Veselības inspekcija veikusi kosmētikas līdzekļu kontroli uzņēmumos, kas nodarbojas ar kosmētikas līdzekļu ražošanu, importu vai izplatīšanu vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā, pārbaudot kosmētikas līdzekļu atbilstību regulā 1223/2009 noteiktajām drošuma prasībām. Pārbaudīts 2020. gadā – 941; 2021. gadā – 492; 2022. gadā – 1071 kosmētikas līdzeklis. Kontrolēto kosmētikas līdzekļu skaits 2021. gadā ir mazāks, nekā ik gadu vidēji, sakarā ar pandēmijas laika diktētajiem ierobežojumiem klātienes kontrolēm, ko varēja atsākt tikai gada vidū. Veikto kontroļu skaits 2020. gadā – 138; 2021. gadā – 103; 2022. gadā – 240, kontrolēto uzņēmumu sadalījums pēc to vietas izplatīšanas ķēdē un atbildības attēlots 1. tabulā:

Uzņēmuma darbības veids/ Kontroles gads 2020. g. 2021. g. 2022. g.
Ražotājs 40 26 55
Importētājs 23 13 56
Atbildīgā persona 1 - -
Vairumtirgotājs 54 36 88
Mazumtirgotājs 20 28 41

No visām veiktajām kontrolēm, lielākais īpatsvars ir plānveida kontrolēm (2020. gadā – 95%; 2021. gadā – 98%; 2022. gadā – 78%).  Kad tas nepieciešams efektīvai uzraudzībai, plānveida kontroles tiek papildinātas ar iesniegumu izskatīšanu, paraugu ņemšanu, paziņojumu[1] izskatīšanu par bīstamu preci (RAPEX jeb Safety Gate paziņojumi) vai citā uzņēmumā konstatētu neatbilstību izskatīšanu uzņēmumā, kas atbildīgs par preces ievešanu vai laišanu tirgū Latvijā. Vidēji puse no plānveida kontrolēm šādi tiek papildinātas ar minētajām uzraudzības darbībām (2020. gadā – 57%; 2021. gadā – 44%; 2022. gadā – 48%).

Kopumā kontrolēs konstatēts, ka ir augsts to kosmētikas līdzekļu īpatsvars, kuri atbilst pilnīgi visām pārbaudītajām prasībām (2020. gadā – 56%; 2021. gadā – 48%; 2022. gadā – 47%). Kontroļu rezultātā ir tikušas identificētas neatbilstības (2020. gadā – 389; 2021. gadā – 305; 2022. gadā – 432), kuras ir iespējams novērst un kuru dēļ nav nepieciešams kosmētikas līdzekļu tirdzniecības aizliegums, ja tās tiek novērstas uzdotajā termiņā un tām nav būtiskas ietekmes uz kosmētikas līdzekļu drošumu, piemēram, aktualizēt informāciju paziņošanas portālā “CPNP”, vai labot marķējumu:

 •  lai sastāvdaļas norādītu ar kopīgo nosaukumu glosārijā dotiem nosaukumiem un norādītu dilstošā secībā;
 • lai marķējumā nebūtu teksta vai attēlu, kas kosmētikas līdzeklim piedēvē īpašības vai funkcijas, kādas tam nepiemīt;
 • papildināt marķējumu, norādot tajā kosmētikas līdzekļa masu vai tilpumu iepakojuma vienībā;
 • labot marķējumu, kurā nekorekti norādīts atbildīgās personas nosaukums un adrese;
 • labot marķējumu, kurā nekorekti latviešu valodā norādīts uzglabāšanas režīms;
 • labot marķējumu, kurā sastāvdaļu saraksts “Ingredients” aizsegts ar etiķeti latviešu valodā;
 • labot marķējumu, kurā nav norādīti vajadzīgie brīdinājumi vai nepilnīgi norādīti latviešu valodā piesardzības noteikumi, kas jāievēro lietošanā;
 • labot marķējumu, kurā maldinoši norādīta latviešu valodā informācija, kuras nav oriģinālajā marķējumā, u.tml.

Būtiskas neatbilstības drošuma prasībām, kad kosmētikas līdzekļiem tika piemērots tirdzniecības aizliegums, konstatētas (2020. gadā – 13; 2021. gadā – 1; 2022. gadā – 60 kosmētikas līdzekļiem). Tirdzniecības aizliegums piemērots gadījumos, kad kosmētikas līdzeklis satur aizliegtu vielu, piemēram, Isobutylparaben, vai viela ir aizliegta noteiktajā kosmētikas līdzekļa veidā, kā piemēram, konservants Methylisothiazolinone, kas aizliegts nenoskalojamos kosmētikas līdzekļos. Tirdzniecības aizliegums piemērots arī gadījumos, kad sastāvdaļas koncentrācija pārsniedz atļauto, vai nav norādīta informācija par sastāvu, vai nav norādīta atbildīgā persona un adrese, kurā pieejama kosmētikas līdzekļa lieta.

2022. gadā tirdzniecība aizliegta 60 kosmētikas līdzekļiem, pieciem marķējumā nebija norādīta atbildīgā persona un adrese, kurā pieejama kosmētikas līdzekļa lieta, kā arī nepilnīgi norādīts sastāvdaļu saraksts. Savukārt 53 kosmētikas līdzekļu tirdzniecība aizliegta, jo tie saturēja vielu Butylphenyl Methylpropional (Lilial), kas kosmētikas līdzekļu sastāvā ir aizliegta ar 2022. gada 1. martu[2], jo klasificēta kā 1B kategorijas reproduktīvai sistēmai toksiska viela, ko ir aizliegts izmantot kosmētikas līdzekļos. Bez tam divi kosmētikas līdzekļi apturēti kontrolētās kosmētikas līdzekļa lietas neatbilstības dēļ.

Kosmētikas līdzekļa lieta kontrolēta 16 kosmētikas līdzekļiem pie 10 ražotājiem Latvijā un pie 3 importētājiem. Tostarp viens ražotājs nodrošinājis kosmētikas līdzekļa lietas, kas pilnībā atbilst pārbaudītajām prasībām, 12 lietās konstatētas nepilnības, kuras uzdots novērst, bet divu kosmētikas līdzekļu tirdzniecība aizliegta līdz neatbilstību novēršanai, jo komersants neuzrādīja prasībām atbilstošu drošuma novērtējumu.

Kontrolētajās kosmētikas līdzekļu lietās konstatēts, ka atbildīgās personas pieļāvušas šāda veida nepilnības, kuras pēc Inspekcijas uzdevuma novērstas noteiktajā termiņā:

 • nav norādīta sastāvā esošo izejvielu paredzētā funkcija produktā vai nepamatoti norādīta sastāvdaļas funkcija;
 • sastāvdaļu nosaukumi nav norādīti saskaņā ar glosārijā noteiktajiem, nekorekti norādīti sastāvdaļu CAS numuri;
 • sastāvdaļas nav norādītas dilstošā secībā, bet grupētas ņemot vērā izejvielas;
 • nepilnīgi dati sastāvdaļu fizikāli ķīmiskā specifikācijā;
 • sastāvs dokumentācijā tikai daļēji atbilst marķējumā norādītajam;
 • nav veikti kosmētikas līdzeklī esošo alergēnu aprēķini;
 • nepilnīga dokumentācija par konservēšanas provokatīvā testa veikšanu;
 • nav pievienots mikrobioloģiskās kvalitātes atbilstību apstiprinošs testēšanas pārskats;
 • lietā norādītais uzglabāšanas režīms tikai daļēji norādīts marķējumā;
 • lietā nav pietiekamas ziņas par kosmētikas līdzekļa un sastāvdaļu ekspozīciju, iztrūkst aprēķini;
 • nav pievienota drošuma novērtētāja izglītības dokumenta kopija;
 • kontroles laikā nevar uzrādīt dokumentāru apliecinājumu par atbilstību labai ražošanas praksei;
 • novērtējums nesatur paziņojumu par kosmētikas līdzekļa drošumu;
 • lietā nav sniegts pamatojums (pierādījumi, pētījumi, izvērtējums u.c.), kuras konkrētās sastāvdaļas nodrošina gala produktam piedēvēto īpašību, nedz arī izvērtējums, ka gala produktam piemīt piedēvētās īpašības;
 • iekļauti apgalvojumi, kas neatbilst kopīgajiem kritērijiem[3], piemēram, “Paraben free” jeb “nesatur parabēnus”;
 • lietā norādīts apgalvojums, kas kosmētikas līdzeklim piedēvē īpašību/funkciju, kas tam nepiemīt pēc definīcijas, piemēram, – “aizkavē nevēlamu mikroorganismu augšanu”.

Labas ražošanas prakses padziļināta kontrole veikta 2020. gadā – 6; 2021. gadā – 7; 2022. gadā – 15 ražošanas uzņēmumos. Nevienā gadījumā kosmētikas līdzekļu ražošanas procesā netika konstatēti pārkāpumi, kas būtiski ietekmētu saražoto kosmētikas līdzekļu drošumu. Konstatējot atsevišķas nepilnības, ražotājiem tika uzdots novērst trūkumus noteiktā termiņā.

Laboratoriski pārbaudīta mikrobioloģiskā tīrība 2020. gadā – 21; 2021. gadā – 11; 2022. gadā – 25 kosmētikas līdzekļiem, nosakot, vai ir nodrošināta atbilstība Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumu Nr. 354 “Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība” 3. pielikumā noteiktajiem mikrobioloģiskās tīrības kritērijiem[4]. Visi testētie paraugi atbilda pārbaudītajām normatīvo aktu prasībām.

 


[1]  Publicētā RAPEX tabula https://www.vi.gov.lv/lv/registri-un-datubazes

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1902&from=EN

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0655

[4] https://likumi.lv/doc.php?id=257994