) piedāvātie pakalpojumi tiks sniegti. Svarīgi, ka visas Iesniegumā minētās struktūrvienības ir reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā un ir iesniegts Paziņojums par ārstniecības iestādes atbilstību obligātajām prasībām. Iesniegumu var iesniegt:
- izmantojot 
E- iesniegumu Veselības inspekcijai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv
- sūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu
vi@vi.gov.lv
- sūtot pa pastu: Veselības inspekcija, Klijānu iela 7, Rīga, LV -1012
- klātienē, pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67081600 vai rakstot uz e-pastu
vi@vi.gov.lv

Iesniegums veselības aprūpes eksporta pakalpojumiem

2. solis / Pakalpojuma saņemšana

Pēc ārstniecības iestādes iekļaušanas veselības aprūpes eksporta pakalpojumu (veselības tūrisma) veicēju sarakstā ārstniecības iestādei uz Iesniegumā norādīto e-pastu tiek nosūtītas apliecības latviešu un angļu valodā.

Veselības inspekcija informē, ka lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā līdz kontrolējamai robežai, vienlaikus pēc iespējas nodrošinot vitāli svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, Ministru kabinets 2020.gada 2.decembrī pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums Nr.655), papildinot tos ar 5.46.apakšpunktu, kuri nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 3.decembra ārstniecības iestādēm pārtraukt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu veselības tūrisma ietvaros. Veselības ministram ir tiesības īpašos gadījumos, kas saitīti ar humāniem apsvērumiem vai neatliekamu vajadzību, atļaut veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu veselības tūrisma ietvaros.

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka līdz ārkārtējās situācijas beigām Veselības inspekcija pārtrauc Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"  37.11., 37.11.1 , 60.1, 60.2 un 60.3 punktā noteiktās darbības medicīnas tūrisma ietvaros.

Ārstniecības iestādēm, gadījumos, kas saistīti ar humāniem apsvērumiem vai neatliekamu vajadzību ārvalstniekam, ir jāvēršas Veselības ministrijā.     

Veselības inspekcija aicina ārstniecības iestādes būt saprotošām un stingri ievērot uz laiku noteikto aizliegumu, jo būtiski  pasargāt veselības aprūpes speciālistu resursus, kas šobrīd ir ierobežoti veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem.

 

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - nav.

Normatīvie akti:

Par veselības aprūpes pakalpojumu eksporta attīstības plānu 2019.–2023. gadam
(Ministru kabinets; rīkojumi; 109; 2019.03.06.)

Par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē
(Eiropas Parlaments un Padome; direktīva; 201124; 2011.03.09.)

Uzziņas par pakalpojumu

Reģistru nodaļa

vi [at] vi.gov.lv
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012