Nederīgo un nozagto recepšu saraksts pieejams sadaļā "Reģistri un datubāzes"

Veselības inspekcijā saņemtā informācija par recepšu veidlapu nozagšanu tiek ievietota arī Medikamentu informācijas centra portālā, ko lasa ievērojams  skaits aptieku darbinieku - farmaceitu.

Farmaceitiem ir tiesības neizsniegt medikamentus, ja viņam rodas aizdomas par recepšu veidlapu īstenumu. Ja šaubas par recepšu veidlapas autentiskumu rodas vēlāk, aptiekas darbinieks informē Veselības inspekciju. Ja tiek konstatēta ļaunprātīga recepšu veidlapu izmantošana, Veselības inspekcija par to ziņo tiesībsargājošām institūcijām.

Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas kārtību nosaka 03.03.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.175. "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas noteikumi".

Šo noteikumu 10.punktā ir noteiks, ka ārstniecības iestādes vadītājs nodrošina un ir atbildīgs par recepšu veidlapu glabāšanu, uzskaiti un izsniegšanu ārstniecības personām, kas strādā attiecīgajā ārstniecības iestādē.

Savukārt šo noteikumu 16.punkts paredz, ka ārstniecības persona nodrošina saņemto recepšu veidlapu glabāšanu, lai tām nepiekļūtu nepiederošas personas.

Ārstniecības iestādes vai aģentūras vadītājs reizi mēnesī pārbauda, kā iestādē tiek ievērota recepšu veidlapu glabāšanas kārtība, kā arī veic recepšu veidlapu inventarizāciju. Par  pārbaudes rezultātiem komisija sastāda inventarizācijas aktu.

Noteikumu 21.punktā ir noteikts: Ja konstatē īpašo recepšu veidlapu iztrūkumu vai pārpalikumu, ir notikusi zādzība, laupīšana vai zaudējumi radušies stihiskas nelaimes dēļ, attiecīgo seifu aizzīmogo un par notikušo faktu nekavējoties ziņo Veselības inspekcijai, kā arī Valsts policijai (ja ir notikusi zādzība vai laupīšana).