Mājsaimniecībā izmantojamā sadzīves ķīmija (ķīmiskās vielas un ķīmiskie maisījumi) var būt bīstama. Ikdienā tiek lietoti gan dažādi tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi telpām, veļai, gan krāsas un lakas remontam, tomēr to sastāvā esošajām ķīmiskajām vielām var būt dažāda ietekme uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi. Piedāvājot tirdzniecībā ķīmiskās vielas un ķīmiskos maisījumus, to etiķetē jābūt informācijai par iespējamiem riskiem veselībai un par piesardzības pasākumiem.

Jebkurš patērētājs vēlētos sevi pasargāt no  vielu kaitīgās ietekmes, tāpēc ir svarīgi pirms produkta lietošanas iepazīties ar ražotāja sniegto informāciju par attiecīgo preci.

Eiropas Savienībā tiek izmantotas piktogrammas – melns simbols uz balta fona sarkanā rāmī romba formā. Piktogrammas mērķis ir sniegt informāciju par kaitējumu, ko konkrēta viela vai maisījums var izraisīt veselībai vai videi. Katras bīstamības piktogrammas minimālā virsma marķējumā nav mazāka par 1 cm2.

Piktogrammas

bilde ar piktogrammām

[Šīs piktogrammas aizstāja oranžos četrstūra simbolus, ko izmantoja no 1967. līdz 2015. gadam. Vecās oranžās piktogrammas nav tirgū atļautas kopš 2017. gada 1. jūnija.]

Vienai un tai pašai piktogrammai var būt vairāki bīstamības apzīmējumi, kas saistīti ar šīs vielas vai maisījuma iespējamo ietekmi. Piemēram, izsaukuma zīmes simbols var nozīmēt, ka viela vai maisījums var izraisīt elpceļu kairinājumu, vai izraisīt nopietnu acu kairinājumu vai ādas kairinājumu.

Piktogrammu īss skaidrojums pieejams šeit.

Plašāks piktogrammu skaidrojums pieejams šeit.

https://www.reach-compliance.ch/images/acid1cols3.jpg

Ko tas nozīmē?
Var kodīgi iedarboties uz metāliem
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

 

Piemēri, kur to varam atrast
Kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļi, etiķskābe, sālsskābe, amonjaks

https://www.reach-compliance.ch/images/explos1cols3.jpg

Ko tas nozīmē?
Nestabils sprādzienbīstams materiāls
Sprādzienbīstams; masveida sprādzienbīstamība
Sprādzienbīstams; augsta izmetes bīstamība
Sprādzienbīstams; uguns, triecienviļņa vai izmetes bīstamība
Ugunī var masveidā eksplodēt
Piemēri, kur to varam atrast
Uguņošanas ierīces, munīcija

https://www.reach-compliance.ch/images/rondflam1cols3.jpg

Ko tas nozīmē?
Var izraisīt vai pastiprināt degšanu, oksidētājs.
Var izraisīt degšanu vai eksploziju, oksidētājs.

Piemēri, kur to varam atrast
Balinātājs, skābeklis medicīnas vajadzībām

https://www.reach-compliance.ch/images/silhouet1cols3.jpg

Ko tas nozīmē?
Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos
Rada orgānu bojājumus
Var izraisīt orgānu bojājumus
Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam
Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam
Var izraisīt vēzi
Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi
Var izraisīt ģenētiskus bojājumus
Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus
Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu
Piemēri, kur to varam atrast
Terpentīns, benzīns, lampu eļļa

https://www.reach-compliance.ch/images/pollut1cols3.jpg

Ko tas nozīmē?
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Piemēri, kur to varam atrast
Pesticīdi, biocīdi, benzīns, terpentīns

https://www.reach-compliance.ch/images/exclam1cols3.jpg

Ko tas nozīmē?
Var izraisīt elpceļu kairinājumu
Var izraisīt miegainību vai reiboņus
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
Izraisa nopietnu acu kairinājumu
Kairina ādu
Kaitīgs, ja norij
Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu
Kaitīgs ieelpojot
Kaitīgs sabiedrības veselībai un videi, iznīcinot ozonu atmosfēras augšējos slāņos
Piemēri, kur to varam atrast
Veļas mazgāšanas līdzekļi, tualetes tīrītājs, dzesēšanas šķidrums

https://www.reach-compliance.ch/images/flamme1cols3.jpg

Ko tas nozīmē?
Īpaši viegli uzliesmojoša gāze
Uzliesmojoša gāze
Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols
Uzliesmojošs aerosols
Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
Uzliesmojoša cieta viela
Piemēri, kur to varam atrast
Lampu eļļa, benzīns, nagu lakas noņēmējs

https://www.reach-compliance.ch/images/skull1cols3.jpg

Ko tas nozīmē?
Norijot iestājas nāve
Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve
Ieelpojot, iestājas nāve
Toksisks, ja norij
Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu
Toksisks ieelpojot
Piemēri, kur to varam atrast
Pesticīdi, biocīdi, metanols

https://www.reach-compliance.ch/images/bottle1cols3.jpg

Ko tas nozīmē?
Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.
Satur atdzesētu gāzi; var izraisīt kriogēnus apdegumus vai ievainojumus.
Piemēri, kur to varam atrast
Gāzes tvertnes

Lai labāk izprastu marķējumā sniegto informāciju par ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu klasifikāciju, vēlams iepazīties ar dažiem biežāk lietotiem terminiem.

 

 • CLP Regula – Regula (EK) Nr. 1272/2008  par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
 • Ķīmiska viela – ķīmisks elements vai to savienojumi.
 • Ķīmiskais maisījums – maisījums vai šķīdums, kas sastāv no divām vai vairākām vielām (piem., mazgāšanas līdzekļi, līmes, lakas, krāsas u.c.).
 • Bīstamas vielas un maisījumi – vielas vai maisījumi, kuri ir klasificēti kā bīstami, un tādēļ marķēti ar bīstamības simboliem vai bīstamības piktogrammām atbilstoši to fizikālai bīstamībai (sprādzienbīstamībai, uzliesmojamībai), bīstamībai veselībai vai videi. Klasifikācijas kritērijus maisījumiem nosaka CLP Regula.
 • Toksiskas un ļoti toksiskas ķīmiskās vielas un maisījumi   1., 2. un 3.kategorijas akūti toksiskas ķīmiskās vielas un maisījumi un 1.kategorijas ķīmiskās vielas un maisījumi ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem pēc vienreizējas vai atkārtotas iedarbības.
 • Iepakojums ar bērniem neatveramu aizdari – pasargā bērnus no piekļūšanas iepakojumā esošam saturam. Pārsvarā izmanto vāciņus vai korķus, kas bērniem grūti atverami. Jāizmanto, ja vielas vai maisījumus piegādā plašākai sabiedrībai un ja tie ir saistīti ar konkrētu bīstamību vai ja produkts satur metanolu vai dihlormetānu.
 • Sataustāms bīstamības brīdinājuma simbols – domāts cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Parasti brīdinošais trīsstūris atrodas iepakojuma apakšējā daļā. Aerosoliem un tūbiņām šis simbols var būt mazāks un atrasties tuvāk atvēršanas vietai.
 • Drošības datu lapa – dokuments ķīmiskās vielas vai maisījuma profesionāliem lietotājiem par nepieciešamajiem drošības pasākumiem vides un cilvēka veselības aizsardzībai. Nepieciešama bīstamības novērtēšanai darba vietā.
 • Signālvārds  – vārds, kas norāda bīstamības relatīvo līmeni, lai brīdinātu lasītāju par iespējamo bīstamību; nosaka šādus divus līmeņus:

(a)   „Bīstami” ir signālvārds, kas norāda uz lielākām bīstamības kategorijām;

(b)   „Uzmanību” ir signālvārds, kas norāda uz mazākām bīstamības kategorijām.

 • Bīstamības apzīmējums – frāze, ar ko apzīmē bīstamības klasi un kategoriju, kas raksturo bīstamu vielu vai maisījuma bīstamības veidu, ja nepieciešams, iekļaujot bīstamības pakāpi.
 • Bīstamības piktogramma – grafisks noformējums, kas ietver simbolu un citus grafiskus elementus, piemēram, robežlīnijas, fona zīmējumu vai krāsu, ar ko paredzēts sniegt konkrētu informāciju par attiecīgo bīstamību. Produktiem, kas ir bīstami cilvēka veselībai un apkārtējai videi, uz etiķetes ir jābūt bīstamības piktogrammai (attēlam), kas informē par risku, un paskaidrojošam tekstam, lai patērētājs nekaitētu savai vai citu veselībai, apkārtējai videi.
 • Drošības prasību apzīmējums – frāze, ar ko apraksta ieteiktos pasākumus, lai samazinātu vai novērstu negatīvu ietekmi, kas rodas, lietojot vai likvidējot bīstamas vielas vai maisījumus.
 • ECHA – Eiropas ķimikāliju aģentūra.

Ķīmisko vielu vai maisījumu ražotājs, importētājs vai izplatītājs nodrošina, lai valstī tālākai izplatīšanai paredzētais bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu iepakojums būtu marķēts latviešu valodā.

Pārdevējam  ir jārūpējas, lai pircējs saņemtu visu nepieciešamo informāciju par riskiem veselībai un videi, kas var rasties lietojot konkrēto produktu, kā arī nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem.

Toksiskas un ļoti toksiskas ķīmiskās vielas un maisījumus aizliegts pārdot fiziskajām personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem. Uzņēmējs, kas pārdod toksiskas vai ļoti toksiskas ķīmiskās vielas vai maisījumus, veic minēto ķīmisko vielu vai maisījumu pircēju uzskaiti. Veicot pircēju uzskaiti, norāda pārdoto toksisko vai ļoti toksisko ķīmisko vielu un maisījumu nosaukumu un daudzumu, kā arī pircēja vārdu, uzvārdu, adresi. Ja pircējs ir uzņēmums – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Pārdodot bīstamu ķīmisko vielu vai maisījumu veikalā, jāņem vērā, ka pircējs, kas izmantos konkrēto ķīmisko vielu vai maisījumu savu profesionālo darbību veikšanai, var pieprasīt šī produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapām ir jābūt valsts valodā.

Neatkarīgi no tā, vai konkrētā ķīmiskā viela vai maisījums ir vai nav bīstams, uz iepakojuma ir jābūt etiķetei!

BĪSTAMAS ĶĪMISKAS VIELAS VAI MAISĪJUMA ETIĶETĒ JĀBŪT BĪSTAMĪBAS MARĶĒJUMAM AR ATBILSTOŠU BĪSTAMĪBAS INFORMĀCIJU.

Informācija etiķetē:

 • Piegādātāja nosaukums, adrese, tālruņa numurs. – Piegādātājs var būt gan vielas/maisījuma ražotājs vai importētājs, gan izplatītājs. Informācijai jābūt obligāti norādītai, lai pircējs zinātu, kur vērsties nepieciešamības gadījumā.
 • Vielas vai maisījuma daudzums iepakojumā.
 • Produkta identifikators. – Nosaukums.
 • Bīstamības piktogramma. – Tiek izmantotas 9 piktogrammas jeb brīdinājuma zīmes, lai informētu patērētāju par produkta bīstamību un iespējamiem piesardzības pasākumiem.
 • Signālvārds. – Drīkst būt norādīts tikai viens signālvārds uz etiķetes. Iespējami šādi signālvārdi – UZMANĪBU vai BĪSTAMI. Ja uz etiķetes lietots signālvārds “Bīstami”, uz tās nenorāda signālvārdu “Uzmanību”. To, kādu signālvārdu lietot, nosaka ķīmiskās vielas vai maisījuma bīstamības klase.
 • Bīstamības apzīmējums. – Uz etiķetes var būt norādīta viena vai vairākas frāzes, kas raksturo vielas vai maisījuma ietekmi, piemēram, uz kādiem orgāniem un kā iedarbojas. Piegādātāja pienākums ir norādīt pēc iespējas detalizētāku informāciju, ja tāda ir pieejama.
 • Drošības prasību apzīmējumi. – Var būt norādīta viena vai vairākas frāzes, kas informē lietotāju par nepieciešamajiem aizsardzības pasākumiem strādājot ar attiecīgo produktu. Piemēram, vai nepieciešami cimdi, aizsargbrilles vai varbūt pat aizsargapģērbs.
 • Papildus informācija. – Papildus informāciju marķējumā var iedalīt divās kategorijās, proti, obligātajā un fakultatīvajā informācijā. Abus veidus uzskata par ‘papildus informāciju’ saskaņā ar CLP regulu, un tai jābūt izvietotai papildus informācijas iedaļā uz etiķetes, bet vienlaikus tai jābūt tajās pašās valodās, kurās norādīti pārējie CLP regulas marķējuma elementi. Obligātā papildus informācija var būt, piemēram, papildus bīstamības apzīmējumi saistībā ar īpašām fizikālajām vai veselības īpašībām. Fakultatīvā papildu informācija, kuras saturu var brīvi noteikt piegādātājs, nav daļa no marķēšanas prasībām saskaņā ar CLP regulu. Tā var ietvert, piemēram, specifisku produkta informāciju vai īpašas lietošanas instrukcijas.

JA NEIEVĒRO PIESARDZĪBU, BĪSTAMI PRODUKTI VAR RADĪT KAITĒJUMU.

APGŪSTIET ETIĶEŠU NOZĪMI UN IZLASIET DROŠAS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS!


Papildus informāciju par CLP regulas prasībām var saņemt VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteroloģijas centra" (LVĢMC) 

REACH un CLP palīdzības dienestā, sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastu: reach@lvgmc.lv vai zvanot pa tālruni 67032027.

 1. ECHA materiāls „Izpratne par etiķetēm”.
 2. ECHA  ”Vadlīnijas par marķēšanu un iepakošanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008”. 
 3. ECHA norādījumi „Marķēšana un iepakošana”.
 4. ECHA viktorīna par piktogrammu atpazīstamību.
 5. Piktogrammu plašāks skaidrojums.
 6. ECHA un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras informatīvā brošūra „Bīstamo ķīmisko vielu piktogrammu skaidrojums”.
 7. ECHA materiāls „Īpaši marķējuma un iepakojuma gadījumi”.