2006. gada 31. oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 899).

Noteikumu Nr. 899 4.1 punktā, kas nosaka, ka pacients, iegādājoties kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles vai medicīniskās ierīces I kompensācijas kategorijas (I kategorija – kompensācija 100% apmērā) ietvaros, aptiekā maksā 0,71 euro par katru recepti. Noteikumu Nr. 899 4.2 punktā noteikti izņēmumi kādos gadījumos pacients 0,71 euro nemaksā (trūcīgā statuss, bērniem līdz 18 gadu vecumam, kā arī zālēm vai medicīniskām ierīcēm, kuru NVD noteiktā aptiekas cena nepārsniedz 4,27 euro).

 Savukārt 2005. gada 8. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 175) 3. pielikumā „Recepšu veidlapu aizpildīšanas prasības” noteiktais ir saistošs ārstniecības personām, kā arī farmaceitiem un farmaceita asistentiem, kuru pienākums ir norādīt pēc zāļu izsniegšanas receptē informāciju par izsniegtajām zālēm atbilstoši 3. pielikuma 23. punktā noteiktajamtajā skaitā ir jānorāda apmaksai paredzētā summa un tās sadalījums starp pacientu un citu maksātāju.

Abi minētie normatīvie akti, nosaka, ka maksājums par recepti 0,71 euro ir jāuzrāda noformējot recepti pēc zāļu izsniegšanas. Taču tie nenosaka – kā.

Līdz ar to aptieka tiesīga izvēlēties - vai receptē norāda atsevišķi maksājumu par recepti (0,71 euro) un pacienta līdzmaksājumu par nereferences zāļu iegādi, vai arī kopīgo pacienta maksāto summu, kas ietver abus minētos maksājumus.

Reaģējot uz iesniegumiem, ka atsevišķās aptiekās iegādājoties 100% kompensējamās zāles no visiem pacientiem tiek iekasēti 0,71 euro, Inspekcija aptiekās ir veikusi pārbaudes un konstatējusi Noteikumu Nr. 899 prasības neievērošanu.

Inspekcija aicina aptieku īpašniekus un aptieku vadītājus nodrošināt Noteikumu Nr. 899 4.1 punktā noteikto ievērojot izņēmumus 4.2 punktā.