Veselības inspekcija informē, ka ar ārstniecību (tajā skaitā - diagnostiku, kas ir ārstniecības sastāvdaļa) drīkst nodarboties tikai ārstniecības iestādē. Aptieku telpās ārstu konsultācijas un diagnostisko mērījumu veikšana nav pieļaujama. Arī profilakses un veselību veicinoši pasākumi ir veicami, stingri ievērojot normatīvo aktu prasības gan attiecībā uz ārstniecības pakalpojumu sniegšanas vietu, gan attiecībā uz apstiprinātu medicīnisko tehnoloģiju, gan arī attiecībā uz medicīniskās ierīces likumīgu ievietošanu tirgū.

 

Veselības inspekcija, reaģējot uz iesniegumiem par ārstniecisko pakalpojumu sniegšanu aptiekās, veica pārbaudes vairākās aptiekās un konstatēja, ka atsevišķu aptieku telpās noteiktos laikos pēc iepriekšēja pieraksta notiek ārstu konsultācijas un tiek veikti diagnostiski izmeklējumi - medicīnas pakalpojumi. Diagnostisko izmeklējumu veikšanai tiek izmantotas medicīniskās ierīces, kas neatbilst  2005.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām.

 

Ārstniecības likuma 55.panta pirmā daļa nosaka, ka ar ārstniecību drīkst nodarboties tikai tādas ārstniecības iestādes [1], kas atbilst ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām, bet otrā daļa nosaka, ka obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām nosaka Ministru kabinets.(2009.gada 20.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”).

 

Attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu, Inspekcija vērš uzmanību, ka aptiekām savā darbībā jāievēro Aptieku darbības noteikumu (2010.gada 23.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.288) 10. un 11. punkta prasības, kas nosaka, ka aptiekas telpas ir iekārtotas un aprīkotas atbilstoši tajās veicamajām darbībām, sanitārajām prasībām, kā arī aptiekas vai aptiekas filiāles darbinieku tiesībām un pienākumiem.

 

Licencētās aptiekas telpas izmanto tikai farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai atbilstoši licences lietā esošajam aptiekas telpu plānam un atbilstoši aptiekas vai aptiekas filiāles iekšējās darba kārtības noteikumos noteiktajiem telpu izmantošanas nosacījumiem.

 [1] Saskaņā ar Ārstniecības likumu ārstniecība ir profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe, bet ārstniecības iestādes ir ārstu prakses, valsts un pašvaldību iestādes, komercsabiedrības, kas reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus.