Sabiedrības veselība Informācija

Ar prieku un vienlaikus atbildību, atgādinām, ka no 14. jūnija ir atļauta bērnu nometņu norise, tādēļ organizētāju atbalstam ir izveidotas Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem:

Veselības inspekcija informē, ka šīs vadlīnijas ir kā palīglīdzeklis pēdējiem Ministru kabineta noteikumu grozījumiem*, kas stājās spēkā 29.05.2021, nosakot informēšanu, distancēšanos, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzību, tai skaitā testēšana uz Covid-19. Kā arī ir sagatavota īsa rokas grāmata nometņu rīkotājiem:

*Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

Bērnu nometņu organizēšanā un darbībā turpina ievērot arī Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumos Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” noteiktās prasības (turpmāk – Noteikumi Nr. 981), ņemot vērā, ka 21.01.2021. stājās spēkā šo noteikumu grozījumi (veiktās izmaiņas skatīt šeit).

  • nometnes organizētāja tiesībām un pienākumiem;
  • nometnes vadītāja pienākumiem;
  • dalībnieka likumiskā pārstāvja pienākumiem;
  • nometnes darbības saskaņošanai.
  • nometnes teritorijai un ēkai;
  • telpām un to grupām;
  • gulēšanas inventāram (diennakts nometnēs);
  • telpu uzturēšanai un tīrībai;
  • peldvietām (ja paredzēta peldēšanās).

Saskaņā ar pēdējiem veiktajiem grozījumiem Noteikumos Nr. 981 pirms bērnu nometnes darbības uzsākšanas organizētājam ir jāsaņem Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) atzinums, ka nometne ir gatava uzsākt darbību, kā arī ģimenes ārsta izziņa ir nepieciešama visiem dalībniekiem dalībai visās nometnēs un tai ir jābūt izsniegtai ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības uzsākšanas (veiktās izmaiņas skatīt šeit).

 

Papildus informācija:

Obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem

Pieteikums bērnu nometnes darbības uzsākšanai

Metodiskais atbalsts nometnes organizēšanā

 


Vadlīnijas piesardzības pasākumiem un īso rokasgrāmatu bērnu nometņu organizētājiem ir sagatavojusi Izglītības zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības satura centru, Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontroles centru.