Medicīnisko ierīču prasības nosaka Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumi Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.689). Noteikumu Nr.689 9.punkts nosaka, ka „Medicīniskās ierīces var laist tirgū vai ieviest, ja:

             9.1. medicīniskā ierīce, attiecīgi piegādāta un pienācīgi uzstādīta, uzturēta un izmantota atbilstoši paredzētajam mērķim, atbilst šajos noteikumos noteiktajām būtiskajām prasībām;

             9.2. ir sastādīta EK atbilstības deklarācija un ierīces ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu, ar ko ražotājs apliecina, ka ierīce atbilst visām attiecināmajām normatīvo aktu prasībām.”

 

Noteikumu Nr.689 13. punkts nosaka, ka „Šo noteikumu 9. nodaļā norādītās atbilstības novērtēšanas procedūras paziņotajā institūcijā pirms laišanas tirgū veic I klases sterilām medicīniskām ierīcēm, medicīniskām ierīcēm ar mērīšanas funkciju, II a, II b un III klases medicīniskām ierīcēm, aktīvām implantējamām medicīniskām ierīcēm, A saraksta, B saraksta un pašpārbaudes medicīniskām ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā. Kopā ar CE marķējumu uz šo medicīnisko ierīču tirdzniecības iesaiņojuma norāda atbilstības novērtēšanā iesaistītās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, ko tai piešķīrusi Eiropas Komisija.”

Norādām, ka personas, kuras Latvijas Republikas teritorijā uzsāk laist tirgū II a, II b un III klases medicīniskās ierīces un A saraksta, B saraksta un pašpārbaudes in vitro diagnostikas, kā arī aktīvas implantējamas medicīniskās ierīces, veic paziņošanas procedūru Zāļu valsts aģentūrā (https://latmed.zva.gov.lv/public/pazinojumsZaluValstsAgenturai.aspx).

Informācija izplatītājiem/importētājiem
  • Pirms medicīnisko ierīču laišanas tirgū, iesakām izplatītājiem/importētājiem pārliecināties par medicīniskās ierīces atbilstību būtiskajām prasībām, ko nosaka Noteikumu Nr.689 prasības, un, pamatojoties uz medicīnas ierīces klasi, pārliecināties par atbilstības novērtēšanas procedūras veikšanu paziņotajā iestādē
  • Izplatītāja/importētāja pienākums ir nodrošināt medicīnas ierīcei lietošanas instrukciju valsts valodā, kā arī būt atbildīgam par medicīnisko ierīču izsekojamību pēc to laišanas tirgū Latvijas Republikas teritorijā un par tirgū laisto medicīnisko ierīču izņemšanu no tirgus.

Norādām, ka ar CE marķējumu nemarķē:

  • medicīniskās ierīces, kuras ir gatavotas pēc pasūtījuma;
  • medicīniskās ierīces, kas paredzētas klīniskiem pētījumiem;
  • darbības novērtēšanas medicīniskās ierīces, kuras lieto in vitro diagnostikā un kuras šim nolūkam ir pieejamas laboratorijās vai citās iestādēs, kas norādītas ražotāja paziņojumā atbilstoši Noteikumu Nr.689 4. pielikumam.